Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 15:30
Powierzchnia: 3.79 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5456 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,79 ha

Powiat:lidzbarski

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 3,79 ha/ użytek RIV,RV,ŁIII/cena wywoławcza 112184,oo PLN/wadium  11300,oo PLN do 20.04.2022/ termin składania ofert 20.04.2022 godz. 15:30

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 68/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki składników mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk w postaci przypadających Upadłym udziałów po 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewid. nr 13/5 o powierzchni 3,7900 ha, RIV,RV,ŁIII, położonej w miejscowości Nowa Wieś Wielka, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko mazurskie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1L/00011703/8. Nieruchomość stanowi grunty rolne – głównie użytki orne, użytkowane rolniczo. Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 112 184,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) brutto. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do ww. Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 11 300,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Pradiuszyk o nr PL 88 1050 1025 1000 0092 8493 8900 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 68/21 – udziały w działce nr 13/5 Nowa Wieś Wielka”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie Aukcji wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży zostały wyrażone w Operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka z dnia 2 listopada 2021 roku, który to operat zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria(a)saltarski.com. Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziałów w prawie współwłasności nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski .com. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz uzgodnienie terminu dokonania oględzin nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria(a)saltarski.com. Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca. Sprzedaż nieruchomości Upadłych ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Zapraszam do udziału w sprzedaży Syndyk Tycjan Saltarski Tel. 227 491 655

https://sprzedajemy.pl/syndyk-sprzeda-dzialke-rolna-w-nowej-wsi-wielkiej-nowa-wies-wielka-2-1b8e55-nr65789319

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.79 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: lidzbarski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-17

Dodano: 9 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6322 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,82 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-08-25

Dodano: 14 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6294 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,45 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 11 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6291 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,08 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 20 lipca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6266 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,27 ha

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-06-30

Dodano: 8 czerwca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6212 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,12 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-06-20

Dodano: 11 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6181 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,75 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu