Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-30
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 0.70 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5444 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,70 ha

Powiat:zambrowski
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,70 ha/ użytek RVI/ czynsz wywoławczy 350,oo PLN/rocznie/wadium 35,oo PLN do 29.03.2022/ termin składania ofert 30.03.2022 godz. 09:00

Zn. SA.2217.2.7.2022 Dębniki, dn. 16.03.2022 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
„Dzierżawa gruntów rolnych”
Nadleśnictwo Nowogród
Dębniki 80
tel. 86-217-55-83
email: nowogrod@bialystok.lasy.gov.pl
https://nowogrod.bialystok.lasy.gov.pl/
OGŁASZA PISEMNY, OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH W NADLEŚNICTWIE NOWOGRÓD
1. Nadleśnictwo Nowogród ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę
gruntu rolnego, położonego wg. załącznika nr. 3.
2. Do przetargu może przystąpić każdy, kto złoży swoją ofertę na formularzu ofertowym,
( zał. nr. 1 ) zapozna się z warunkami przetargu, załącznikami do ogłoszenia oraz je
zaakceptuje.
3. Kryterium wyboru oferty będzie wysokość zaproponowanego czynszu.
4. Stawka wyjściowa czynszu w przetargu na grunt rolny (łąka, pastwisko, rola) bez
względu na użytek i klasę wynosi: 500,00 zł/ha/rok W odniesieniu do stawki wyjściowej należy zaproponować stawkę oferowaną – wyższą o dowolną kwotę. Oferowana
stawka NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA od stawki wyjściowej.
5. Przystępujący do przetargu obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% stawki
wyjściowej (tj. 50zł za 1 ha)- kwota wadium 35,00 zł, na konto Nadleśnictwa Nowogród:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 61203000451110000000185150. Wadium powinno znaleźć się na koncie do dnia 30.03.2022 r. do godz. 9.00.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty zostaną odrzucone, zostanie zwró-
cone niezwłocznie, po dokonaniu wyboru oferty.
7. W przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana w przetargu, uchyli się od
zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na
rzecz Nadleśnictwa Nowogród.
8. Nadleśnictwo nie przewiduje podziału powierzchni działki przeznaczonej do dzier-
żawy. W formularzu ofertowym należy więc podać całą powierzchnię, która została
zapisana w wykazie.
9. W przypadku zgłoszenia identycznych stawek czynszu przez kilku oferentów, zostaną
przeprowadzone z nimi negocjacje cenowe.
10.Z lokalizacją wymienionego na mapie gruntu i z aktualnym jego stanem (będącym
przedmiotem przetargu) w terenie, można zapoznać się – kontaktując się z właściwym
terytorialnie leśniczym:
– Leśnictwo Kuzie – Pan Robert Trocki tel. 606 936 631 .
Udzielanie informacji dostępne będzie od dnia 16.03.2022 r. do dnia 29.03.2022 r. od
poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 800 do 1400.
11.Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach w terminie
do 30.03.2022 r. do godz. 900 do sekretariatu Nadleśnictwa Nowogród: Dębniki 80,
18-416 Zbójna.
12.Oferty dostarczone po terminie będą zwracane bez otwierania. 13.Przystępujący do przetargu, może złożyć na przedstawioną powierzchnię tylko jedną
ofertę.
14.Forma składania ofert: w zaklejonych kopertach z opisem:
Imię Nazwisko
Adres, telefon do kontaktu
„DZIERŻAWA GRUNTU ROLNEGO”
Nadleśnictwo Nowogród
Dębniki 80
18-416 Zbójna
15.Koperty bez w/w danych będą traktowane jako nieprawidłowo złożone.
16.Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 30.03.2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Nadle-
śnictwa Nowogród, w otwarciu ofert uczestniczą tylko członkowie powołanej do tego
celu komisji.
Podczas otwarcia ofert Komisja odczyta z imienia i nazwiska osoby, które złożyły
ofertę, działkę na jaką złożona została oferta oraz stawkę czynszu, którą zaproponował oferent.
O rozstrzygnięciu przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
17.Oferta powinna zawierać (zgodnie z Formularzem ofertowym)
a) Imię nazwisko, adres zamieszkania, gminę, telefon do kontaktu, NIP lub Pesel
b) Zaoferowaną stawkę czynszu za 1 ha, na podaną działkę
c) Miejsce i datę sporządzenia oferty
d) Czytelny podpis oferenta.
18.Koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponoszą oferenci. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kopert spowodowane przez pocztę lub innych doręczycieli przesyłki, oraz informuje iż koperty otwarte nie będą uczestniczyć
w przetargu.
19.Dzierżawca, którego oferta wygra przetarg zobowiązuje się do podpisania umowy w
terminie wyznaczonym przez Nadleśnictwo( wzór umowy – zał. nr. 2).
Nadleśnictwo Nowogród zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu lub
jego części (tzn. na podaną działkę), bez podania przyczyn.
Załączniki:
Nr 1- Formularz ofertowy
Nr 2 – Wzór umowy, obowiązek informacyjny
Nr 3 – Wykaz gruntu do dzierżawy

5444 nowogrod wykaz

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-nowogrod/dzierzawa-gruntow-rolnych-w-2022-roku

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.70 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: zambrowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-20

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 11:00

# 6592 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,70 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6570 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 273,65 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-22

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6538 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1066,99 ha

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6530 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,68 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 5 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6526 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,35 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6494 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu