Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.51 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5402 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,51 ha

Powiat:Żory
Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,51 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 410,oo PLN/rocznie/wadium 41,oo PLN do 24.03.2022/ termin przetargu 28.03.2022 godz. 10:00

PREZYDENT MIASTA ŻORY
ogłasza

nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę działki numer 2122/55, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach przy ulicy Ziemskiej.

Opis przedmiotu dzierżawy:

Ulica Ziemska

Obręb Folwarki, karta mapy 1, rejestr nr G209, nr księgi wieczystej GL1X/00006771/7

działka nr 2122/55                             o pow. 0,5120 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 409,60 zł rocznie i została ustalona wg § 1 ust. 1 pkt a Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1213.2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz zasad naliczania czynszu za grunty będące własnością Gminy Żory i Skarbu Państwa.

Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązująca stawką.

Czynsz naliczany rocznie – rozlicza się proporcjonalnie za każdy rozpoczęty miesiąc.

Stawki czynszu wyrażone w hektarach rozlicza się proporcjonalnie za każdy rozpoczęty metr2.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: D7 MN/U – „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi”.

Działka położona bezpośrednio przy ulicy Ziemskiej zagospodarowana jako pole uprawne.

Dzierżawa przeznaczona na cele rolnicze.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2022roku o godz. 1000w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 40,96 zł w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory
Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 24.03.2022r.

W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy przystępującej do przetargu.

Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.

Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i dzierżawcę.
Przed rozpoczęciem przetargu oferenci są zobowiązani do przedstawienia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

  1. dokumentu tożsamości,
  2. oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żory i Skarbu Państwa,
  3. posiadać dowód wpłaty wadium,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot podlegający rejestracji w KRS kopię lub wydruk aktualnego odpisu z KRS,
  6. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalności gospodarczej wydruk z CEIDG
  7. Informacje dodatkowe:
  • wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta,
  • pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy,
  • organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.

Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 306, tel. 32/ 43-48-270.

Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory  (http://bip.zory.pl/?c=18435).

 

 

 

http://bip.zory.pl/?a=32318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.51 ha
Województwo: śląskie
Powiat: Żory

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-19

Dodano: 19 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6334 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,32 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6332 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-11

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 13:00

# 6324 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,22 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-12

Dodano: 29 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:30

# 6313 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,39 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 29 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6312 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,17 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 29 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:30

# 6311 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,91 ha

Powiat: tarnogórski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu