Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.53 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5467 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,53 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,53 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 1012,oo PLN/rocznie/wadium 202,oo PLN do 21.04.2022/ termin przetargu 28.04.2022 godz. 10:00

Ostrzeszów, dn. 16.03.2022r.

WGN. 6845.302.2022

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY OSTRZESZÓW

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213), UCHWAŁY NR  RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 4382 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bledzianów, gmina Ostrzeszów i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego.

o głasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości Przeznaczenie gruntu i sposób jego gospodarowania oraz termin zagospodarowania nieruchomości Termin uiszczania czynszu Cena wywoławcza — stawka czynszu dzierżawnego roczna Wysokość wadium
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność

Miasta i Gminy

Ostrzeszów

U 10/00040042/0

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od obciążeń

Bledzianów— obręb ewidencyjny

0001, Gmina Ostrzeszów

Działka ew. nr 130/4 0 pow. 2,5315 ha.

Grunt sklasyfikowany jest jako:

ŁV— łąki trwałe

(2,5315 ha),

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów nieruchomość oznaczon jest symbolami:

M2 – tereny wielofunkcyjne z dominującym udziałem zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,

RI – tereny rolne,

R2 – tereny rolne z ograniczeniami.

runt wydzierżawia się z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres

10 lat.

Czynsz za rok 2022 płatny będzie do 30 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu w którym zawarto umowę.

Za lata 20232032 płatny do

30 kwietnia danego roku.

1012,60

Słownie: jeden tysiąc dwanaście złotych 60/100

(Czynsz przedmiotowo zwolniony z podatku VATna podstawie '3 ust. I pkt. 2

Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 20 grudnia 2013″. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj Dz. U.

z 2020z poz. 1983 z późn zm.) w związku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia Il marca 2004: o podatku od towarów i usług (tj.Dz.U. z 2021z poz. 685 z późn zm.).

202 zł

Wyłonienie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo zbioru dokonanych zasiewów.

Kwota czynszu ustalonego w drodze licytacji podlegać będzie waloryzacji raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim.

Dzierżawca poza czynszem zobowiązany jest opłacać podatki oraz inne zobowiązania publiczno-prawne z tytułu dzierżawy.

Dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem faktycznym nieruchomości, parametrami oraz możliwością wykorzystania na cele zgodne z przeznaczeniem gruntu. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuie, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe wyżei wymienionei nieruchomości odbedzie sie dnia 28 kwietnia 2022r. (czwartek) o godz. 1000 w lokalu Urzedu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, pokói nr 104 I pietro.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w powyżej tabeli na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy nr: konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) do godz. 2400 (dowód wpłaty należy okazać na przetargu). Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wplata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny czynszu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako dzierżawca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawiony grunt.

Na przetarg należy przybyć z dokumentem tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnik przetargu powinien zapoznać się z regulaminem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu zamieszczone są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl — w zakładce: przetargi / zamówienia publiczne, przetargi na nieruchomości oraz na stronie Urzędu www.ostrzeszow.pl.

Organizator przetargu może przetarg odwołać z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, regulamin przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, II piętro, pokój nr 202, nr telefonu 62 732-06-22 w godzinach 700 — 1500.

https://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=14637

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.53 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu