Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-26
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 13.76 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5468 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,76 ha

Powiat:przasnyski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 13,76 ha/ użytek PsIV,RV,ŁIII/ czynsz wywoławczy 15314,oo PLN/rocznie/wadium 2800,oo PLN do 25.04.2022/ termin przetargu 26.04.2022 godz. 10:00

Jednorożec, dnia 22 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

na podstawie art. 38, 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./, § 3, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2213/, Uchwały Nr XXXII/159/06 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, Zarządzenia nr 17/2022 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Jednorożec,

 

Wójt Gminy Jednorożec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

Lp. Oznaczenie
nierucho-mości wg  ewidencji
gruntów i nr księgi
wieczys-tej
Dokument własności Powierz-chnia
nierucho-mości przezna-czonej do dzierża-wy
Położenie

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Forma przekazania

nieruchomości

Terminy wnoszenia opłat  z tytułu czynszu Cena wywoławcza
(w zł/rok)
 

 

Wadium

1. Nr 1874 3.1331 ha

 

 

Jednorożec

Lz-PsIV – 0.2779 ha

PsIII – 0.8986 ha

PsIV – 1.7420 ha

PsV – 0,2146 ha

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna  i części wsi Ulatowo-Pogorzel (Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/188/2010  Rady Gminy Jednorożec z dnia  5 marca 2010 r.) działki  stanowią tereny rolnicze (R) Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona

na czas określony  (od maja 2022 r.  do 31 marca 2027 r.)    w trybie przetargu

ustnego nieograniczonego

Czynsz płatny 7 dnia od dnia otrzymania faktury

 

3.483,16 zł  

 

 

 

600,00 zł

 

3.  

Nr 236

 

4.9393 ha

 

LsVI – 0.4404 ha

RV – 3.3462 ha

RVI – 1.1527 ha

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi w części tereny zabudowy mieszkalno-usługowe /MNU/, treny dróg publicznych- gminnych -lokalnych /KD/, lasy i kompleksy leśne /ZL/.

Ze względu na obecny stan zagospodarowania, brak podziału geodezyjnego i infrastruktury technicznej stanowi teren rolniczy.

5.491,17 zł  

 

 

 

 

1.000,00zł

4. Nr 1551 5,7024 ha

 

ŁIII – 2.9086 ha

PsIV – 2.7619 ha

W– PsIV – 0.0319 ha

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka  stanowi tereny rolnicze (R)  

 

6.339,53 zł

 

 

1.200,00zł

 

  1. Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14  w dniu 26 kwietnia 2022 r.o godz.: 10:00 – dz. Nr 187410:30 – dz. Nr 23611:00 – dz. Nr 1551.
  2. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 26.04.2022 r. wadium w pieniądzu w wysokości odpowiednio określonej dla każdej działki w tabeli – dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium należy wpłacić na konto: Limes Bank Spółdzielczy Chorzele Nr 95 8913 0005 0008 9597 2000 0050 (w takim terminie aby do 26.04.2022 r. znalazło się na koncie tut. Urzędu do godz. 9:00).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty z tytułu dzierżawy. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Gminy.

Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Do przetargu mogą przystąpić tylko osoby legitymujące się dowodem osobistym oraz dowodem wpłacenia wadium. Przystępujący do przetargu akceptuje faktyczne uwarunkowania zagospodarowania działki.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które na dzień 26.04.2022 r. nie posiadają zadłużeń finansowych wobec Gminy Jednorożec.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

  1. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
  2. Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodny z przeznaczeniem nieruchomości.
  3. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

VII. Warunki dzierżawy gruntów:

  1. Podatek od gruntu płaci Dzierżawca.
  2. Sposób płatności czynszu: gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu Limes Bank Chorzele Nr11 8913 0005 0008 9597 2000 0010; opłaty kwartalne, płatne z góry, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
  3. Czynsz dzierżawy będzie waloryzowany po upływie każdego roku kalendarzowego wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikatach Prezesa GUS za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja w roku 2023 r.
  4. Pożytki wynikające z płatności obszarowych, przysługujące po integracji z Unią Europejską, pobierać będzie Dzierżawca.

U W A G A !!!

Wydzierżawiający może rozwiązać umowę dzierżawy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec kwartału w przypadku przystąpienia Gminy do realizacji inwestycji na przedmiotowych nieruchomościach.

VIII. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pok. nr 7 lub telefonicznie pod numerem 29 751-70-46.

Gmina Jednorożec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia z podaniem przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Jednorożec, przy ul. Odrodzenia 14, na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie internetowej urzędu www.bip.jednorozec.pl

http://www.bip.jednorozec.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-397-3293

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 13.76 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: przasnyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 13 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6328 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 43,24 ha

Powiat: ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-11

Dodano: 1 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6314 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,37 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-06

Dodano: 27 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6307 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,00 ha

Powiat: zwoleński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6306 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 32,62 ha

Powiat: płocki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-08-07

Dodano: 24 lipca, 2023

O godzinie: 09:30

# 6270 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,32 ha

Powiat: gostyniński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-07-12

Dodano: 25 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6227 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,70 ha

Powiat: ciechanowski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu