Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-21
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 178.39 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5409 dzierżawa gruntu rolnego pow. 178,39 ha

Powiat:moniecki
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 178,39 ha/ użytek ŁV,PsV/ czynsz wywoławczy 110604,oo PLN/rocznie/wadium 22120,oo PLN do 21.03.2022/ termin składania ofert 21.03.2022 godz. 14:00

Osowiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |  e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

NP.REN2.431.3.2022.1                                                                Osowiec-Twierdza, dnia 10 marca 2022 r.

 

 

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WE WŁADANIU BIEBRZAŃSKIEGO

PARKU NARODOWEGO

 

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących we władaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Podstawę prawną przeprowadzenia przetargu stanowią zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz.1933 t.j.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 868).

Przy ogłaszaniu niniejszego przetargu, została wzięta pod uwagę również obecna sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i obostrzeniami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.02.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz.

473).

 

 

 

 

 

 

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa / są nieruchomości gruntowe, stanowiąca /-e kompleks określony w załączniku nr1 do ogłoszenia o przetargu, będąca we władaniu (z tytułu prawa własności lub użytkowania wieczystego) Biebrzańskiego Parku Narodowego (dalej jako „nieruchomość” lub „kompleks”). Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się wzałączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĄG WIECZYSTYCH ORAZ

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 1. Oznaczenie nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.
 2. Mapę poglądowe lokalizacji oraz wymogiużytkowania kompleksu zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia. Granice kompleksu, w formacie plików wektorowych, zostały wskazane w załączniku nr 2a.
 • POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

Oznaczenie powierzchni nieruchomości, wchodzących w skład kompleksu, zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Organizator przetargu zastrzega, iż powierzchnia kompleksów nie jest tożsama z powierzchnią kwalifikującąsię do jednolitej płatności obszarowej i nie jest wyznaczana na podstawie maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (MKO) w rozumieniu przepisów i definicji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

Przeznaczenie nieruchomości i sposób gospodarowania określa załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 1. TERMIN DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI (okres trwania umowy)

Okres trwania umowy dzierżawy nieruchomości obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 15 marca 2027 r.

 1. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY
  1. Kwotę minimalną czynszu dzierżawnego netto dla kompleksu określa załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego netto w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowybędzie wynikała z oferty wyłonionej w przetargu. Za każdy kolejny rozpoczęty rok kalendarzowy dzierżawy – wg stawki z roku poprzedniego zaktualizowanej zgodnie ze wskaźnikiem opublikowanym Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniorocznegowskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. W przypadku, gdy ww. wskaźnik jest ujemny, czynsz nie ulega zmianie.

W ostatnim roku kalendarzowym obowiązywania Umowy (tj. 2027 r.) czynszu dzierżawnego nie nalicza się.

 1. Dzierżawca, który uzgodnione w Porozumieniu ws. działań ochronnych (załącznik nr 4 do umowy) koszenie ręczne wykona kosą tradycyjną (nie spalinową lub nie elektryczną) ma prawo do bonifikaty w postaci obniżenia czynszu dzierżawnego za rok kalendarzowy następujący po roku kalendarzowym, w którym koszenie zostało wykonane.
 2. Bonifikata wynosi 50% czynszu dzierżawnego należnego za powierzchnie wykoszone kosą tradycyjną i jest obliczana proporcjonalnie w stosunku do całej powierzchni dzierżawionego kompleksu.
 3. Bonifikata będzie każdorazowo obliczana od stawki czynszu wyliczonej zgodnie z zapisami ust. 2, z uwzględnieniem treści ust. 4.
 4. Procedurę związaną z udzieleniem bonifikaty oraz sposób weryfikacji wykonania koszenia kosą tradycyjną, opisuje załącznik nr 7 do umowy.
 • TERMIN WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

Zasady, terminy i sposób wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy określa załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu – projekt umowy.

 • ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

Zasady aktualizacji opłat określa załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu – projekt umowy.

 1. WYSOKOŚĆ WADIUM
  1. Wysokość wadium dla kompleksu, będącego przedmiotem przetargu, określa załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.
  2. Wadium należy wnieść w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed otwarciem przetargu, tj. do dnia 21.03.2022 r. (UWAGA! Wadium powinno zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Parku najpóźniej tego dnia).Dowódwpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
  3. Formy płatności wadium: przelew na rachunek bankowy Biebrzańskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku nr 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005, w tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości w BbPN oraz numer/-y przetargu/-ów, których to wadium dotyczy; terminem wpłaty wadium jest data wpływuśrodków na rachunek bankowy Parku;

UWAGA: ze względu na stan epidemii kasa w siedzibie BbPN w Osowcu-Twierdza jest nieczynna i nie przyjmuje wpłat wadium. Wszystkie wpłaty należy realizować przelewem na podane powyżej konto.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:
 2. odstąpienia od przetargu;
 3. zamknięcia przetargu;
 4. unieważnienia przetargu;
 5. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu.

 1. WARUNKI DOTYCZĄCE OFERT I OFERENTÓW 

1.Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta;
 2. numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. oświadczenie oferenta, które stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o przetargu, obejmujące, m.in. oświadczenie, że oferent zapoznałsię z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 5. numer przetargu, na który składana jest oferta oraz oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego netto w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy za dany kompleks w danym przetargu;
 6. dowód wpłaty wadium;
 7. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu, tj. opis sposobu zagospodarowania pozyskanej biomasy;
 8. zobowiązanie dotyczące terminu płatności czynszu dzierżawnego za kolejny rozpoczęty rok kalendarzowy dzierżawy (patrz pkt XIV ust. 2 niniejszego ogłoszenia – Kryterium terminu płatności czynszu),jeżeli oferent składa takie zobowiązanie.
 9. decyzja o przyznanych płatnościach/dopłatach z ARiMR (patrz pkt XIV ust. 3 niniejszego ogłoszenia – Kryterium doświadczenie rolnicze), jeżeli oferent potwierdza swoje doświadczenie.
 10. Oferta musi być podpisana przezosobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 11. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, to należy dołączyć do ofertypełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii.
 12. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.Zmiany powinny być złożone wg takich samych zasad jak złożenie oferty, tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY. Wycofanie  z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY.
 13. Organizator przetargu nie dopuszcza złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów.
 14. Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które na dzień złożenia oferty posiadają przeterminowane należności finansowe wobec Biebrzańskiego Parku Narodowego. Do przetargu nie mogą przystąpić również podmioty, których wspólnicy lub osoby zasiadające w zarządzie tych podmiotówposiadają przeterminowane należności finansowe wobec Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 15. Do przetargu nie mogą przystąpić pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz ich zstępni, wstępni, rodzeństwo i małżonek.
 16. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Wzór oferty stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia o przetargu.
 17. DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU

Organizator przetargu wymaga, aby oferent opisał w ofercie sposób zagospodarowania pozyskanej biomasy (czyli sposób zagospodarowania biomasy po jej skoszeniu i zebraniu). Proponowany przez oferenta sposób zagospodarowania biomasy nie może negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze. Organizator przetargu nie dopuszcza niżej opisanych sposobów zagospodarowania biomasy:

 1. spalenie inaczej niż w przygotowanych do tego celu specjalnych instalacjach,
 2. zatopienie w zbiornikach i w ciekach wodnych,
 3. składowanie pozyskanej biomasy w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego bez uzgodnienia z Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego,
 4. rozdrobnienia lub pozostawienia biomasy na dzierżawionej powierzchni.

Na etapie realizacji umowy dzierżawy, Organizator przetargu może żądaćod dzierżawcy oświadczenia o sposobie zagospodarowania pozyskanej biomasy. Organizator przetargu ma prawo żądać od Dzierżawcy dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania biomasy wykazany w oświadczeniu.

 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT (ROZPOCZĘCIE

PRZETARGU).

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej(w jednej kopercie nie może byćwięcej niż jedna oferta, tj. oferta dotycząca kilku przetargów), w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz w sekretariacie (pokój nr 14), do dnia 21.03.2022 r. wyłącznie do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GRANICACH BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – PRZETARG NR 32/2022” Nie otwierać przed dniem 25.03.2022 r. przed godziną 12:15

 1. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu: 25.2022 r. o godz. 12:15 w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, w pokoju nr 3
 2. W związku z wprowadzonym stanem epidemii rozpoczęcie przetargu i otwarcie ofert nastąpi bez bezpośredniego udziału oferentów. Jednakże każdy z oferentów oraz inne osoby zainteresowane będą mogły obserwować czynności komisji przetargowej, związane z otwarciem przetargu i otwarciem ofert poprzez transmisję na żywo dostępną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biebrzańskiego Parku Narodowego pod linkiem https://www.bip.biebrza.org.pl/1141,transmisje
 3. Każdy z oferentów jestzwiązany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia rozpoczęcia przetargu, jednakże okres związania ofertą przedłuża się o okres rozpoznania skargi złożonej przez uczestnika przetargu, o której mowa w pkt XVII ust. 1 niniejszego ogłoszenia, i/lub okres uzyskania zgody ministra właściwego ds. środowiska lub Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, o której mowa w pkt XV ust. 3 niniejszego ogłoszenia.

 

 • TERMIN W JAKIM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI

W terenie można zapoznać się z lokalizacją i stanem gruntów wobecności oddelegowanego pracownika Parku, jeżeli warunki terenowe i pogodowe (chodzi przede wszystkim  o możliwość dojazdu i przemieszczania po terenie oględzin) na to pozwolą. Spotkanie należy uzgodnić kontaktując się uprzednio telefonicznie z właściwym terytorialnie konserwatorem obrębu / obwodu ochronnego.

Oględzin można dokonać w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.00 w terminach:

 • od dnia 14.03.2022 r. do dnia 18.03.2022 r., po wcześniejszym ustaleniu z Konserwatorem Obrębu Ochronnego Basenu Środkowego Północ – Panem

Andrzejem Sikorą, tel. 668 446 884;

XIV.            KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu kierować się będzienastępującymi kryteriami:

 1. Kryterium „kwota czynszu netto” (80 pkt):”L1

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wskazana w ofercie kwota czynszu dzierżawnego netto za dany kompleks w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy dzierżawy. Oferta z najwyższą kwotą czynszu netto uzyska maksymalnie – 80,0 pkt.

 

Pozostałym ofertom zostanie przyznana wartość punktowa (L1) obliczona wg wzoru:

 

Kwota czynszu netto z oferty ocenianej

(L1)  =    ———————————————————                x 80 pkt.

Najwyższa zaoferowana kwota czynszu netto

 

 1. Kryterium „terminu płatności czynszu” (10 pkt):„L2

W tym kryterium ocenie podlegać będzie zobowiązanie złożone w ofercie dotyczące terminu płatności czynszu dzierżawnego za kolejny rozpoczęty rok kalendarzowy dzierżawy, stosownie do zapisów§8 ust. 2 projektu umowy dzierżawy (zał. nr 4 do ogłoszenia

o przetargu). Każdy z oferentów, który w ofercie złoży zobowiązanie do opłacania czynszu za kolejne lata kalendarzowe dzierżawy do dnia 25 lutego każdego roku – otrzyma 10,0 pkt.  W przypadku, gdy oferent nie zadeklaruje płatności w ww. terminie, czynsz za kolejny rok kalendarzowy dzierżawy płatny będzie do dnia 31 marca każdego roku, a jego oferta nie będzie punktowana w tym kryterium.

3.Kryterium „doświadczenie rolnicze” (10 pkt): „L3

W tym kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie oferenta w rolniczym użytkowaniu gruntów.

W tym celu należy przedstawić potwierdzoną własnoręcznym podpisem oferenta za zgodność z oryginałem kopię decyzji wydanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznającą oferentowi płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (np. płatność bezpośrednią) lub płatność przyznaną w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (np. płatność z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych). Doświadczenie zostanie ocenione na podstawie złożonych ww. decyzji wydanych przez Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa na rzecz oferenta. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazanych dokumentów. Każdy zoferentów, który spełni powyższe kryterium, otrzyma 10 pkt, pozostali oferenci otrzymają 0 pkt za powyższe kryterium.

 

 

Ocena łączna oferty (LP) zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

LP = L1+ L2+L3

LP – łączna liczba punktów za ofertę

L1 – liczba punktów w kryterium „kwota czynszu netto”

L2 – liczba punktów w kryterium „termin płatności czynszu”

L3 – liczba punktów w kryterium „doświadczenie rolnicze”

 

 

Maksymalna łącznaliczba punktów”Lp”, jaką może otrzymać Oferent wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbępunktów.

 1. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Przed rozpoczęciem przetargu Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
  2. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu, bez podania przyczyn.
  3. W przypadku, gdy wyłoniona w drodze niniejszego przetargu wartość czynszu z tytułu umowy dzierżawy za cały czas jej obowiązywania będzie przekraczać wartość 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych), umowa zostanie zawarta po uzyskaniu zgody, odpowiednio, ministra właściwego ds. środowiska lub Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 t. j.). Odmowa wydania przedmiotowej zgody będzie skutkować unieważnieniem przetargu.
  4. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowegoinformuje, że w granicach niektórych kompleksów wskazanych do dzierżawymoże zalegać biomasa zebrana w stogi, bele lub w kopy z poprzednich sezonów. Jej uprzątnięcie (tj. wywiezienie z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego) przez oferenta, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy, będzie niezbędne przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych.
  5. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowegoinformuje, że w granicach niektórych kompleksów wskazanych do dzierżawy znajdują się punkty pomiarowe

(piezometryczne). Ich dokładna lokalizacja zostanie wskazana po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

 • POSTĘPOWANIE PRZY OCENIE OFERT
  1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:
   1. nie odpowiada ona warunkom przetargu;
   2. została złożona po wyznaczonym terminie;
   3. nie zawiera danych, o których mowa w pkt X lub dane są niekompletne;
   4. do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium;
   5. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej treści;
   6. została złożona przez nieuprawnionego oferenta, o którym mowa w pkt X ogłoszenia o przetargu, w szczególności przez podmioty wspólnie składające ofertę (np. konsorcjum) .
  2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg – w formie licytacji na platformie zoom między oferentami, którzy złożyli te oferty.
  3. Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, o których mowa w ust. 2, o terminie licytacji oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
  4. W licytacji oferenci zgłaszają kolejne postąpienia w wysokości czynszu dzierżawnego netto o kwotę co najmniej 50 zł powyżej podanej najwyższej kwoty czynszu netto, zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
  5. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu.
  6. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla dyrektora Parku, a jeden dla uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.
  7. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który wygrał przetarg.
  8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dotyczącej rozporządzenia nieruchomością.
  9. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jego zamknięcia.
  10. Informacji dotyczących przetargu udzielają, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-

15.00:

 1. Adam Bernatowicz w zakresie przedmiotu przetargu, tel. 85-738-3049, e-mail: adam.bernatowicz@biebrza.org.pl
 2. Robert Kowalewski w zakresie procedury przetargu, tel. 85-738-3044 lub

600-825-630, e-mail: robert.kowalewski@biebrza.org.pl

 1. Joanna Zawadzka w zakresie merytorycznym dotyczącym zabiegów ochronnych zaplanowanych w ramach dzierżaw, tel. 85-738-3043, e-mail: joanna.zawadzka@biebrza.org.pl.

 

 

 • POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
  1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska . Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. W przypadku złożenia skargi, Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego wstrzymuje czynności związane zrozporządzeniem nieruchomością.
  2. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowegopodaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, wywieszając informację w siedzibie Parku oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Biebrzańskiego Parku Narodowego na okres 7 dni.
  3. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego jest obowiązany zawiadomić uczestnika przetargu, który wygrał przetarg,o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej rozporządzania nieruchomością najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021 poz.1933 t.j.). Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
  4. Jeżeliuczestnik przetargu, który wygrał przetarg,nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

 

Zatwierdził:

 

                                                                                                                                                Artur Wiatr 

         Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 –Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Załącznik nr 2 – Mapy poglądowe kompleksów przeznaczonych do dzierżawy wraz  z wymaganiami dotyczącymi wykonywania działań ochronnych

Załącznik nr 2a –Granice kompleksów w postaci plików wektorowych

Załącznik nr 3 –Wysokość minimalnej kwoty czynszu netto oraz wysokość wadium

Załącznik nr 4 – Projekt umowy dzierżawy z załącznikami

Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy –wzór

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nr 29/2022
Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Nr kompleksu Nazwa obrębu Arkusz mapy Numer działki Księga wieczysta Kategoria użytkowania Powierzchnia
ewidencyjna
działki [ha]
Powierzchnia
działki do
dzierżawy [ha]
NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 2 389 LM1G/00027127/6 RK, KM 50-80% (16.08-31.10),
corocznie
60,4400 30,0558 1
NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 2 391 LM1G/00027127/6 RK, KM 50-80% (16.08-31.10),
corocznie
195,9400 140,1383
NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 2 529 LM1G/00027127/6 RK, KM 50-80% (16.08-31.10),
corocznie
3,2800 3,2800
NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 2 390 LM1G/00023155/3 RK, KM 50-80% (16.08-31.10),
corocznie
4,8600 2,5423
NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 2 401 LM1G/00021706/7 RK, KM 50-80% (16.08-31.10),
corocznie
1,7800 1,7028
NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 2 404/1 LM1G/00021706/7 RK, KM 50-80% (16.08-31.10),
corocznie
3,5700 0,4405
NOWA WIEŚ-BAGNO ŁAWKI 2 390 LM1G/00023155/3 RK, KM 50-80% (16.08-31.10),
corocznie
4,8600 0,2341
SUMA: 178,3938

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu nr 29/2022
Wysokość minimalnej kwoty czynszu netto oraz wadium

Nr kompleksu Rodzaj
koszenia
Powierzchnia wg
rodzaju koszeń [ha]
Minimalna kwota
czynszu za dany
kompleks [zł]
Kwota wadium za
dany kompleks [zł]
1 KM 178,3938 110 604,00 zł 22 120,00 zł

 

Użyte skróty dotyczące rodzaju koszenia:
KM – Koszenie mechaniczne

 

 

https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=733

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 178.39 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: moniecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-09

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6640 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,89 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-08-14

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6625 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-06-20

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 11:00

# 6592 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,70 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6570 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 273,65 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-22

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6538 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1066,99 ha

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6530 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,68 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu