Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.55 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5427 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,55 ha

Powiat:olecki

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,55 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 243,oo PLN/rocznie/wadium 13,oo PLN do 05.04.2022/ termin przetargu 12.04.2022 godz. 10:00

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE

działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), w związku z Uchwałą
Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Gminy Kowale Oleckie
(Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 55, poz. 1123 ze zm.),

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki o nr geod. 12/3, o pow. 0,5580 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Monety

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Monetach, o regularnym kształcie, bezpośrednio przy drodze gminnej Nr 138025N (Monety – Daniele ). Aktualny sposób użytkowania: użytki zielone, nieruchomość przecina rów melioracyjny. Użytek gruntowy: RIVa (grunty orne),
W – RIVa (grunty pod rowami. KW OL1C/00012803/7.

Dzierżawa części nieruchomości nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia części nieruchomości podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.
W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy, Gmina Kowale Oleckie nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Na terenie nieruchomości nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu. Gmina Kowale Oleckie nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości

Teren nie jest objęty planem miejscowym. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie nieruchomość znajduje się w strefie E – rozwinięte osadnictwo i predyspozycje do dalszego rozwoju osadnictwa, centrum gminy. Uzupełniające przeznaczenie terenów: mieszkalnictwo, drobne usługi, rolnictwo, rekreacja indywidualna.

Termin zagospodarowania

Na czas oznaczony, do 3 lat.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

242,96 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa 96/100 złotych). Dzierżawa zwolniona
z podatku VAT, na mocy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Postąpienie

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 13,00 zł (trzynaście złotych 00/100 złotych) na rachunek bankowy Gminy Kowale Oleckie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olecku, Odział Kowale Oleckie, nr  68 9339 0006 0030 0300 0257 0014, w terminie do dnia 05 kwietnia 2022 roku. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Kowale Oleckie. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości (numer działki i obręb), imię i nazwisko uczestnika przetargu (w przypadku małżeństwa – imiona i nazwiska małżonków).

Termin przetargu

12 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich,
ul. Kościuszki 44, w pokoju nr 33 (sala posiedzeń).

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument stwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby uczestnika rejestru lub inny dokument określający status prawny uczestnika, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.

Ponadto osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia następujących oświadczeń:

  1. a) że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1);
  2. b) że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu faktycznego i prawnego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  3. c) że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia;
  4. d) że przedstawione dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia.

Powyższe dokumenty winny być przedstawione Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Pierwszy roczny czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym i płatny jest jednorazowo w najbliższym terminie płatności zobowiązania podatkowego rolników, tj. do dnia 15 maja 2022 r., za kolejne lata
w terminie do 30 listopada każdego roku, bez dodatkowego wezwania, na rachunek Gminy Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012 w BS Kowale Oleckie.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium ulega przepadkowi, kiedy uczestnik , który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto bankowe niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu, lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, pokój nr 13, tel. 87 737 75 45. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Kowale Oleckie,  09 marca 2022 roku

https://bip.kowaleoleckie.eu/wiadomosci/3/wiadomosc/618186/zarzadzenie_nr_or0050232022_wojta_gminy_kowale_oleckie_z_dnia_09

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.55 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: olecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6913 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6602 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 33,34 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-19

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6600 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu