Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-07
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 0.58 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5401 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,58 ha

Powiat:przasnyski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,58 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 370,oo PLN/rocznie/wadium 20,oo PLN do 04.04.2022/ termin przetargu 07.04.2022 godz. 11:00

Przasnysz dn. 28.02.2022 r.

Wójt Gminy Przasnysz ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Obrąb oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 125 o pow. 0,5800 ha.

Położenie nieruchomości oraz jej opis: Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana działka rolna nr 125 0 pow. 0,5800 ha objęta Księgą Wieczystą Nr OSIP/00018516/1. położona w miejscowości Obrąb po północnej stronie szosy asfaltowej z Przasnysza do Dzierzgowa, za siedliskami wsi Obrąb w kierunku wsi gminnej Dzierzgowo. Odległość od miasta Przasnysza — 4 km. Działka ma kształt zbliżony do trapezu. W ewidencji gruntów i budynków, rodzaj użytku: grunty orne klasa RIII a — 0,5700 ha rowy na gruntach ornych klasa III a — 0,0100 ha

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przeznaczenie działki w planie: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XV1/83/2003 z dnia 30.12.2003 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 10 poz. 428 z dnia 16.012004 r. teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest:

– działka nr 125 przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- teren upraw rolnych, symbol – R

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 07.04.2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, pok. Nr 6.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 370,00 zł netto ( słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych netto) + obowiązująca stawka podatku VAT. Czynsz płatny jest do 15 marca każdego roku. Opłata za czynsz będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS.

Minimalna wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż I % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

Wadium, termin i sposób jego wniesienia: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce lub przelewem w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na konto Gminy Przasnysz Nr 89 8924 0007 0008 0015 2005 0104 w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu najpóźniej do dnia 04.04.2022 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty dzierżawnej nieruchomości, a w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy ulega przepadkowi. Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu najpóźniej 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wniesienia wadium przed otwarciem przetargu;
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu;
  • w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, a w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć aktualny wypis z KRS (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upławem terminu przetargu), a osoba prowadząca działalność gospodarczą i nabywająca nieruchomość pod tą działalność, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Wartość nabytej nieruchomości należy pomniejszyć o wpłacone wadium. O terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność, nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia. Nabywca nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia I I marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), od ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy notarialnej

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. St. Kotki 5, 06-300 Przasnysz i zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.przasnysz.pl w zakładce „przetargi” oraz na stronie www.bip.przasnysz.pl w zakładce „przetargi na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości’

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Przasnysz, pokój Nr 6 lub telefonicznie (0-29) 751 21 38.

https://www.przasnysz.pl/35,aktualnosci?tresc=6057

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.58 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: przasnyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-21

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6616 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,44 ha

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu