Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-31
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 31.65 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5399 dzierżawa gruntu rolnego pow. 31,65 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 31,65 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 8200,oo PLN/rocznie/wadium 1810,oo PLN do 28.03.2022/ termin przetargu 31.03.2022 godz. 11:00

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899, ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza I ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne oraz rolne z odtworzeniem małej retencji.

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU
L.p. Położenie Oznaczenie Powierzchnia (ha) Cena wywoławcza brutto rocznie (zł) Przeznaczenie Okres dzierżawy lat Księga wieczysta Wadium (zł)
1 Baranów

Sandomierski

cz. dz. ewid. 2021/2 8,70ha i 1548/1 – O,30ha

— •ako całość

9,0000 2 500,00 rolne 5 TBIT/00035256/4 500,00
2 cz. dz. ewid. 2023/1 15,0000 1000,00
3 cz. dz. ewid. 1548/1 0,2000 50,00 cele rolne z odtworzeniem małej retencji 10 10,00
4 Suchorzów dz. ewid. 515/9; 515/10 i cz. dz. ewid.515/11

595/5, 594/1, dz. ewid.

352/28- jako całość

3,1178 400,00 TBIT/00036844/O 100,00
5 cz. dz. 2089 0,2700 150,00 rolne 5 50,00
6 cz. dz. ewid. 2086 0,5500 250,00 50,00
7 Durdy dz. ewid. 538, 539, 540 i 543 – jako całość 0,8746 100,00 TBIT/00033576/9 50,00
8 Durdy dz. ewid. 271, 275, 276, 307, 317 i 1078 – jako całość 1,6410 250,00 50,00

 

 1. MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 1 /sala narad/ w dniu 31 marca 2022 roku, o godz. 11°°.

III. WARUNKI PRZETARGU 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplacenie wadium w formie pieniężnej i we wskazanych wysokościach określonych jak wytej na konto Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg o/ Baranów Sandomierski nr 90 9434 1067 2004 1400 0130 0010 najpóźniej do dnia 28 marca 2022 r. Za dzień wpłaty wadium należy uznać dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ka2dorazowe postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywolawczej nieruchomości, określonej w Rozdziale I Ogłoszenia, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 3. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi do dnia 29.04.2022r. 4. CZYNSZ DZIERŻAWNY ZA 2022 ROK BĘDZIE PŁATNY Z GÓRY DO 14 DNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY DZIERŻAWY, natomiast za każdy kolejny rok czynsz będzie płatny do 30 września danego roku. 5. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie waloryzowany corocznie lub w okresach kilkuletnich (skumulowany wskaźnik inflacji z danego okresu), lecz nie częściej nit raz w roku, z początkiem roku kalendarzowego w oparciu o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS, zaokrąglony w górę do pełnych złotych. 6. Poza czynszem Dzierżawca jest obowiązany uiszczać podatek od nieruchomości zgodnie z przepisami o podatkach i opiatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów. 7. Dzierżawca zobowiązany będzie do przywrócenia dziatek do użytku rolnego, w częściach tego wymagających, w tym do usunięcia zadrzewień/ zakrzaczeń oraz utrzymania dzierżawionego terenu w dobrej kulturze rolnej przez cały okres dzierżawy, w tym m.in.: wykaszania roślinności w obrębie dzierżawionej nieruchomości co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do przystosowania przedmiotu dzierżawy do własnych potrzeb we własnym zakresie i na swój koszt. 8. Zadrzewienia znajdujące się na wydzierżawionych dziatkach, będą mogły być w ustawowym terminie usunięte po uprzedniej zgodzie Wydzierżawiającego. Drzewo pozyskane w wyniku przywracania do użytku rolnego staje się własnością dzierzawcy. 9. W stosunku do części dz. ewid. nr 2023/1(poz. 2) położonej w Baranowie Sandomierskim, będącej przedmiotem przetargu, Gmina Baranów Sandomierski, na obszarze wskazanym na załączonym zarysie graficznym, dokona wcinki drzew ich i zagospodarowania w terminie do 31.01.2023r. Dzierżawca zobowiązany będzie do przystosowania tego obszaru o użytku rolnego. Dopuszcza się wykonanie prac pozwalających na przywrócenia do użytku rolnego poprzez sfrezowanie pni i wykorzystanie terenu jako użytku zielonego.

 1. Dzierżawca cz. dz. ewid. 1548/1 (poz.3) zobowiązany będzie do odtworzenia zbiornika małej retencji o głębokości 2,5 — 3m liczonej od poziomu terenu na krawędzi skarby zbiornika, przy nachyleniu skarp 1:1,5. Powierzchnia zbiornik liczona po krawędzi skarpy ma wynosić nie więcej niż 1000m 2.Dzieržawca zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie estetycznym, tj. koszenie, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku terenu zielonego w terminach do 31 maja i 31 sierpnia. Dzierżawca zobowiązany będzie zachować odległość 3 m licząc od granicy dzierżawy do krawędzie skarpy.
 2. W związku z planowanym do wykonania przez Gminę Baranów Sandomierski zbiornikiem małej retencji na działce ewid. nr 595/5 Dzierżawca działek (poz. 4) zobowiązany będzie do utrzymania odtworzonego zbiornika małej retencji w należytym stanie estetycznym, tj. — koszenia skarpy i terenu wokół zbiornika, który nie będzie wykorzystywany rolniczo, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku w terminach: do 31 maja i 31 sierpnia. Zakończenie wykonania prac odtworzeni zbiornika małej retencji planuje się do 31.12.2022r. Urobek z pogłębienia zbiornika będzie zagospodarowany do wyrównania terenu dzierżawy, pozostałość pozostaje do dyspozycji Wydzieržawiajacego. Pozostałą część wydzierżawionego gruntu, przeznaczonego na cele rolne, naležy utrzymać zgodnie z zapisami pkt 7.
 3. Wszelkie odstępstwa w zakresie sposobu urządzenia zbiorników wodnych Dzierżawca zobowiązany jest uzgodnić z Wydzierżawiającym.
 4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem faktycznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Zastrzega się utratę wadium na rzecz Wydzieržawiającego w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg. W razie nie spełnienia warunku przetargu, tj. braku wpłaty czynszu we skazanym terminie od zawarcia umowy, umowa ulega rozwiązaniu a wpłacone wadium — przepadkowi. Jednocześnie organizator przetargu može zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem, tj. z tym, którego oferta była druga pod względem wysokości oferowanego czynszu dzierżawnego.
 6. UCZESTNICY PRZETARGU

1 .       Uczestnikiem przetargu może być osoba, która:

1 ) nie zalega w podatkach i opłatach lokalnych należnych Gminie Baranów Sandomierski;

2) wniesie wadium w formie i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu;

3) okaże:

 1. dowód tożsamości;
 2. kopię pełnomocnictwa (dotyczy to osób reprezentujących w przetargu osobę prawną lub fizyczną), tj. okażą notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (oryginał dokumentu przy podpisaniu umowy);
 3. W przypadku osób prawnych — aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Z uczestnictwa w przetargu podlegaią wykluczeniu podmioty. ti. osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki oraanizacyine. których członkowie

zarządu, pełnomocnicy i osoby uprawnione do reprezentowania oferenta w bieżących czynnościach przetargowych w przeciągu okresu roku czasu. licząc do dnia przetargu zalegają/ły. pomimo wcześniejszego upomnienia. w podatkach i opłatach lokalnych należnych Gminie Baranów Sandomierski z iakiegokolwiek tytułu prawnego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez oferenta, który wygrał przetarg. 2. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych przyczyn.

Więcej informacji w przedmiotowej spawie można uzyskać osobiście w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pokój nr 20 i 22 lub telefonicznie – 15 811 85 81 w. 122 i 127, w godzinach pracy oraz drogą elektroniczną na adres urzad4baranowsandomierski.pl

https://bip.baranowsandomierski.pl/przetargi-ogloszenia/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 31.65 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: tarnobrzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6912 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6911 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu