Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-21
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 4.80 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5405 dzierżawa gruntu pod elektrownie wiatrowe pow. 4,80 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę 4 kompleksów gruntu pod elektrownie wiatrowe/ pow. razem 4,80 ha/ mpz budowa farmy wiatrowej moc instalowana 1 szt. max. 3 MW, max. ilość 16 sztuk/czynsz wywoławczy 10100,oo PLN / za 1 MW instalowany rocznie/ wadium 183 091,oo PLN do 21.03.2022/ termin składania ofert 21.03.2022 godz. 15:00

Oddział Terenowy w Koszalinie 

OGŁOSZENIE numer KOS.WKUZ.4243.104.O.2022.MRo.O

z dnia……………r.

 

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Koszalinie

 

 

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Bobolice, powiat Koszaliński, przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych.

 

PRZEDMIOT DZIERŻAWY:

 

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość określona w wykazie z dnia 17.01.2022 r. nr KOS.WKUR.4240.W.694.2021.MRo, w skład której wchodzą:

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu: Kurowo, działka nr 287/9 o pow. 1,6013 ha, nr 287/10 o pow. 1,5516 ha; Cybulino działka nr  39/3 o pow. 1,6501 ha. Łączna  powierzchnia nieruchomości wynosi 4,8030 ha, tj. 4,8030 ha użytków rolnych.

 

Dla ww. nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie księgi wieczyste nr:

 • KO1I/00033361/0– dla działek nr 287/9 i 287/10 obrębu Kurowo,
 • KO1I/00027547/3– dla działek nr 39/3 obrębu Cybulino, Okręg podatkowy IV.

 

Według danych z ewidencji gruntów ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 4,8030 ha, w tym użytki rolne: 4,8030 ha.

 

W skład nieruchomości wchodzą:

 • grunty orne:          4,8030 ha, (w tym kl: RIVa-4,2597 ha , RIVb-0,5433 ha).

 

 

Opis nieruchomości: Działki nr 287/9, nr 287/10 i nr 39/3 są położone w powiecie koszalińskim, gminie Bobolice. Działki nieużytkowane rolniczo, położone w otoczeniu pól uprawnych.

 

Według zaświadczenia Urzędu Gminy w Bobolicach znak GP.6724.309.2021.JK z dnia 29.11.2021r. zgodnie  z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Bobolice w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) informuje, że w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Nr XVI/141/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części gminy Bobolice pod potrzeby budowy farmy elektrowni wiatrowych „Gozd” dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 924) oraz przystąpiono do zmiany ww. planu zgodnie  z Uchwałą Nr XXXIV/286/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gozd”, części Gminy Bobolice pod potrzeby budowy farmy elektrowni wiatrowych „Gozd”  dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych : Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd – dla niżej wymienionej działki oznaczonej jako :

 

 

 • Obręb ewidencyjny 0090 – Kurowo działka nr 287/9 symbolem elementarnym terenu 7.3.R,EW

 

 • Obręb ewidencyjny 0090 – Kurowo działka nr 287/10 symbolem elementarnym terenu 7.4.R,EW

 

 • Obręb ewidencyjny 0090 – Cybulino działka nr 39/3 symbolem elementarnym terenu 22.1.R,EW

 

obowiązywały następujące ustalenia:

 

Przepisy ogólne:

tereny rolne z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami – oznaczone symbolem przeznaczenia R,E,W.

 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych R,EW oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu 7.3.R,EW o powierzchni 1,6016 ha, 7.4.R,EW o powierzchni 3,1946 ha, 22.1.R,EW o powierzchni 1,6528 ha obowiązujące następujące ustalenia :

 

 • przeznaczenie: tereny rolne z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze związaną z tymi elektrowniami infrastrukturą techniczną i drogami eksploatacyjnymi zakończonymi placami manewrowymi, obejmującą w szczególności sieci elektroenergetyczne, teletechniczne i stacje transformatorowe, dopuszcza się obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej nie związane z terenami rolniczymi i lokalizacją elektrowni wiatrowych;
 • warunki urbanistyczne:
 1. a) wysokość elektrowni wiatrowej od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu łopaty wirnika – do 170m, b) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej nie więcej niż 3MW,
 2. ilość elektrowni wiatrowych dopuszczonych na terenach R,EW łącznie nie więcej niż 16,
 3. minimalna szerokość drogi eksploatacyjnej – 4,5 m,
 4. drogi eksploatacyjne i place manewrowe o nawierzchni przepuszczalnej,
 5. maksymalna powierzchnia placu manewrowego – 1600 m2,
 6. zakazuje się realizacji zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi,
 7. zakazuje się realizacji wolnostojących nośników reklamowych;
 • warunki w zakresie infrastruktury: zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 16, §17, § 18, § 19, § 21, §

22;

 • ustalenia komunikacyjne : dojazd do terenów elementarnych z terenów przyległych, z przyległych dróg publicznych, oraz przyległych dróg wewnętrznych KDW.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/287/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gozd”, części Gminy Bobolice pod potrzeby budowy farmy elektrowni wiatrowych „Gozd” dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd planuje się wprowadzić zapis umożliwiający lokowanie na terenach rolnych, m.in. instalacji technicznych służących do uzyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń i systemów służących do jej magazynowania i przesyłania takich jak np. systemy paneli fotowoltaicznych oraz magazyny energii.

 

 

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych, dotyczące przedmiotowej nieruchomości: Brak.

 

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny brutto za grunt, który będzie naliczony przez cały okres dzierżawy, licząc od dnia zawarcia umowy wynosi: – 27,00 dt pszenicy w tym 27,00 dt za użytki rolne.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny brutto – 101,00 dt pszenicy (dt+ VAT 23%) za użytkowanie gruntów pod lokalizacją elektrowni wiatrowej – za 1 MW zainstalowanej mocy. 

Czynsz od gruntów pod elektrowniami wiatrowymi naliczany będzie jako iloczyn faktycznie zainstalowanej mocy określonej w MW i czynszu za 1 MW uzyskanego w wyniku przetargu od dnia uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej, nie później niż 5 lat od zawarcia umowy.

Za największy czynsz dzierżawny zostanie uznany ten, który po przeliczeniu iloczynu zaoferowanego w ofercie czynszu dzierżawnego za 1MW zainstalowanej mocy (nie mniejszej niż wywoławczy) i ilości zainstalowanej mocy we wszystkich zdeklarowanych elektrowniach wiatrowych, plus czynsz za użytki rolne (nie mniejszy niż wywoławczy) wskaże największą wartość. 

 

Wadium za grunt rolny wynosi  – 2 720,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia 00/100 złotych). Wadium za grunt pod elektrownie wiatrowe wynosi  – 183 091,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt jeden  00/100 złotych).

 

 

 

 

Oferent przetargu może:

 • zapoznać się z projektem umowy dzierżawy zawierającym postanowienia w kwestiach nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu, w siedzibie O/T KOWR w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze w godzinach od 08.00 do 14.30.
 • dokonać oględzin przedmiotu dzierżawy od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia, w godzinach od 9.00 – 14.00 w siedzibie O/T KOWR w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Umowa zostaje zawarta na okres 30 lat, licząc od dnia wydania Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy. W przypadku jeżeli Dzierżawca w okresie do 5 lat licząc od dnia wydania przedmiotu dzierżawy nie przedłoży pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych, umowa wygasa. 

 

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jejtreścią przed terminem składania ofert, w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie,najpóźniej do dnia 21.03.2022r. do godz. 15:00. Na kopercie muszą być umieszczone czytelne danepodmiotu składającego ofertę oraz oznaczenie: „Oferta na dzierżawę nieruchomości położonejw obrębie Cybulino dz. nr 39/3, obrębie Kurowo dz. nr 287/9, 287/10, gminie Bobolice, woj.

zachodniopomorskie  – elektrownie wiatrowe”. Nie otwierać przed 22.03.2022r. godz. 9:30.

 

Ofertę uznaje się za złożoną w terminie wyznaczonym przez organizatora, jeżeli przez upływem tegoterminu została złożona w miejscu wyznaczonym przez organizatora (nie decyduje data stemplapocztowego).

 

Ofertę winien złożyć Oferent lub osoba przez niego upełnomocniona do reprezentowania.

 

Oferta musi zawierać:

 1. Podstawowe informacje o oferencie:

– imię, nazwisko albo nazwą (firmę), obywatelstwo i dokładny adres oferenta, oraz aktualny wyciąg           z właściwego rejestru, aktualną listę wspólników i umowę spółki  – jeżeli oferentem jest osoba prawna,           – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób i jednostek nie posiadających             osobowości prawnej.

 1. Oferowaną wysokość rocznego czynszu ogółem w decytonach pszenicy z podaniem jego wysokości za użytki rolne, nie niższą jednak niż określoną jako wywoławcza.
 2. Oferowaną wysokość rocznego czynszu za użytkowanie gruntów pod elektrownie wiatrowe (od 1MW) w decytonach pszenicy, nie niższą jednak niż określoną jako wywoławcza.
 3. Propozycję dotyczącą zabezpieczenia zapłaty czynszu dzierżawnego za dwa okresy płatności oraz dodatkowy wyznaczony przez Wydzierżawiającego 3 miesięczny okres zapłaty zaległego czynszu, plus 15%, odrębnie w odniesieniu do czynszu za użytki rolne oraz w odniesieniu do czynszu za użytkowanie gruntów zabudowanych farmą wiatrową. Preferowane jest zabezpieczenie w postaci blokady środków na rachunku bankowym lub gwarancja bankowa.
 4. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji energiielektrycznej pochodzącej z siłowni wiatrowych oraz koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej na wydzierżawionej nieruchomości, wraz z informacją o liczbie lokalizacji i docelowej mocy elektrowni wiatrowych (potwierdzoną stosownymi dokumentami), o sytuacji finansowej oferenta umożliwiającej należyte prowadzenie tej działalności.
 5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i w związku z tym, że nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy
 6. a) oświadczenie ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA NR KOS.WKUR.4243.104.O.2022.MRo.O
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu.
 8. Zobowiązanie do złożenia, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie:
 9. obowiązku zapłaty czynszu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie albo wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, stosownie do art.777 § 1 pkt 5 k.p.c.;
 10. obowiązku wydania nieruchomości, w wypadku zakończenia dzierżawy stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.
 11. Oświadczenie o zawartych lub nie zawartych umowach z KOWR, w którym określić należy datę jej zawarcia, nazwę dzierżawionej lub nabytej nieruchomości oraz sposób wywiązywania się z zawartych umów.

UWAGA!

Poziom możliwości produkcyjnych farmy wiatrowej, określony w pozwoleniu na budowę, pozostaje bez wpływu na ustaloną w przetargu łączną wysokość czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów zabudowanych fermą wiatrową. Chyba, że z pozwolenia na budowę będzie wynikało, że możliwości produkcyjne są większe niż zostały ustalone w ofercie. 

 

Oferta nie będzie mogła być uzupełniana lub zmieniana po otwarciu przetargu w zakresie,  w którym może być uznana za nową ofertę.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej wysokości  z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy na konto KOWR OT w Koszalinie, w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 – z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na ww. rachunku najpóźniej w dniu 21.03.2022 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy wadium należy przedłożyć komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy OT KOWR w Koszalinie, najpóźniej do dnia 21.03.2022 r.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, lub nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

 • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,
 • oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
 • zawarcie umowy dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 marca 2022 o godz. 9:30  w siedzibie OT KOWR w Koszalinie, 

 1. Partyzantów 15a, 75-411 Koszalin.

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom

 

 

Udział w przetargu zostanie zapewniony poprzez transmisję wideo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – możliwość obserwowania części jawnej przetargu za pośrednictwem serwisu internetowego Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC5FeEMzwoz-zovTgOReblpg

 

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

 • odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.
 • nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert,

TRYB ODWOŁAWCZY

Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia  na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia  i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem wykazu można uzyskać w KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin albo dzwoniąc pod nr tel. 94 34 73 134.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy/sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy  po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991r.  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b) będą przetwarzane przez administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu  w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych  z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży .

 • przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.
 • Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR  i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek utrwalony podczas przeprowadzenia przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zostanie utrwalony przez Administratora i będzie przetwarzany przez okres do 30 dni od dnia zawarcia umowy zawartej  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR  i w stosunku do niego w przypadku gdy nagranie będzie służyło jako dowód w sprawie dotyczącej przeprowadzenia  i rozstrzygnięcia przetargu.

 • Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu,  np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

 • przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres co najmniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu tj. od 25.02.2022 r. do 22.03.2022 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

 1. KOWR OT w Koszalinie
 2. Urzędu Gminy w Bobolicach
 3. Sołectwa Kurowo, Cybulino
 4. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

na stronie www.kowr.gov.pl

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/309122

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.80 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: koszaliński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-02

Dodano: 25 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6195 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 28,58 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-07

Dodano: 23 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6193 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,57 ha

Powiat: szczecinecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-22

Dodano: 20 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6191 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,41 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-05-23

Dodano: 22 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6160 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,74 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-30

Dodano: 19 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6158 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 19,94 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-04-14

Dodano: 3 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6146 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 93,96 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu