Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-30
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 21.88 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5470 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,88 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 21,88 ha/ użytek RIV,RV,PsV,/ czynsz wywoławczy razem 19656,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 30.03.2022 godz. 13:00

Nadleśnictwo Włoszakowice

Włoszakowice 15.03.2021

Zn. spr. SA.2217.12.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Włoszakowice ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych przeznaczonych na cele rolnicze oraz w celu składowania materiałów położonych na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice.

1 .Wykaz gruntów oferowanych do wydzierżawienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z mapką.

 1. Oględziny działek wymienionych w załączniku nr 1 można dokonywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym , na którego terenie znajduje się grunt. Oględzin można dokonywać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przetargu tj, od dnia 15.03.2021 r.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 3. Pakiety I-V dotyczą działek przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze
 4. Pakiet VI dotyczy działki przeznaczonej na cele składowania materiałów
 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice, ul. Wolsztyńska 13e, 64-140 Włoszakowice w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 10 00 W związku ze stanem epidemii otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powiadomienia zostaną wysłane na adresy mailowe wskazane w ofertach.

3.Stawkę czynszu w q żyta za 1 ha gruntu ustala się na podstawie Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice nr 05/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wysokości stawek czynszu do przetargu na grunty rolne:

1 .Na dzierżawę gruntów rolnych i łąk wynoszą odpowiednio:

 1. 22,98 q żyta wg średniej ceny skupu za grunty I-IIIA klasy gleboznawczej,
 2. 20,74 q żyta wg średniej ceny skupu za grunty IIIB-IVB klasy gleboznawczej,
 3. 16,18 q żyta wg średniej ceny skupu za grunty V-VI klasy gleboznawczej,

2.Na dzierżawę pastwisk dla odpowiednich klas wynoszą odpowiednio 50% stawek wymienionych w ust. 1

 1. 11,49 q żyta wg średniej ceny skupu za grunt I-III klasy gleboznawczej,
 2. 10,37 q żyta wg średniej ceny skupu za grunt IV klasy gleboznawczej,
 3. 8,09 q żyta wg średniej ceny skupu za grunt V-VI klasy gleboznawczej.

ROŚNIEMY RAZEM

Nadleśnictwo Włoszakowice, ul. Wolsztyńska 13E, 64-140 Włoszakowice

Tel/fax: 65 537 03 55, 65 537 06 79, e-mail: włoszakowice@poznan.lasy.gov.pl                                                      www.lasy.gov.pl

 1. Wartość q żyta ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej polskiej „Monitor Polski” w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 1 1 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

5.Wywoławczą stawkę czynszu w q żyta za całą powierzchnię ustala się poprzez przemnożenie powierzchni danego pododdziału (kolumna 6) przez stawkę czynszu w q żyta za 1 ha (kolumna 10).

6.0ferty (załącznik 3a, 3b do ogłoszenia do przetargu) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik 2a, 2b do ogłoszenia o przetargu) należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice ul, Wolsztyńska 13e, 64-140 Włoszakowice za potwierdzeniem daty wpływu przez pracownika sekretariatu Nadleśnictwa, przesłać pocztą na w/w adres w formie pisemnej, na drukach Nadleśnictwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych, lub przesłać na adres mailowy włoszakowice@poznan.lasy.qov.pl ” najpóźniej do dnia 30 marca 2021 r. do godziny 13 00

77-a datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu kompletu dokumentów do Nadleśnictwa.

8.0ferta pisemna powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • Miejsce zamieszkania lub siedzibą firmy
 1. Numer telefonu

d.Miejsce położenia gruntu:

 • numer pakietu
 • leśnictwo
 • oddział, pododdział
 • powierzchnia gruntu w ha -numer działki ewidencyjnej
 • kategoria i klasa gruntu

-oferowana cena w q żyta za całą powierzchnię.

 1. Datę sporządzenia oferty
 2. Czytelny podpis oferenta
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu (załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu).

9.Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice bez podania przyczyny może:

a.Przed przystąpieniem do przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

b.Nie zatwierdzić wniosku Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert.

c.Zmienić warunki ogłoszenia o przetargu oraz załączników.

 1. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają:

a.Leśniczy na terenie którego znajdują się grunty ( załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu).

b.Małgorzata Krupa tel. 606 669 316

 1. Z projektem umowy dzierżawy można się zapoznać w biurze Nadleśnictwa lub na stronie internetowej www.włoszakowice.poznan.lasy.gov.pl

12.Całość dokumentacji dostępna jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Włoszakowice www.wloszakowice.pozan.lasy.qov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice, ul. Wolsztyńska 13e, 64-140 Włoszakowice.

13.0rganizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14.Nadleśnictwo odstępuje od wadium, gdyż nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem przetargu.

15.W przypadku równorzędności ofert, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

16.W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty i wyznaczeniu miejsca i terminu zawarcia umowy, Organizator przetargu może zawrzeć umowę z oferentem, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert na warunkach wynikających z tej oferty lub wystawić przedmiotowy grunt do ponownego przetargu.

17 Podstawy prawne przeprowadzenia przetargu stanowią przepisy:

a.art. 39 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463ze zm.),

b.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.01.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu

Własności Rolnej Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1142 ze zm.),

c.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpni 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1186 ze zm.).

Załączniki:

 1. Załącznik 1 — wykaz gruntów rolnych do przetargu.

2.Załącznik 2a — oświadczenie do pakietów I-V

3.Załącznik 2b — oświadczenie do pakietu VI

4.Załącznik 3a — formularz ofertowy do pakietów I-V

5.Załącznik 3b- formularz ofertowy do pakietu V

6.Załącznik 4 – wzory umów

7.Załącznik 5- mapy gruntów

5470 włoszczakowice wykaz

https://wloszakowice.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Wvnh20aPbGRk/content/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolny-1

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 21.88 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: leszczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu