Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-06
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 2.66 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5423 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,66 ha

Powiat:nyski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego gruntu rolnego/ pow. 2,66 ha/ użytek RIII, sad/cena wywoławcza 409 950,oo PLN/wadium  54 660,oo PLN do 05.04.2022/ termin przetargu 06.04.2022 godz. 12:00

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 110 w § 1, § 3, § 5 § 7  i art. 111e ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6 kwietnia 2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nysie przy ul. Krzywoustego 23, w pokoju nr 409 III p. odbędzie się I licytacja nieruchomości położonej w Gryżowie, gmina Korfantów, należącej doJana i Elżbiety Oleś. W skład nieruchomości wchodzą:

działka Nr 158 stanowiąca grunty orne o łącznej pow. 2,2700ha, działka 199/1 stanowiąca grunty rolne zabudowane oraz sady o łącznej powierzchni0,3500ha,

działka Nr 199/2 stanowiąca grunty rolne zabudowane o łącznej pow. 0,0400 ha.

Łączna powierzchnia gruntu wynosi 2,6600ha, łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 522,37 m². Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystąNr OP1N/ 00039204/6.

Na działkach Nr 199/1 i 199/2 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy oraz stodoła rok budowy ok. 1939. Stan zagospodarowania działek jest przeciętny. W/w działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Działki zgodnie z zapisami ewidencji gruntów zaliczane są do gruntów rolnych zabudowanych zakwalifikowanych do III grupy klasyfikacji bonitacji (Br-PsIII). Ponadto działka Nr 199/1 obejmuje sad

(S-RIIIb,). Działka Nr 158 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka zgodnie z zapisami ewidencji gruntów zaliczana jest do III grupy klasyfikacji bonitacji gruntów ornych (RIIIa-1,5500ha, RIIIb-0,7200 ha). Nieruchomość wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem. Grunty orne na działce Nr 158 są użytkowane rolniczo.

Wartość szacunkowa brutto wynosi: 546 600,00 zł, (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi 409 950,00 zł (słownie:czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium (1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości) w wysokości  54 660 zł(pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego Nr 54 1010 1401 0053 5313 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się. Pozostałym licytantom wadium zwraca się w terminie 7 dni roboczychod dnia licytacji.

Zgodnie z art.111d § 3 cyt. wyżej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiw licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.

W terminie 14 dni przed wyznaczonym dniem licytacji można będzie oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem skarbowym, oraz przeglądać aktapostępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nysie w pokoju nr 413 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem skarbowym (tel. 77 4080826).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnionew dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności na rzecz nabywcy stanie się ostateczne.

W licytacji nie mogą uczestniczyć: zobowiązany, pracownicy organu egzekucyjnego oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo tych osób, jak również osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym i osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 815 j.t.), obowiązek podatkowy ciąży, przy umowie sprzedaży rzeczy, praw majątkowych i nieruchomości, na kupującym.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 110z cyt. wyżej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie.

 

Na oryginale podpisał się:

Z upoważnienia Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Nysie

Zastępca Naczelnika

Justyna Jodłowiec

https://www.gov.pl/web/kas/i-licytacja-nieruchomosci-w-dniu-6-kwietnia-2022r-o-godz-12

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.66 ha
Województwo: opolskie
Powiat: nyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5807 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 8,32 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-29

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5806 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 2,03 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-05

Dodano: 27 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5779 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,08 ha

Powiat: namysłowski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-06-03

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5738 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,72 ha

Powiat: strzelce opolskie

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-05-30

Dodano: 16 maja, 2022

O godzinie: 09:30

# 5698 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,99 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu