Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-22
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 4.33 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5420 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,33 ha

Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,33 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 1701,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 22.03.2022 godz. 11:00

O G Ł O S Z E N I E
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nw. gruntów rolnych

 

Zestawienie lokalizacji działek objętych przetargiem
Lp Adres leśny Gmina Rodzaj powierzchni Obręb ewid. Nr działki Powierzchnia  ha
1. 06-15-1-06-429     -a   -00 Wielgomłyny PS V Rogi 200/2 0,2300
2.  06-15-1-06-429     -c   -00 Wielgomłyny PS IV Rogi 200/2 0,2500
3.  06-15-1-13-577   -f   -00 Radomsko R V Grzebień 227/1 1,9500
4.  06-15-1-13-577   -d   -00 Radomsko R IV B Grzebień 227/1 0,6400
5.  06-15-1-13-577   -g   -00 Radomsko R IV A Grzebień 227/1 1,2600
 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości – gospodarka rolna
 2. Obciążenia nieruchomości: brak
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 4. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 5. Roczny minimalny czynsz wywoławczy (grunt rolny): 393,00 zł. / I ha
 6. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Radomsko pok. Nr 19, w godz. od 8:00 do 15:00 teł: 44 683 20 10 wew. 41
 7. Termin i miejsce przetargu:

l/ Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.03. 2022 r. o godz. I I:30       w siedzibie

Nadleśnictwa Radomsko — sala nr 23

2/ Otwarcie ofert będzie jawne: Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert

3/ W przypadku braku ofert na dzierżawę całej nieruchomości (działki), Nadleśnictwo dopuszcza możliwość dzierżawy części nieruchomości. W takim przypadku oferent (dzierżawca) winien załączyć do oferty szkic części nieruchomości, której dzierżawą jest zainteresowany.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
 2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

l/ Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko w terminie do dnia 22.03.2022 r., do godz. 1 1:00

2/ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

 1. l) Adres Zamawiającego
  • Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych
  • Nazwę i adres składającego ofertę
 2. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę: przy wyborze ofelty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny

I l . Sposób oceny elementu ofelty, o którym mowa w pkt. 10: cena, waga — 100%

 1. Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może unieważnić przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. Pisemna oferta powinna zawierać:

l/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

3/ numer rachunku bankowego oferenta;

4/ datę sporządzenia ofelty•,

5/ oferowany czynsz roczny;

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;

8/ sposób zagospodarowania nieruchomości

 

 

 

 

https://radomsko.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/x9eK/content/ogloszenie-o-dzierzawie-gruntow

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.33 ha
Województwo: łódzkie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-17

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6583 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 56,37 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6576 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,03 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6574 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6573 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,33 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6549 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,46 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6490 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu