Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-29
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 9.15 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5437 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,15 ha

Powiat:kłobucki
Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 9,15 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 4209,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 29.03.2022 godz. 08:00

Zn. spr.: ZG.7400.1.2022 Kłobuck, 11.03.2022 r.
OGŁOSZENIE
PGL LP Nadleśnictwo Kłobuck ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie
Nadleśnictwa Kłobuck zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
1. Sposób zagospodarowania nieruchomości: gospodarka rolna.
2. Obciążenia nieruchomości: brak.
3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
4. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak.
5. Minimalny roczny czynsz: ustalony wg „Wytycznych w sprawie dzierżawy i
najmu nieruchomości na terenie jednostek nadzorowanych przez Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach” wprowadzonych Zarządzeniem
nr 2 Dyrektora RDLP w Katowicach z dnia 21.01.2021r., określony w załączniku
nr 1 do ogłoszenia.
6. Okres dzierżawy: czas nieokreślony.
7. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot.
nieruchomości: Nadleśnictwo Kłobuck, pok. nr 18, w godz. od 7:00 do 15:00,
tel: 602 102 598. Oględzin w/w działki można dokonać w obecności miejscowego
Leśniczego.
8. Termin i miejsce przetargu:
Ø Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2022 r. o godz. 8:30 w siedzibie
Nadleśnictwa Kłobuck
Ø Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
9. Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest
wymagane.
10.Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Ø Ofertę z podpisanym oświadczeniem (na drukach Nadleśnictwa,
dostępnych na stronie internetowej www.klobuck.katowice.lasy.gov.pl lubw biurze Nadleśnictwa Kłobuck) należy składać w sekretariacie
Nadleśnictwa Kłobuck, ul. Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck, lub przesłać
pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do biura Nadleśnictwa) w formie
pisemnej na drukach Nadleśnictwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych”, w terminie do 29.03.2022 r. do
godz. 8:00.
11.Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
Ø Przy wyborze oferty Nadleśnictwo Kłobuck będzie się kierowało wyłącznie
kryterium ceny. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt.
10: waga-100%.
12.W przypadku otrzymania co najmniej dwóch takich samych ofert
(uniemożliwiających tym samym wybór oferty najkorzystniejszej), Nadleśnictwo
Kłobuck wezwie tych Oferentów do złożenia ofert dodatkowych, spośród których
zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. Oferenci składający oferty dodatkowe
nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych dokumentach.
13. lntegralną częścią niniejszego ogłoszenia jest projekt przyszłej umowy
dzierżawy (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz obowiązek informacyjny RODO
(załącznik nr 3 do ogłoszenia).
14.Organizator przetargu bez podania przyczyny może przed rozpoczęciem
przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia lub nie zatwierdzić wniosku Komisji
przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert.

5437 kłobuck wykaz

https://klobuck.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Fa6uY7Hl8Hli/content/ogloszen-3

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.15 ha
Województwo: śląskie
Powiat: kłobucki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 28 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6630 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,90 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-15

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6610 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,99 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-06-28

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6603 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-16

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6548 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu