Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-14
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 15.94 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5422 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,94 ha

Powiat:drawski
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 15,94 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 11200,oo PLN/rocznie/wadium 600,oo PLN do 11.04.2022/ termin przetargu 14.04.2022 godz. 11:00

Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) oraz § 3 ust.1 oraz § 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

Zarząd Powiatu Drawskiego ogłaszaI przetargustny nieograniczonyna dzierżawęna czas oznaczony5 latdziałki gruntu nr 32/2; nr 35/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Drawsko Pomorskie oraz działki gruntunr 4/82; nr 5/43 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie – były Gogółczyn stanowiących własnośćPowiatu Drawskiego

Nr działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej Położenie nieruchomości Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie dzierżawy Cena wywoławcza za 1 rok dzierżawy Wadium Minimalna wysokość postąpienia Termin wnoszenia opłaty, sposób aktualizacji opłaty
 

 

niezabudowana działka gruntu nr 32/2 o powierzchni 1,9762 ha

 

KW nr KO1D/00021712/4

 

 

 

niezabudowana działka gruntu nr 35/2 o powierzchni 5,8918 ha

 

KW nr KO1D/00021712/4

 

 

 

 

 

 

niezabudowana działka gruntu nr 4/82 o powierzchni 3,5248 ha

 

KW nr KO1D/00037710/5

 

 

 

niezabudowana działka gruntu nr 5/43 o powierzchni 4,5655 ha

 

KW nr KO1D/00037710/5

 

 

 

 

 

 

 

Drawsko Pomorskie obręb nr 0007 miasta Drawsko Pomorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drawsko Pomorskie obręb nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie

 

 

 

Tereny zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych pieszo-rowerowych, teren drogi publicznej klasy głównej

 

 

 

Teren upraw polowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny zieleni urządzonej, teren sportu i rekreacji, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

 

Tereny zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych pieszo-rowerowych, teren drogi publicznej klasy głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzierżawa na cele rolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.200,00 zł słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych 00/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00 zł słownie: sześćsetzłotych 00/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 zł

słownie: dwieście

złotych 00/100

płatna rocznie w dwóch ratach do 31 marca oraz 31 października każdego roku; opłata może być waloryzowana
nie częściej niż raz do roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni

Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskimprzy Placu E. Orzeszkowej 3a (budynek Geodezji)
dnia 14.04.2022 r.o godz. 1100  w  pokoju  nr  13 ( Budynek Geodezji).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości:600,00 zł dodnia  11.04.2022 r.na rachunek Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom:Nr43 1020 2791 0000 7302 0186 5179 z adnotacją „wpłata wadium na dzierżawę działeknr 32/2; nr 35/2 nr 4/82; nr 5/43– były Gogółczyn”.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunekStarostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.Wadium jest  zwrotne w ciągu 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarciaumowy dzierżawy nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej w dniu przetargu ważnedowody tożsamości,dowód potwierdzający wpłatę wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa do brania udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.

Cena uzyskana w przetargu stanowi wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1%wywoławczej stawki czynszu z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony 5 lat.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych
z przedmiotem dzierżawy, w tym podatków oraz innych opłat związanych z jego posiadaniem.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim -budynek Geodezji pokój nr 15 lub 14 lub pod numerem telefonu: 94 3630772.Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym – budynek Geodezji pokój nr 15.Ogłoszenia o przetargu opublikowano na stronie internetowej www.bip.powiatdrawski.pl

                    UWAGA! Zarząd Powiatu Drawskiegomoże odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu ..…………………2022r.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ..…………………2022 r.

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Rafał Szczuchniak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

http://bip.powiatdrawski.pl/strony/12086.dhtml

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 15.94 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: drawski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-31

Dodano: 18 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6658 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,77 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6656 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 11,00 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-19

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6651 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6647 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 6,61 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu