Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-15
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 6.01 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5435 sprzedaż gruntu rolnego pow. 6,01 ha

Powiat:lubiński
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 6,01 ha/ użytek R/cena wywoławcza 156800,oo PLN/wadium  15700,oo PLN do 14.04.2022/ termin składania ofert 15.04.2022 godz. 12:00

Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 13974. Głąb Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Vol-Tranz” Głąb Krzysztof w upadłości w Namysłowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 57/20. [BMSiG-13259/2022]

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA KRZYSZTOFA GŁĄBA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „VOL-TRANZ” GŁĄB KRZYSZTOF W UPADŁOŚCI (NIP 7521002732, PESEL 66111104895) Syndyk masy upadłości Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 57/20, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 23 lutego 2022 r.: zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:
Warunki uczestnictwa w sprzedaży:
3. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, pow. 6,01 ha stanowiącej działki nr 16, 34 i 151, położ onej w miejscowoś ci Krzyżowa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr LE1U/00063009/6 za cenę nie niższą niż 156 800,00 PLN, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży (+ewentualny podatek VAT) zgodnie z Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie Operatów Szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko. Warunki uczestnictwa w sprzedaży:
1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu (zamieszczonego na stronie www.voltranz.kubiczekm.com) może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL75 8436 0003 0000 0026 8336 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022 r.;
3. wadium wynosi 15 700,00 zł (piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).
Tryb składania ofert: 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r., do godz. 1200, w biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.
Konkurs ofert: 1. otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2022 roku, o godz. 1215, w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.
https://www.krpu.pl/postepowania-upadlosciowe/vol-tranz-glab-krzysztof

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.01 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lubiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu