Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-15
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.41 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5450 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,41 ha

Powiat:świecki
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 9 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,41 ha/ użytek PsV,RV/ czynsz wywoławczy razem 1217,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 15.04.2022 godz. 10:00

Trzebciny, dnia 17.03.2022

Zn.spr.: SA.2217.7.2022

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebciny (PGL LP Nadleśnictwo Trzebciny, 89 – 505 Małe Gacno, Trzebciny 30) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością Skarbu Państwa (SP), pozostających w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Trzebciny.

 1. Przedmiotem przetargu są grunty rolne o powierzchni łącznej 5,4100 ha w tym.
  1. pastwisko kl. IV (P IV) o powierzchni 1,3600 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5185/3 dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Świeciu prowadzi Księgę Wieczystą BY 1 S/00043649/7, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Osie, obrębie ewidencyjnym Szarłata, obrębie leśnym Szarłata, Leśnictwie Smolarnia, oddz. 205 h-00 – pastwisko.
  2. łąka kl. V (Ł V) o powierzchni 0,5500 ha będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5205/1 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tucholi prowadzi Księgę Wieczystą BYIT/00010640/5, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Śliwice, obrębie ewidencyjnym Lisiny, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Siwe Bagno, cz. oddz. 185 j-00 — łąka,
  3. rola kl. V (R V) o powierzchni 0,3000 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5063/2 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Tucholo prowadzi Księgę Wieczystą BYIT/00027897/3, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Śliwice, obrębie ewidencyjnym Brzeźno, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Zimne Zdroje, oddz. 63 g-00 — rola,
  4. pastwisko kl. VI (Ps VI) o powierzchni 0,2100 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5063/2 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Tucholo prowadzi Księgę Wieczystą BYIT/00027897/3, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Sliwice, obrębie ewidencyjnym Brzeźno, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Zimne Zdroje, oddz. 63 h-00 — pastwisko,
  5. rola kl. V (R V) o powierzchni 0,2200 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5063/2 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Tucholi prowadzi Księgę Wieczystą BY 1 T/00027897/3, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 2026) położonej w gminie Śliwice, obrębie ewidencyjnym Brzeźno, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Zimne Zdroje, oddz. 63 i-OO — rola,

Sprawę prowadzi: Krzysztof ZAŁOGA, tel.: 52 33 410 14, e-mail: krzysztof.zaloga@torun.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

 1. pastwisko kl. VI o powierzchni 0,2600 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5063/2 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Tucholi prowadzi Księgę Wieczystą BYIT/00027897/3, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Śliwice, obrębie ewidencyjnym Brzeźno, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Zimne Zdroje, oddz. 63 j-00 — pastwisko,
 2. pastwisko kl. IV o powierzchni 0,5600 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5063/2 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Tucholi prowadzi Księgę Wieczystą BYIT/00027897/3, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Śliwice, obrębie ewidencyjnym Brzeźno, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Zimne Zdroje, cz. oddz. 63 1-00 — pastwisko,
 3. rola kl. V (R V) o powierzchni 0, 1600 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5063/2 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Tucholi prowadzi Księgę Wieczystą BY 1 T/00027897/3, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Śliwice, obrębie ewidencyjnym Brzeźno, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Zimne Zdroje, oddz. 63 m-00 — rola, łąka (E-Ł) kl. IV o powierzchni 0,9000 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5063/2 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Tucholi prowadzi Księgę Wieczystą BYIT/00027897/3, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Śliwice, obrębie ewidencyjnym Brzeźno, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Zimne Zdroje, cz. oddz. 63 n-00 — łąka (E-Ł), objęty ochroną jako użytek ekologiczny, pastwisko (E-Ps) kl. V o powierzchni 0,4600 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5063/2 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Tucholi prowadzi Księgę Wieczystą BYIT/00027897/3, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Śliwice, obrębie ewidencyjnym Brzeźno, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Zimne Zdroje, cz. oddz. 63 p-00 — pastwisko (E-Ps), objęty ochroną jako użytek ekologiczny,
 4. pastwisko (E-Ps) kl. VI o powierzchni 0,4300 ha, będąca częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5063/2 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Tucholi prowadzi Księgę Wieczystą BYIT/00027897/3, opisaną w obowiązującym Planie Urządzania Lasu (na lata 2017 — 2026) położonej w gminie Śliwice, obrębie ewidencyjnym Brzeźno, obrębie leśnym Sarnia Góra, Leśnictwie Zimne Zdroje, cz. oddz. 63 r-00 — pastwisko (E-Ps), objęty ochroną jako użytek ekologiczny,

Nadleśnictwo informuje, że:

cały przedmiot przetargu wchodzi w skład obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Bory Tucholskie” PLB 220009 w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. W związku z tym przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu przyszłej dzierżawy zgodnie z zasadami tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki rolnej oraz przestrzegania zasad zwykłej praktyki rolniczej, przy bezwzględnym uwzględnieniu zakazu wypalania pozostałości zbiorów rolnych, zakazu zmiany stosunków wodnych, a także ograniczenia stosowania środków chemicznych.

 

Szczegółową lokalizację przedmiotu przetargu zaznaczono na załącznikach graficznych (wydruki z leśnej mapy numerycznej w skali 1 : 5 000 opisujące nieruchomość i granice przedmiotu przetargu) stanowiących załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Wysokość wywoławcza stawki czynszu w stosunku rocznym wynosi:
 Rola kl. V (R)

Łąka kl. IV (E-Ł)

Łąka kl. V (Ł)

Pastwisko kl. IV (PS)

Pastwisko kl. V (E-Ps)

Pastwisko kl. VI (PS, E-Ps)

— 170,00 zł. za 1 ha

–  225,00 złza 1 ha

— 170,00 zł. za 1 ha,

— 190,00 zł za 1 ha

— 170,00 zł. za 1 ha,

–  150,00 zł. za 1 ha.

 1. Oferty pisemne na dzierżawę gruntów należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Nadleśnictwo Trzebciny, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w sekretariacie Nadleśnictwa Trzebciny, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwa Trzebciny, Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„Oferta na dzierżawę gruntów rolnych w Nadleśnictwie Trzebciny” w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r., do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do Nadleśnictwa.

 1. Oferta może być złożona na dowolny grunt rolny lub na wszystkie grunty rolne wymienione w pkt. 1 podpunkt a do k.
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. informację o oferencie tj.: imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. miejsce położenia gruntu (oddział i pododdział), użytek rolny i klasę, powierzchnię użytku,
  4. oferowaną wysokość czynszu zł za 1 ha gruntu rolnego rocznie, która nie może być niższa od wywoławczej stawki czynszu.

Oferowaną wysokość czynszu należy obowiązkowo podać dla każdej pozycji składanej oferty.

 1. obliczoną kwotę czynszu rocznie,
 2. oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę/osoby do tego uprawnione, zgodnie z formą reprezentacji oferenta. Należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta oraz załączyć stosowny dokument potwierdzający prawo do reprezentowania oferenta.
 1. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. nie zawierające wymaganych danych określonych w formularzu ofertowym, niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, co do których złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania oferty za nową ofertę,
  2. w której oferent nie zaproponował wysokości czynszu co najmniej w wysokości wywoławczej stawki czynszu.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Trzebciny,
 2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferowała najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, przeprowadza się dodatkowy przetarg ustny ograniczony (licytację) dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
 4. Umowę dzierżawy zawiera się na czas nieoznaczony — w załączeniu wzór umowy dzierżawy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 6. Informację dotyczącą ogłoszonego przetargu można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 pod nr tel. 52 334 10 14 wew. 672.
 7. Informację o lokalizacji i stanie gruntów rolnych można uzyskać w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00, od:
  1. Leśniczego Leśnictwa Smolarnia — Edwina Bracka – tel. nr 606877816,
  2. Leśniczego Leśnictwa Siwe Bagno — Franciszka Dejnowskiego — tel. nr 600452502,
  3. Leśniczego Leśnictwa Zimne Zdroje — Henryka Jóźwiaka — tel. nr 600452503.
 8. Oględzin przedmiotowych gruntów rolnych można dokonywać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z ww. Leśniczymi.

Administratorem danych oferenta jest Nadleśnictwo Trzebciny, Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, tel. 52 33 410 14. Oferenta dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora zadania w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących oferentowi praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej https://trzebciny.torun.lasy.gov.pl/ lub na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora.

https://trzebciny.torun.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.41 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: świecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 21 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6010 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,11 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6008 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,02 ha

Powiat: mogileński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 1 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 5982 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 0,97 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 10 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5959 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,58 ha

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5936 dzierżawa jeziora pow. 6,33 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu