Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 26.46 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5460 dzierżawa gruntu rolnego pow. 24,46 ha

Powiat:bialski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 13 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 24,46 ha/ użytek ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 7334,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 25.03.2022 godz. 10:00

Zn. spr.: ZG.2217.2.2.2022 Biała Podlaska, dnia 21.03.2022 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Nadleśnictwo Biała Podlaska [ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, dalej w treści
ogłoszenia: Nadleśnictwo] ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wybór ofert na
dzierżawę nieruchomości stanowiących grunty rolne Skarbu Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Biała Podlaska, zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej
gospodarki rolnej. Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia stanowi Załącznik
Nr 1
do niniejszego Ogłoszenia [dalej: Przetarg].
1. Pisemne oferty przetargowe na wydzierżawienie gruntów należy składać wyłącznie na
wzorach dokumentów przygotowanych przez Nadleśnictwo. Wzór formularza oferty stanowi
Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferty złożone w inny sposób lub niewypełnione w żądane
w nich informacje – zostaną odrzucone.
2. Okres dzierżawy – do 5 lat; okres wypowiedzenia umowy dzierżawy zgodnie z treścią tej
umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 i 4 do Ogłoszenia.
3. Wartość czynszu dzierżawnego ustala się przyjmując średnią cenę skupu 1 dt żyta
podawanej przez Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok obowiązywania umowy i tak:
· dla gruntów klasy I – cena za 1 ha fizyczny gruntu nie może być niższa od 5,5 dt
średniej ceny skupu żyta,
· dla gruntów klasy II – cena za 1 ha fizyczny gruntu nie może być niższa od 5,0 dt
średniej ceny skupu żyta,
· dla gruntów klasy III – cena za 1 ha fizyczny gruntu nie może być niższa od 4,7 dt
średniej ceny skupu żyta,
· dla gruntów klasy IV – cena za 1 ha fizyczny gruntu nie może być niższa od 4,4 dt
średniej ceny skupu żyta,
· dla gruntów klasy V – cena za 1 ha fizyczny gruntu nie może być niższa od 4,1 dt
średniej ceny skupu żyta,
· dla gruntów klasy VI – cena za 1 ha fizyczny gruntu nie może być niższa od 3,9 dt
średniej ceny skupu żyta,
· dla gruntów Wsr (STAW RYB) – cena za 1 ha fizyczny gruntu nie może być niższa od
0,85 dt
średniej ceny skupu żyta.
Oprócz czynszu dzierżawnego – dzierżawca zobowiązany jest opłacać podatek rolny.
4. Miejsce i termin składania ofertOferty pisemne należy przesłać pocztą tradycyjną/dostarczyć w zamkniętej,
nieprzezroczystej kopercie z danymi kontaktowymi oferenta oraz napisem: „Przetarg na
dzierżawę gruntów rolnych od 1 kwietnia 2022 r.”
na adres: Nadleśnictwo Biała
Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być doręczona
w terminie do dnia 25 marca 2022 r. do godziny 10:00.
5. Termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2022 r. o godz. 12:00 w świetlicy
Nadleśnictwa Biała Podlaska.
6. Dozwolone jest składanie przez jednego Oferenta, ofert na więcej niż jedną nieruchomość.
7. Kryterium wyboru ofert
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wysokość czynszu dzierżawnego,
rozpatrywana dla poszczególnych nieruchomości wskazanych w ofercie.
8. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do:
– zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,
– unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny,
– wyłączenia w trakcie przetargu niektórych nieruchomości z uwagi na potrzeby
Nadleśnictwa.
W opisanych wyżej przypadkach oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w
stosunku do Nadleśnictwa.
9. Pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
– nie wpłynęła żadna oferta,
– żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej minimalnej
wartości czynszu podanej w pkt 3 niniejszego Ogłoszenia,
– Nadleśnictwo odrzuci wszystkie oferty lub nie dokona wyboru żadnej ze złożonych ofert.
10. Przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca
warunki określone w ogłoszeniu.
11. Nadleśnictwo odrzuci ofertę jeżeli:
– została ona złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
– nie zawierała kompletnych danych i informacji wymaganych zgodnie ze wzorem oferty
[Załącznik nr 2]
– zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż podana w pkt 3 niniejszego
Ogłoszenia.
12. O wyniku Przetargu oferenci zostaną zawiadomieni na piśmie lub telefonicznie.
13. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych zobowiązani są do
podpisania umowy dzierżawy [zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3] nie
wcześniej niż po upływie 1-2 dni roboczych od zawiadomienia o wyborze oferty (pisemnielub telefonicznie) i nie później niż do dnia 31.03.2022 r. Nadleśnictwo wybierze miejsce i
dokładną godzinę zawarcia takiej umowy.
14. Druki formularzy ofert oraz wzór umowy dzierżawy można uzyskać na stronie internetowej
Nadleśnictwa Biała Podlaska www.bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl/
W sprawie dodatkowych informacji o przetargu należy dzwonić na nr. tel.:
(83) 343-23-79 w godz. 7.00 do 15.00.
W załączeniu:
Zał. Nr 1
– Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Zał. Nr 2 – Wzór oferty
Zał. Nr 3 – Wzór umowy dzierżawy.

5460 biała podlaska wykaz

 

https://bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 26.46 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: bialski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-09

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6653 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6605 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,29 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu