Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 20.06 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5476 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,06 ha

Powiat:suwalski
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 6-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 20,06 ha/ użytek RIV,RV,PsIV,PsV/ czynsz wywoławczy 8250,oo PLN/rocznie/wadium 830,oo PLN do 26.04.2022/ termin przetargu 28.04.2022 godz. 10:00

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22617 o powierzchni 2,7914 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00070197/1, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, Obręb nr 0004, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 1,5841 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,8844 ha, oraz pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,3229 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 40R, ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)

2) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22603 o powierzchni 1,7947 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00070195/7, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, Obręb nr 0004, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,5414 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 1,0056 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,2477 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R, ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych)

3) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22579, 22580, 22578 o łącznej powierzchni 2,9785 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr SU1S/000070211/6 – 22579, SU1S/00070202/0 – 22580, SU1S/00070200/6 – 22578 niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, Obręb nr 0004, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 0,7436 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,0613 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 1,9512 ha oraz pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,2224 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 39R, ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych)

4) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20872, 20873 o łącznej powierzchni 2,7762 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00064509/7, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0001, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 2,4891 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,2722 ha, oraz nieużytki o powierzchni 0,0149 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kwartale pomiędzy  ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej, M. Reja i Obwodnicą Suwałk  zatwierdzonym uchwałą nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 29 marca 2019 r., poz. 1832 przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 17R – tereny upraw rolnych.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)

5) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20446/1, 20446/2, 20448, 20447/2 o łącznej powierzchni 2,4130 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00064509/7, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0001, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 1,6961 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,4171 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,1137 ha, oraz lasy na gruntach klasy V o powierzchni 0,1861 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 2699 przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 17R – tereny upraw rolnych, 20ZL – tereny zadrzewień i zalesień, 22ZL – tereny zadrzewień i zalesień.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)

6) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22590, 22595/2, 22597, 22588/2 o łącznej powierzchni 2,8333 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr SU1S/000070210/9 – 22590, SU1S/00018652/7 – 22595/2, 22597, 22588/2, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, Obręb nr 0004, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o powierzchni 2,8333 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia  18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu – 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień, część działki 22588/2 znajduje się w pasie drogi publicznej klasy „G” o symbolu – 2KD.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)

7) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 22560 i 22604 o łącznej powierzchni 1,5537 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030206/6, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0004, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 1,1343 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,1253 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,0915 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,2026 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

8) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22560 o powierzchni 1,5947 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030206/6, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0004, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,1524 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 1,1131 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,0668 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,2624 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

9) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20757, 20758 o łącznej powierzchni 1,3601 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00049352/0 – 20758, SU1S/00023110/4 – 20757, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 0001, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 1,3601 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/521/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 710 przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 1KD– tereny komunikacji publicznej, 2KD– tereny komunikacji publicznej, 7MW – tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 kwietnia 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

https://bip.um.suwalki.pl/ogloszenie_s/ogloszenie-z-dnia-2022-03-25-ogloszenie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-z-przeznaczeniem-na-cele-rolnicze.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 20.06 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: suwalski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6570 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 273,65 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-22

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6538 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1066,99 ha

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6530 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,68 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 5 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6526 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,35 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6494 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-02-26

Dodano: 18 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6475 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,22 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu