Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-27
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 0.60 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5474 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,60 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,60 ha/ użytek RIVa/ czynsz wywoławczy 154,oo PLN/rocznie/wadium 30,oo PLN do 22.04.2022/ termin przetargu 27.04.2022 godz. 09:00

RPN

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE

ORAZ I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI,

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYMI NA DZIEŃ

27  kwietnia 2022 r., od godz. 9.00

 SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI

L.p. Położenie i oznaczenie nieruchomości Pow. nieruchomości, klasa gruntu Księga wieczysta Cena wywoławcza WADIUM
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
1 Działka nr 561/2, ark. mapy 11, położona w Trzciance ul. 27 Stycznia 86 0,0335 ha

B

PO1T/00009808/4 83.000,00 zł 16.600,00 zł
Brak MPZP, zgodnie ze studium działka przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MN/U). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającym się z dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 50,77 m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. 36,90 m². Budynki są w złym stanie technicznym. Dla działki istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno – usługowego przy zapewnieniu odpowiedniej liczby miejsc postojowych oraz przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów odrębnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dział III i IV KW PO1T/00009808/4 nie wykazują żadnych obciążeń dot. ww. nieruchomości. Sprzedaż następuje w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
2 Działka nr 1161, ark. mapy 19, położona w Trzciance ul. M. Konopnickiej 26/5 0,1337 ha – udział w częściach

wspólnych 339/1000

B

PO1T/00011107/7 60.830,00 zł 12.100,00 zł
Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium teren zabudowy mieszkaniowej jedno – i wielorodzinnej z usługami. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny o pow. 48,71 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. Stan techniczny – do remontu. Sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dział III i IV KW PO1T/00011107/7 nie wykazują żadnych obciążeń dot. ww. nieruchomości
3 Działka nr 190, ark. mapy 2, położona w Rychliku 1,4500 ha ŁIV, W PO1T/00010023/7 160.080,00 zł 32.000,00 zł
Działka o kształcie regularnego prostokąta, teren płaski, w sąsiedztwie pól uprawnych i lasu. Dostęp do drogi ograniczony. Brak MPZP, w studium tereny łąk. Obowiązkiem nabywcy będzie ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez dz. 7097/1 teren Lasów Państwowych na własny koszt. W przypadku
przystąpienia do przetargu osoby nie będącej rolnikiem, uzyskanie zgody na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) na nabycie nieruchomości od KOWR jest obowiązkiem nabywcy. Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium teren łąk. Sprzedaż następuje w trybie przetargu nieograniczonego. Dział III i IV KW PO1T/00010023/7 nie wykazują żadnych obciążeń dot. ww. nieruchomości.
L.p. Położenie i oznaczenie nieruchomości Pow. nieruchomości, klasa gruntu Księga wieczysta Terminy wnoszenia opłat Czynsz wywoławczy

miesięczny z tytułu dzierżawy

WADIUM
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele rolne
1 Działki nr 711/10, ark. mapy 6, położona w Białej 0,6000 ha RIVa PO1T/00009853/4 Czynsz roczny płatny kwartalnie

(do 20.02, 20.05,

20.08 i 20.11 każdego roku)

154,00 zł 30,00 zł
Zgodnie z MZPZ działka oznaczona symbolem R17 – tereny rolnicze z zakazem zabudowy budynkami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka przeznaczona jest do dzierżawy na cele rolne na czas nieoznaczony. Dzierżawa następuje w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uwaga!

Prawo własności nieruchomości zbywane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Zbywającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanych nieruchomości, jeżeli po zbyciu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Wysokość stawki opłat za dzierżawę określa Zarządzenie Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011 r.

 1. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, na stronie internetowej: trzcianka.pl, www.bip.trzcianka.pl w zakładce „przetargi – nieruchomości”.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pok. nr 205, oraz pod nr telefonu: 67 352 73 27.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S. A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295, najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2022 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Przy dokonywaniu wpłaty należy wyraźnie określić nr działki i położenie nieruchomości, której dotyczy wadium.
 4. Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z aktualnym stanem nieruchomości i z możliwościami jej zagospodarowania i akceptacją bez zastrzeżeń.
 5. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium.
 6. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości zalicza się na poczet ceny dzierżawy. Skutkiem uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym przez Gminę terminie jest utrata wpłaconego wadium.
 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.
 8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 70/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka, dostępnym na stronie internetowej: bip.trzcianka.pl, w zakładce „Zarządzenia Burmistrza”, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 205, oraz wypełnić formularz udziału w przetargu dostępny na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl, w zakładce „Załatwianie spraw”/„Gospodarka nieruchomościami” lub w siedzibie Urzędu Miasta Trzcianki, pokój nr 205.
 9. Nabywca obciążany jest kosztami sporządzenia umowy przeniesienia własności nieruchomości.
 10. Przetarg rozpocznie się od godz. 9:00 w kolejności wg wykazu.
 11. Termin wywieszenia ogłoszenia od dnia 22 marca 2022 r. do dnia 27 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Trzcianki

/ – / Krzysztof W. Jaworski

 

https://bip.trzcianka.pl/ogloszenie-o-przetargach-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci-27042022-r.html?

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.60 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu