Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-19
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 3.67 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5428 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,67 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,67 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 15000,oo PLN/rocznie/wadium 800,oo PLN do 12.04.2022/ termin przetargu 19.04.2022 godz. 12:00

           

BURMISTRZ

  MIASTA I GMINY WISKITKI

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1                                          

                                                                                                                                                                                               BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI

NPZ.6845.3.2022.MN                                                             ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, pow. żyrardowskiogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Wiskitki

Przetarg przeprowadzany jest na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.),
 3. Uchwały nr 13/XXVII/21 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 lutego 2021 r.,
 4. Zarządzenia nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.
Oznaczenie nieruchomości  

Powierzchnia  w ha

 

Rodzaje

 

użytków  w ha

Księga wieczysta Opis  nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

 

Forma wydzierżawienia

Opłaty  Okres  dzierżawy Wywoławcza wysokość rocznego czynszu w zł  

Postąpienie

 

 

Wadium  w zł

 

Godzina przetargu

 

Zasady aktualizacji  opłat

Nr działki ewid.

21/2, obręb ewid. Guzów,

miejscowość

Guzów

3,67  

 

 

 

 

 

RII – 3,64

W – 0,03

 

PL1Z/00017846/6

 

Nieruchomość gruntowa,

nieogrodzona,

przeznaczona pod

działalność rolniczą.

Działka przeznaczona jest w

Miejscowym Planie

Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy

Wiskitki zgodnie z uchwałą nr

15/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31.03.2017 r.

pod tereny rolnicze (symbol planu 3R).

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

Czynsz dzierżawny płatny

jednorazowo

do 30 listopada każdego roku

kalendarzowego

Dodatkowo opłata z tytułu podatku rolnego.

5 lat 15 000,00  

 

 

 

 

 

nie mniej niż 1%

 

 

 

 

 

 

800,00

 

 

 

 

 

 

12:00

Do 31 grudnia każdego roku wg.

wskaźnika cen

towarów i usług

konsumpcyjnych

za trzy kwartały

w stosunku do analogicznego

okresu roku

poprzedniego,

na podstawie komunikatu

Prezesa GUS

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 3 sierpnia 2021r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 15 października 2021r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony planowany na dzień 08marca 2022 r. został odwołany.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.

Księgę Wieczystą dla ww. nieruchomości prowadzi V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

Do uczestnictwa w przetargu mogą przystąpić wyłącznie osoby/ podmioty nie posiadające zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Gminy Wiskitki, z wyjątkiem przypadków gdy osoby/ podmioty posiadające zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Gminy Wiskitki uzyskały przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu.

Ubiegający się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do licytacji następujących dokumentów:

 • dowódwpłaty wadiumze wskazanym numerem działki,
 • dowodu osobistego lub paszportu,
 • zaświadczenia o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Gminy Wiskitki lub zaświadczenie o posiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Gminy Wiskitki, wraz z informacją o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania wcałości wykonania decyzji organu – zaświadczenie sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
 • w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika przetargu –oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowegopoświadczony notarialnie, – w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – odpis z tego rejestru sporządzony nie   wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
 • w przypadku innych podmiotów–umowa spółki lub statut lub uchwała określające, kto jest uprawniony do podejmowania w imieniu podmiotu zobowiązań i wydatków na kwotę wyższą niż wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego.

Zgodnie z art. 37 §1 ustawy dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, odpłatne wydzierżawienienieruchomości wymaga zgody drugiego małżonka, dlatego małżeństwa, w których obowiązuje ustrój wspólności majątkowejmałżeńskiej biorą udział w przetargu osobiście lub okazująoryginał poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa od współmałżonka do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Strona 1 z 2

 

 

Małżeństwa, w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej lub w przypadku dokonywania zakupu przez jednego z małżonkówdo majątku osobistego składają: – wypis aktu notarialnego, dokumentującegoumowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo

 • odpis orzeczenia sądowego, ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo
 • pisemne oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie lub przez pracownika Wydziału Nieruchomości, Planowania i Zarządzania Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.

W przypadku podmiotóww przetargu osobiście biorą udział osobywymienione w umowie spółki/ statucie/ uchwale, uprawnione do podejmowania w imieniu podmiotu zobowiązań                     i wydatków na kwotę wyższą niż ww. wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego(również jeżeli wymagane jest współdziałanie kilku osób)lub ich pełnomocnicy okazująoryginałpoświadczonego notarialnie pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wymagania dodatkowe: osoba/ podmiot ustalony jako dzierżawca nieruchomości będzie zobowiązany do okazania w terminie 14 dni od podpisania umowy dzierżawy aktualnego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Przetarg na  ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2022 r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, pok. 20.Nieruchomośćmożna oglądać w dniu 05 kwietnia r. o godz. 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydzierżawiającym.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy Wiskitki:

BS Wiskitki nr konta: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040 najpóźniej do 12 kwietnia 2022r. wpisując w tytule „(wpisaćdane oferenta), dot. przetargu na dzierżawę dz. 21/2, obręb Guzów”.

Wpłata wadium winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy w określonym wyżej terminie tj. do dnia 12 kwietnia 2022r.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu wraz z Komisją Przetargową, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.

Jeżeli osoba/ podmiot ustalony jako dzierżawcanieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, awpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania.Dodatkowe, szczegółowe informacje o nieruchomościmożna uzyskać w pok. 18, tel. (46) 854 50 21.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (zwane dalej „RODO”), zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jakbędą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, z siedzibą przy Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki; tel.:45 854 50 10; e-mail: sekretariat@wiskitki.pl, wimieniu którego działa Burmistrz.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki, tel.: 46 854 50 10, faks 46 855 41 54; e-mail: sekretariat@wiskitki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem dot. sprzedaży nieruchomości Gminy Wiskitki.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępudo danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania dot. sprzedaży nieruchomości Gminy Wiskitki.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

                                                                                                                                                                                     Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /-/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   inż. Łukasz Boczkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MIASTA I GMINY WISKITKI

Wiskitki, dn. 14.03.2022 r.

Strona 2 z 2

https://wiskitki.bip.net.pl/?a=5368

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.67 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: żyrardowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 13 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6328 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 43,24 ha

Powiat: ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-11

Dodano: 1 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6314 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,37 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-06

Dodano: 27 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6307 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,00 ha

Powiat: zwoleński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6306 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 32,62 ha

Powiat: płocki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-08-07

Dodano: 24 lipca, 2023

O godzinie: 09:30

# 6270 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,32 ha

Powiat: gostyniński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-07-12

Dodano: 25 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6227 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,70 ha

Powiat: ciechanowski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu