Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.35 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5445 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,35 ha

Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,35 ha/ użytek ŁVI,RIV/ czynsz wywoławczy 1150,oo PLN/rocznie/wadium 115,oo PLN do 22.04.2022/ termin przetargu 25.04.2022 godz. 10:00

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Sztabin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sztabin, na okres do 5 lat.

 1. Przedmiot przetargu:
 2. Działka o numerze ewidencyjnym 238o pow. 0,71 ha, obręb Sztabin, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SU1A/00016711/8.

Nieruchomość wydzierżawia się na cele rolnicze.

Opis nieruchomości: Użytek rolny (ŁIV – 0,65 ha; ŁV – 0,06 ha)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga: W przypadku potrzeb Gminy Sztabin wynikających ze szczególnie ważnych przyczyn umowa może być rozwiązana w każdym czasie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 300,00 zł brutto.

 1. Działka o numerze ewidencyjnym 237/3o pow. 0,99 ha, obręb Sztabin, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SU1A/00016711/8.

Nieruchomość wydzierżawia się na cele rolnicze.

Opis nieruchomości: Użytek rolny (ŁIV – 0,69 ha; ŁV – 0,25 ha; W – 0,05 ha)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga: W przypadku potrzeb Gminy Sztabin wynikających ze szczególnie ważnych przyczyn umowa może być rozwiązana w każdym czasie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 350,00 zł brutto.

 1. Działka o numerze ewidencyjnym 276/5o pow. 1,65 ha, obręb Sztabin, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SU1A/00016711/8.

Nieruchomość wydzierżawia się na cele rolnicze.

Opis nieruchomości: Użytek rolny (ŁIV – 0,06 ha; RIVa – 0,55 ha; RV-1,02 ha; W – 0,02 ha)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga: W przypadku potrzeb Gminy Sztabin wynikających ze szczególnie ważnych przyczyn umowa może być rozwiązana w każdym czasie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 500,00 zł brutto

 1. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, dnia 25.04.2022r. o godzinie 10:00

III. Wymagania dotyczące wadium, postąpienia

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium oddzielnie dla każdej nieruchomości w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Gminy Sztabin nr 98 9351 0000 0020 0123 2000 0060 do dnia 22 kwietnia 2022r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

Wadium:

 • wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu;
 • wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu;
 • przepada na rzecz Gminy Sztabin, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy.

Postąpienie:

wynosi 3% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Termin wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawca będzie uiszczać w terminie do 15 września każdego roku na rachunek wskazany przez Wydzierżawiającego.

 1. Zasady aktualizacji opłat:

Przez cały okres trwania umowy każdego roku z dniem 1 stycznia czynsz będzie wzrastał o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania obciążeń publiczno – prawnych w tym podatku gruntowego, podatku od nieruchomości, oraz innych należności związanych z jego posiadaniem.

 1. Informacje ogólne:
 2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 3. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
 4. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
 5. a) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 6. b) osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
 7. c) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
 8. d) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 9. e) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 10. f) Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka.
 11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik złoży ofertę.
 12. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

VII. Wójt zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając taką informacje do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku UG Sztabin, oraz na stronie internetowej urzędu www.sztabin.ug.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, pok. nr 13, lub telefonicznie 87 643 97 56, 87 643 97

 

 

https://www.sztabin.ug.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1801:i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowej-2&catid=18&Itemid=192

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.35 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: augustowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-20

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 11:00

# 6592 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,70 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6570 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 273,65 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-22

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6538 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1066,99 ha

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6530 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,68 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 5 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6526 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,35 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6494 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu