Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-31
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 12.70 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5481 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,70 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 1/2-roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 12,70 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 6350,oo PLN/za okres dzierżawy/wadium 635,oo PLN do 30.03.2022 godz. 12:00/ termin składania ofert 31.03.2022 godz. 10:00

Budziska, 23.03.2022 r.
Zn. spr.: ZG.2217.9.2022
OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Parciaki z siedzibą w Budziska 1, 06-323 Jednorożec, na podstawie Decyzji Nr
13/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Parciaki z dnia 21.03.2022 r. ogłasza pisemny, ofertowy przetarg
nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie
nadleśnictwa.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów o kształtowaniu
ustroju rolnego.
1. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przetarg obejmuje dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa
Parciaki, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 2053/289, obręb ewidencyjny Jastrząbka, gm.
Baranowo, do wykorzystania wyłącznie w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej.
Mapa z lokalizacją nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Grunt nie może być wykorzystywany w innym niż ww. celu, w tym w szczególności posadowienia
budynków, budowli oraz obiektów budowlanych i przetrzymywania obiektów tymczasowych.
Nieruchomość została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
2. ZAWARTOŚĆ I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Pisemną ofertę na dzierżawę gruntu należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez
Nadleśnictwo Parciaki, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Do oferty powinny zostać załączone również podpisana klauzula RODO stanowiąca załącznik nr 4
do Ogłoszenia oraz potwierdzenie uiszczenia wadium.
3. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem : „Dzierżawa gruntu rolnego w
Nadleśnictwie Parciaki ZG.2217.9.2022” w sekretariacie Nadleśnictwa Parciaki pod adresem
Budziska 1, 06-323 Jednorożec, w terminie do dnia 31.03.2022 r., do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2022 r. o godz. 10:30 w budynku siedziby nadleśnictwa
,
w obecności Komisji przetargowej i Oferentów którzy zechcą uczestniczyć w otwarciu ofert
(obecność Oferentów nie jest obowiązkowa).
4. ODRZUCENIE OFERT
Z przetargu odrzuca się oferty:
– w których zadeklarowana kwota czynszu dzierżawnego będzie niższa niż podana
w ogłoszeniu,
– złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert,
– pozbawione istotnych elementów np.: podpisu Oferenta lub osoby pisemnie upoważnionej, – na które nie wpłynęło wadium,
– złożone będą na innym druku niż Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
– w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na ten sam grunt
– ofertę można wycofać tylko i wyłącznie przed terminem otwarcia ofert
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
wadium w kwocie 635 zł należy wnieść w terminie do 30.03.2022 r. do godz. 12:00 przelewem
na rachunek bankowy Nadleśnictwa Parciaki nr 87 2030 0045 1110 0000 0019 4770, w tytule
przelewu powinien znaleźć się opis: „Wadium – dzierżawa gruntu, imię i nazwisko oraz
dokładny adres oferenta”
– wadium uznaje się za skuteczne jeżeli w podanym wyżej terminie zostanie zaksięgowane na
rachunku bankowym Nadleśnictwa Parciaki
– wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy
– wadium Oferenta, którego oferta została odrzucona, zostanie zwrócone niezwłocznie po
zakończeniu przetargu
– wadium Oferenta spełniającego warunki przetargu zostanie zwrócone po podpisaniu umowy, nie
później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert
– wadium Oferenta, którego oferta została wybrana może zostać zaliczone na poczet czynszu
dzierżawnego
6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Przetarg wygrywa Oferent, który zaproponował
najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Komisja
przetargowa przeprowadzi ustne negocjacje cenowe pomiędzy Oferentami, którzy złożyli oferty
równorzędne w celu wyłonienia oferty wygrywającej.
Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu została określona Decyzją nr 13/2022 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Parciaki z dn. 21.03.2022 r. i wynosi 500 zł za 1 ha.
7. UMOWA DZIERŻAWY
Nadleśnictwo Parciaki zawrze z Oferentem, którego oferta wygrała umowę dzierżawy na okres od
01.04.2022 r. do 31.10.2022 r.
obowiązującą od momentu podpisania umowy i protokolarnego
przekazania powierzchni. (wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia)
Nadleśnictwo Parciaki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub
części bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Szczegółowe informacje oraz wszystkie załączniki dostępne są:
– na stronie internetowej Nadleśnictwa Parciaki w zakładce Informacje/Aktualności pod adresem:
https://parciaki.olsztyn.lasy.gov.pl/
– na stronie bip Nadleśnictwa Parciaki w zakładce Co robimy/Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia
pod adresem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-parciaki
– w biurze Nadleśnictwa Parciaki pod adresem: Budziska 1, 06-323 Jednorożec
W razie pytań należy dzwonić pod numer telefonu 29-751-83-76
Z poważaniem
Marian Firer
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

5481 parciaki wykaz

https://parciaki.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.70 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: ostrołęcki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-21

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6616 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,44 ha

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu