Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-08
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 0.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5443 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,54 ha

Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,54 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 795,oo PLN/rocznie/wadium 70,oo PLN do 08.04.2022/ termin składania ofert 08.04.2022 godz. 14:00

Załącznik

do Zarządzenia Nr 29/2022

Wójta Gminy Samborzec

z dnia 09.03.2022 r.

 

Wójt Gminy Samborzec na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r.,poz. 1899) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213)

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Samborzec, położonej w miejscowości Janowice, gmina Samborzec

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, nr KW: część działki nr 331/1 o pow. 0,5400 ha (całkowita pow. działki 4,0100 ha), obręb: Janowice, nr obrębu 8, gm. Samborzec, nr KW KI1S/00083196/8.
 2. Opis nieruchomości: nieruchomość rolna, niezabudowana, położona przy drodze gminnej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Samborzec nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako tereny intensywnej produkcji rolnej. Sposób zagospodarowania: pod działalność rolniczą.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: dzierżawa na okres 3 lat od dnia podpisania umowy.
 5. Informacja o przeznaczeniu: przetarg pisemny nieograniczony.
 6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat:cena wywoławcza czynszu dzierżawy: 794,56 zł na rok, czynsz płatny w II ratach wg zawartej umowy. Wysokość czynszu dzierżawy może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Samborzec w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Samborzec.
 7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.
 8. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona.
 9. Wadium: 70,00 zł, płatne w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.
 10. Termin i miejsce przetargu: otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Samborzec w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.
 11. Uwagi:oprócz czynszu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do płacenia podatku rolnego.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w gotówce w wysokości 70,00 zł na konto: Urzędu Gminy w Samborcu Bank Spółdzielczy Sandomierz 30 9429 0004 2001 0000 1661 0001 do dnia 08.04.2022 r.
 2. Złożenie stosownej oferty do dnia 08.04.2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Samborzec lub pocztą na adres: Urząd Gminy Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec w zamkniętych kopertach oznaczonych „Przetarg dzierżawa – Janowice”.

            Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.Datę sporządzenia oferty.

 1. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawy.
 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 3. Kopia dowodu wpłaty wadium.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na podane konto w ciągu trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Kryterium oceny ofert: wysokość rocznego czynszu dzierżawy – waga 100 %.

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Samborzec, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Samborzec http://bip.samborzec.pl/, na tablicach ogłoszeń sołectwa Janowice oraz w Urzędzie Gminy Samborzec.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, informacja o odwołaniu przetargu oraz przyczynie odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Samborzec pok. Nr 8 lub telefonicznie 15 831-44-43 wew. 29w godz. 7.30-15.30.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Samborzec danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Samborzec. Adres Urzędu Gminy Samborzec: Samborzec 43, 27-650 Samborzec, tel. (15) 8314443, e-mail : sekretariat@samborze.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Dziuba, tel. (15) 8314443 wew. 29
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) w celu zawarcia umowy dzierżawy.
 4. Pozyskane od Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych)
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z zawarciem umowy dzierżawy

. https://bip.samborzec.pl/a,23686,ogloszenie-o-przetargu-pisemnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-nieruchomosci-polozonej-w-miejscowosci-.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.54 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: sandomierski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5866 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,67 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5805 sprzedaż gruntu rolnego pow. 66,38 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5804 sprzedaż gruntu rolnego pow. 58,97 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-07-18

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 10:30

# 5789 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,37 ha

Powiat: konecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-07-19

Dodano: 10 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5761 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 21,96 ha

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 9 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5755 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 41,18 ha

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu