Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-31
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 23.09 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5448 sprzedaż gruntu rolnego pow. 23,09 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 23,09 ha/ użytek RIV,ŁV/cena wywoławcza 418200,oo PLN/wadium 41820,oo PLN do 30.03.2022/ termin składania ofert 31.03.2022 godz. 15:00

Regulamin sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności bez uwzględnienia wartości uprawy, działki gruntu nr 8/5 0 powierzchni 5,7430ha, zlokalizowanej w miejscowości Powalice, gm. Sławoborze, opisanej w księdze wieczystej numer K02B/00028573/l, za cenę nie mniejszą niż 14 1 działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu jako grunt orny;

 1. prawo własności bez uwzględnienia wartości uprawy, działki gruntu nr 647 0 powierzchni 0,5570ha, zlokalizowanej w miejscowości Powalice, gm. Sławoborze, opisanej w księdze wieczystej numer K02B/00029991/4 (działko przylega do działki nr 8/5), za cenę nie mniejszą niż 12.800,00zł, działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu jako grunt orny;
 2. prawo własności bez uwzględnienia wartości uprawy, działki gruntu nr 30 0 powierzchni 3,72ha, zlokalizowanej w miejscowości Powalice, gm. Sławoborze, opisanej w księdze wieczystej numer K02B/00028572/4, za cenę nie mniejszą niż 82.000,00zł, działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu jako grunt orny;
 3. prawo własności działki gruntu nr 45 0 powierzchni 1,90ha. zlokalizowanej w miejscowości Powalice. gm. Sławoborze, opisanej w księdze wieczystej numer K02B/00016182/6, za cenę nie mniejszą niż 36.200,00zł, działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu jako grunt orny;
 4. prawo własności bez uwzględnienia wartości uprawy, działki gruntu nr 15 0 powierzchni 5,77ha, zlokalizowanej w miejscowości Berkanowo, gm. Świdwin, opisanej w księdze wieczystej numer K02B/00029835/3, za cenę nie mniejszą niż 144.000,00zł, działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu jako grunt orny;
 5. prawo własności bez uwzględnienia wartości uprawy, działki gruntu nr 18/5 0 powierzchni '5,40ha, zlokalizowanej w miejscowości Berkanowo, gm. Świdwin, opisanej w księdze wieczystej numer K02B/00029834/6, za cenę nie mniejszą niż 146.500,00zł, działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu jako grunt orny;
 6. ciągnik rolniczy marki John Deere 7230R (260KM). VIN IRW7230RTCC006427, rok. prod. 2012, wskazania licznika/czas pracy 4801 mtg/5000mtg, za cenę nie niższą niż 254.000,00zł brutto.

I l . Sprzedaż dokonuje się na podstawie art. 31 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.-Prawo Upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.) z wolnej ręki w drodze konkursu ofert oraz stosowaniem przepisów ustawy z dnia I I kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.). I I I. Warunkiem przystąpienia do procedury sprzedaży jest:

złożenie pisemnej oferty w terminie do 31 marca 2022 r. w Biurze syndyka, ul. Szczecińska 8-10, lok. 15a, 75-135 Koszalin bądź elektronicznie na e-mail: Lexr@interia.pl. Nie zostanie przyjęta oferta na zakup za cenę poniżej określoną przez syndyka dla wymienionego składnika będącego przedmiotem sprzedaży.

 1. wpłaty zabezpieczenia udziału w postępowaniu sprzedażowym w wysokości 5% oferowanej ceny nabycia przedmiotu sprzedażv na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska SA nr 17 1090 2646 0000 0001 4966 6540, najpóźniej w dacie składania oferty. Zabezpieczenie o którym mowa powyżej zaliczone jest w cenę nabycia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na wybrany składnik majątku opisany w ust. l. niniejszego regulaminu.

Preferowane będą oferty złożone na zakup jak największej ilość składników majątku wskazanych i opisanych w ust. I pkt. 1-7 niniejszego regulaminu.

 1. Przedmiot sprzedaży wskazany w niniejszym regulaminie w ust. I pkt I – 6 zwolniony z VAT.
 2. Oferta winna zawierać: datę sporządzenia, imię i nazwisko oferenta, adres i telefon/email, proponowana cena nabycia nie niższa niż wskazana przez syndyka, dowód wpłaty zabezpieczenia udziału w procedurze sprzedaży, oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy, oświadczeniu o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży.
 3. Prawo wyboru notariusza, przed którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, przysługuje syndykowi.
 4. Zastrzega się:
  1. możliwość zamknięcia procedury sprzedaży bez wyboru oferty,
  2. możliwość dodatkowej negocjacji z oferentami, których oferty są zbliżone co do ceny, przy czym oferty zbliżone cenowo uważa się te, których różnica oferowanych cen, liczona od ceny najwyżej zaoferowanej nie przekracza 5%,
  3. o terminie przeprowadzenia negocjacji oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, a negocjacje prowadzi syndyk,
  4. wpłacone zabezpieczenie na rzecz masy upadłości, o którym mowa w ustęp III pkt. 2 niniejszego regulaminu przepada w razie uchylenia się oferenta od zawarcia

 

notarialnej umowy sprzedaży.

https://www.dawro.pl/ogloszenie/134695,dzialki-o-powierzchni-23-09-ha-oraz-ciagnik-rolniczy#opis

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 23.09 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: świdwiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu