Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-22
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.76 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5446 sprzedaż gruntu rolnego pow. 8,76 ha

Powiat:ostródzki

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 8,76 ha/ użytek RIV,LsV,N/cena wywoławcza 211500,oo PLN/wadium  21500,oo PLN do 15.04.2022/ termin przetargu 22.04.2022 godz. 10:00

Nasz znak: GN.6840.4.1.2022.SZ                                                 Ostróda, 18.03.2022r.

 

Zarząd  Powiatu w Ostródzie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kotkowo, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64 o pow. 8,7653 ha, uregulowanej w księdze wieczystej  nr KW EL1O/00008797/2, stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego.

Działy III i IV ww.  księgi nie zawierają wpisów – wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.

 

 1. Opis nieruchomości

 

Nieruchomość położona jest w strefie obrzeżnej wsi Kotkowo, w gminie Łukta. Działka leży w sąsiedztwie drogi biegnącej z Kotkowa do wsi Zawroty, wewnątrz dużego kompleksu leśnego, w odległości ok 850m. od centrum Kotkowa. Teren działki od strony wschodniej, południowej i zachodniej graniczy z działkami leśnymi, po stronie północnej znajdują się grunty rolne i działki wydzielone pod projektowaną zabudowę (własność Gminy Łukta). W odległości ok. 300 m od nieruchomości znajdują się zabudowania jednorodzinne i letniskowe. Dojazd do nieruchomości od strony Kotkowa odbywa się drogą  nawierzchni nieutwardzonej (leśnym duktem). W odległości ok 900m. od działki znajduje się jezioro Gil.

Działka posada kształt regularny, prawie prostokątny. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest w następujący sposób: RV (grunty orne) -0,7112 ha; RVI (grunty orne) – 2,2175 ha; LsV (lasy) – 2,5638 ha; Lzr-PsVI (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, pastwiska trwałe) – 3,2418 ha; N (nieużytki) – 0,0310 ha.

Teren działki znacznie urozmaicony z licznymi skarpami, pagórkami i wyrobiskami poeksploatacyjnymi, na obszarze ok 70% zadrzewiony. W części północnej działki znajdują się pozostałości dawnego zakładu produkcyjnego – fundamenty po rozebranych budynkach, drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej i żelbetowa rampa. Brak uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej Napowietrzna linia elektroenergetyczna przebiega w odległości ok. 170 m od działki. W odległości ok 300 m od działki przebiegają sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

 

 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Łukta z dnia 31 października 2012 r. działka Nr 64 położona w obrębie 6 Kotkowo oznaczona jest w części symbolem „PE” – tereny przewidywanego występowania złóż kruszywa, w części stanowi tereny rolne.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

 

III. Miejsce i termin przetargu.

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 22 kwietnia  2022 r.  o  godzinie  1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 – p. 220  

 

–  cena wywoławcza  211 500,00 zł ( dwieście jedenaście tysięcy pięćset złotych) ,

–  wadium  21 500, 00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych),

–  minimalne postąpienie nie może być mniejsze 2120 zł.

–  sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT  na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy   z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2021 r. poz. 685 ze zmianami ).

 

 

 

 1. Z uwagi na fakt, iż jest to nieruchomość rolna – do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 461)

Jeżeli działkę wylicytuje osoba, która spełnia warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w art. 2a ust. 1 i 2 i art. 6 ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego po zakończeniu przetargu winna załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 wyżej cytowanej ustawy.

W przypadku wylicytowania działki przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagane będzie  uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w  kwocie  21 500,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) uczestnicy przetargu wpłacają wyłącznie w pieniądzu PLN w terminie do  dnia 15 kwietnia  2022 r. na rachunek  bankowy Starostwa Powiatowego  w Ostródzie PKO Bank Polski SA  Nr  93 1020 1811 0000 0602 0271 6835 z tytułem podania wpłaty ”Przetarg na sprzedaż działki nr 64  w  Kotkowie”  oraz danych uczestnika przetargu.

 1. Informacje dodatkowe

W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia  Rolnictwa  działającego na  rzecz  Skarbu  Państwa,   w   przypadkach podanych w art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

VII. Dokumenty jakie przystępujący do przetargu winien posiadać, okazać lub złożyć komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość, a osoby inne niż fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo notarialnie poświadczone. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

 

VIII . Inne informacje dotyczące przetargu.

 

 1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami, a także możliwościami zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 2. Sprzedaż  nieruchomości  odbywa  się  według  stanu  prawnego  uwidocznionego                             w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej nr EL1O/00008797/2.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,  jednak nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  przetargu,  zamknięcia  przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia  przetargu  wynikiem  negatywnym,  przy  czym  wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku:
 • uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał,
 • nie dojścia do zawarcia aktu notarialnego z winy uczestnika przetargu, albo nie    uzyskania przez niego zgody współmałżonka na nabycie wylicytowanej nieruchomości wymaganej przez notariusza i z tego powodu nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
 • w zakresie zawieranej umowy warunkowej i ostatecznej koszty nabycia nieruchomości oraz wszelkie podatki, opłaty notarialne, sądowe i inne ponosi kupujący nieruchomość.
 1. Cena  sprzedaży  nieruchomości  jest  płatna  jednorazowo  i  podlega  zapłacie  z  odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na rachunku Starostwa Powiatowego w Ostródzie  na trzy dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży.
 2. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 3.  Nie  stawienie  się  Nabywcy  nieruchomości  bez  usprawiedliwienia  do  zawarcia  umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu może spowodować odstąpienie przez Sprzedającego od  zawarcia  umowy  i  w takim  przypadku wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 4. Zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku gdyby ujawniono po  stronie  nabywcy okoliczności  wskazujące  na  to,  że zawarcie  umowy będzie  stanowiło naruszenie przepisów określonych  w  ustawie  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego oraz unieważnienia przetargu lub odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 5. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w  Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i  Ewidencji Gruntów telefonicznie pod nr (89) 642 98 34 lub nr (89) 642 98 33, bądź drogą  mailową – adres email: s.zambrzycka@powiat.ostroda.pl, oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa Powiatowego w  Ostródzie – na stronie internetowej http://www.bip.powiat.ostroda.pl .

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w  zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie można uzyskać na stronie  http://www.bip.powiat.ostroda.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

Ostróda, dnia  18 marca 2022 r.                                                                                         

                                                                                              WICESTAROSTA

Jan Kacprzyk

                                                           https://bip.powiat.ostroda.pl/1233/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-rolnej-polozonej-w-obrebie-kotkowo-w-gm.-lukta..html

                                       

                                                                                             

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.76 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: ostródzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 24 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6343 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,31 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-10-17

Dodano: 9 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6322 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,82 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-08-25

Dodano: 14 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6294 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,45 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 11 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6291 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,08 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 20 lipca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6266 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,27 ha

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-06-30

Dodano: 8 czerwca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6212 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,12 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu