Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-07
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.45 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5421 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,45 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,45 ha/ użytek RVI/ czynsz wywoławczy 4151,oo PLN/rocznie/wadium 490,oo PLN do 01.04.2022/ termin przetargu 07.04.2022 godz. 10:00

Lipusz, dnia 07.03.2022 r.
RG-GG.6845.5.2022.GL
Wójt Gminy Lipusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę działek będących własnością gminy Lipusz
1.
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości:

Nr
działki
Obręb Miejscowość Powierzchnia
dzierżawy
Księga Wieczysta
260/2 Szklana Huta Krosewo 2,4100 ha KW Nr GD1E/00018124/5
274/4 Szklana Huta Krosewo 0,6900 ha KW Nr GD1E/00018124/5
285/3 Szklana Huta Krosewo 0,7500 ha KW Nr GD1E/00018124/5
269/3 Szklana Huta Krosewo 0,3300 ha KW Nr GD1E/00018124/5
245 Szklana Huta Krosewo 0,0500 ha KW Nr GD1E/00018124/5
423/2 Lipusz Lipusz 0,0300 ha KW Nr GD1E/00004834/4
266/4 Tuszkowy Tuszkowy 1,2500 ha KW Nr GD1E/00029858/9
 1. Nieruchomości o numerach 260/2, 274/4, 285/3, 269/3 i 245 położone są w Krosewie obręb
  geodezyjny Szklana Huta w gminie Lipusz. Stanowią one grunty rolne klasy VI i przeznaczone są
  do użytkowania rolniczego. Działka nr 269/3 położona jest na wschód od miejscowości Krosewo,
  graniczy z zabudową zagrodową, użytkami rolnymi i nieużytkami, brak do niej dojazdu.
  Pozostałe nieruchomości położone są nieopodal drogi biegnącej z miejscowości Krosewo do
  Kalisza. Posiadają dostęp do dróg gminnych ich sąsiedztwo to tereny leśne i tereny upraw
  rolnych.
  3. Nieruchomość o numerze geodezyjnym 423/2 położona jest w miejscowości Lipusz przy ul.
  Pocztowej. Od strony zachodniej przylega do rzeki Wda od wschodniej do gabinetu
  weterynaryjnego. Na nieruchomości znajduje się przepompownia ścieków, która jest po za
  obszarem przeznaczonym do dzierżawy. Część nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  przeznacza się na miejsce wodowania kajaków.
  4. Nieruchomość o numerze geodezyjnym 266/4 położona jest w miejscowości Tuszkowy. Część
  przedmiotowej nieruchomości o powierzchni 1,2500 ha przeznaczona do dzierżawy
  zlokalizowana jest za budynkiem Szkoły Podstawowej w Tuszkowach i stanowi grunty rolne
  klasy V o pow. 0,8800 ha oraz grunty rolne klasy VI o pow. 0,3700 ha. Teren płaski, utrzymany
  w kulturze rolnej. Do użytkowania rolniczego.
  5. Przetarg ustny nieograniczony na przedmiotowe nieruchomości odbędzie się 07.04.2022 r. o
  godz. 10.00, w kolejności podanej w poniższej tabeli w siedzibie Urzędu Gminy Lipusz, ul.
  Wybickiego 27, 83-424 Lipusz. Do cen wywoławczych netto dla poszczególnych nieruchomości
  zawartych w poniżej tabeli należy dodać podatek VAT w stawce obowiązującej. Minimalne
  postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych
  dziesiątek złotych.
L.p. Nr
działki
Obręb Powierzchnia Cena
wywoławcza
netto
Kwota
minimalnego
postąpienia
Wadium
1. 260/2 Szklana Huta 2,4100 ha 1687 zł 20 zł 200 zł
2. 274/4 Szklana Huta 0,6900 ha 483 zł 10 zł 50 zł
3. 285/3 Szklana Huta 0,7500 ha 525 zł 10 zł 50 zł
4. 269/3 Szklana Huta 0,3300 ha 231 zł 10 zł 40 zł
5. 245 Szklana Huta 0,0500 ha 350 zł 10 zł 50 zł
6. 423/2 Lipusz 0,0300 ha 400 zł 10 zł 50 zł
7. 266/4 Tuszkowy 1,2500 ha 875 zł 10 zł 100 zł
 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium z podaniem oznaczenia
  nieruchomości (nr działki) w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli do dnia
  01.04.2022 r.
  na konto Gminy Lipusz nr 39 8340 0001 0200 0475 2000 0006 w BS Starogard
  Gdański O/ Lipusz. Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli musi wpłynąć na konto
  Gminy Lipusz ostatecznie w dniu 01.04.2022 r. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć
  komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
  7. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej
  następujących dokumentów:
  · osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  · przedsiębiorcy wpisani do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:
  dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualny wydruk wpisu w centralnej ewidencji i
  informacji o działalności gospodarczej,
  · reprezentanci osoby prawnej: dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z
  właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
  8. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone oraz nie stanowią przedmiotu zobowiązania.
  9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę w terminie 5
  dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
  10. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje
  publicznie.
  11. Po rozstrzygnięciu przetargowym uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy przedmiotowej
  nieruchomości będzie skutkowało anulowaniem rozstrzygnięcia przetargowego oraz przepadkiem
  wadium na rzecz Gminy Lipusz.
  12. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 687-45-15, 58 687-21-14 lub
  bezpośrednio u pracownika w Urzędzie Gminy Lipusz.

 

 

https://lipusz.biuletyn.net/?bip=2&cid=90&id=3250

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.45 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: kościerski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-20

Dodano: 10 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6646 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,67 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-24

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6643 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,62 ha

Powiat: kościerski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6642 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,97 ha

Powiat: kartuski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6585 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu