Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-29
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 7.16 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5441 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,16 ha

Powiat:łukowski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 7,16 ha/ użytek PsV,RV/ czynsz wywoławczy razem 2397,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 29.03.2022 godz. 15:00

Nadleśnictwo Łuków ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Łuków

 1. Przedmiot przetargu:grunty rolne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia z przeznaczeniem do wydzierżawienia w celu prowadzenia gospodarki rolnej.
 2. Miejsce przetargu:Nadleśnictwo Łuków, Ławki 56A, 21-400 Łuków.
 3. Cena wywoławcza:minimalną wysokość czynszu dzierżawnego poszczególnych pól uprawnych określa załącznik nr 1.
 4. Miejsce, termin i tryb składania ofert: oferent może skorzystać ze wzoru oferty stanowiącej zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na dzierżawę gruntów rolnych 2022. Nie otwierać przed wyznaczonym terminem” w sekretariacie Nadleśnictwa Łuków (Ławki 56A 21-400 Łuków)  do dnia 29.03.2022r.do godz. 15.00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu.

Oferta powinna zawierać:

 1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oferowany czynsz dzierżawy za 1ha gruntu za rok;
 4. oznaczenie gruntu wg danych ewidencji;
 5. powierzchnię gruntu;
 6. zobowiązanie do zawarcia umowy dzierżawy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Nadleśnictwo, nie dłuższym niż 30 dni od daty otwarcia ofert;
 7. czytelny podpis oferenta
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta na potrzeby przeprowadzanego przetargu
 9. Podpisane własnoręcznie Oświadczenie RODO załącznik nr 5
 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.
 3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Wydzierżawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
 6. Złożenie dwóch lub więcej ofert przez tego samego oferenta dotyczących tej samej działki będzie traktowane jako naruszenie warunków udziału w postępowaniu i oferty na tą działkę zostaną odrzucone.
 7. Oferta niepodpisana będzie traktowana jako nieważna i zostanie odrzucona.
 8. Oferta niezawierająca zaoferowanej stawki czynszu dzierżawy lub wskazująca stawkę czynszu niższą niż wskazana w ogłoszeniu minimalna stawka czynszu będzie traktowana jako nieważna i zostanie odrzucona.
 9. W przypadku  złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty.
 10. Oferenci, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy po uzyskaniu zgody Dyrektora RDLP w Warszawie. zostanie ustalony termin i miejsce podpisania umowy.

 

Otwarcie ofert nastąpi 30.03.2022 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Łuków. Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, otwarcie ofert przez komisję przetargową odbędzie się bez udziału oferentów.

 

 

 1. Kryteria wyboru ofert

 

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaoferowanie wielkości stawki rocznego czynszu dzierżawnego netto. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej wielkości stawki czynszu rocznego nie mniejsza od ceny minimalnej wskazanej w załączniki nr 1

 

 

 

 1. Dodatkowe informacje:

Informacje dotyczące przetargu udziela P. Milena Dybciak  pod numerem tel. 25 798 22 41 kom. 512 147 303.

 

W związku z rozpoczęciem stosowania przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; -„RODO”) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Łuków. Więcej informacji  na stornie internetowej https://lukow.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci w zakładce: Ochrona danych osobowych.

Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa (BIP) oraz wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Łuków informuje, że postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i1598 z późn. zm.),obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 wobec powyższego oferentom nie przysługuje prawo odwołania  na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

5441 łuków wykaz

https://lukow.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Vj34xQMCn5xl/content/choinka-dla-zycia#.YjSMaHpKjcs

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.16 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: łukowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6543 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,52 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu