Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-25
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.27 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5392 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,27 ha

Powiat:lubiński
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,27 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 1516,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 25.03.2022 godz. 09:00

Zn.spr.: ZS.2217.58.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Lubin ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego (Ł) na cele prowadzenia gospodarki rolnej, położonego na terenie Nadleśnictwa, w Leśnictwie Orsk oddz. 8 b; 8 f (dz. ewid. nr 512, obręb Orsk).

 

 1. Pisemne oferty przetargowe (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) powinny zawierać następujące informacje:
  1. imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  2. dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres e-mail (nieobowiązkowy),
  3. oferowaną wysokość rocznego czynszu.
  4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy.
 2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Umowy dzierżawy są zawierane na okres pięciu lat od daty podpisania umowy.
 4. Cena wywoławcza wynosi 1516,00 zł. (roczny czynsz dzierżawy netto).
 5. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Orsk” w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Lubin ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin, w terminie do dnia 25.03.2021 roku do godziny 09:00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.03.2021 roku o godzinie 09:30 w siedzibie Nadleśnictwa Lubin (w świetlicy). Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu prac komisji przetargowej.
 7. Nadleśnictwo Lubin zastrzega sobie prawo do:
  1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  2. odstąpienia  od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
  3. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
  1. nie wpłynęła żadna oferta,
  2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,
  3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
  4. przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 9. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
  3. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 10. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 11. Oferenci, którzy wygrają przetarg, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
  21 dni od daty ogłoszenia wyników.
 12. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy Specjalista Służby Leśnej – Marcin Furmann pod telefonem (76) 841-23-00 w godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.
 13. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), projekt umowy dzierżawy (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), mapy gospodarcze nadleśnictwa z lokalizacją przedmiotu przetargu (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) oraz zestawienie gruntów (załącznik nr 4) są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/lubin oraz w siedzibie Nadleśnictwa Lubin.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin

Marek Nieruchalski

5392 lubin wykaz

https://lubin.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.27 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lubiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu