Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-18
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 4.56 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5390 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,56 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,56 ha/ użytek PsV/ czynsz wywoławczy 644,oo PLN/rocznie/wadium 65,oo PLN do 17.03.2022/termin przetargu 18.03.2022 godz. 09:00

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Sieraków z siedzibą w Bucharzewie, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków
Tel: 61 2952065 fax. 61 2952065
e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl
Działając na podstawie art. 39 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o
lasach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1275) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 14.01.2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów
na dzierżawę nieruchomości Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz. 1142 z póź. zm.) Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Sieraków
przeprowadza publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych
własności Skarbu Państwa będących w zarządzie nadleśnictwa.
OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Sieraków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
rolnego będącego w zarządzie nadleśnictwa.
1. Przeznaczenie Przedmiotu przetargu
Prowadzenie działalności rolniczej – wykaz gruntów przewidzianych do
przetargu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Procedurze przetargowej nie
podlegają oznaczone w planie urządzania lasu poletka łowieckie,
dzierżawione przez koła łowieckie na terenie których się znajdują, grunty
przydatne nadleśnictwu oraz grunty z których korzystają pracownicy oraz
emeryci nadleśnictwa w ramach realizacji § 16 Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego dla Pracowników PGL LP – deputaty.
2. Okres dzierżawy Przedmiotu przetargu.
Od 18.03.2022 r. na czas nieokreślony.
3. Tryb przetargu.
Przetarg przeprowadzony zostanie w formie licytacji ustnej kwoty rocznego
czynszu dzierżawnego za całą powierzchnię danych pododdziałów. Opłaty z
tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie, jeden raz na początku
każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.
4. Miejsce, termin i zasady prowadzenia przetargu – licytacji ustnej:
Licytacja odbędzie się w siedzibie zamawiającego salka edukacyjna
Nadleśnictwa Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków – w dniu
18.03.2022 r. o godzinie 9:00. Licytacja będzie miała charakter ustny
nieograniczony. Licytacja zostanie przeprowadzona przez Przewodniczącego
oraz członków komisji przetargowej, wyznaczonych przez Nadleśniczego.
Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu,
wywoławczą wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.
Wywoławcza wysokość opłat z tytułu dzierżawy została określona dla każdego
gruntu indywidualnie. W zestawieniu tabelarycznym działek będących
przedmiotem postępowania przetargowego –załącznik nr 1 – kolumna stawka
wywoławcza.
Wysokość postąpienia, została ustalona indywidualnie dla każdego gruntu. W
zestawieniu tabelarycznym działek będących przedmiotem postępowaniaprzetargowego – załącznik nr 1 kolumna postąpienia. Prowadzący licytację
zaproponuje powyższą wartość, jako minimalną wysokość postąpienia.
Uczestniczy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego
czynszu z tytułu dzierżawy poszczególnych nieruchomości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu dzierżawy.
Po ustaniu zgłoszenia postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie
ostatnią, najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawnego i zamyka licytację,
a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika
przetargu, który wygrał przetarg.
Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera:
oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu
dzierżawnego, najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną za
nieruchomość, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej
przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o
odczytaniu protokołu, podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i
wygrywającego.
5. Postanowienie dotyczące wadium i rejestracji uczestnika przetargu:
Wysokość wadium wynosi 10 % stawki wywoławczej każdego gruntu, który
uczestnik przetargu będzie licytował. Wadium należy wnieść na rachunek
Nadleśnictwa Sieraków PKO BP S.A 10 1020 4128 0000 1102 0070 2233.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata w terminie do dnia
17.03.2022 r. wadium. Wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone (nie
później niż 5 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu). Wadium nie
podlega zwrotowi jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosił
postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu oraz uczestnikowi
przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy. Każdy z
uczestników który przed rozpoczęciem licytacji zgłosił się do komisji
przetargowej zostanie zarejestrowany na podstawie dowodu osobistego i
otrzyma numer który upoważnia do licytowania. W przypadku osób
reprezentujących uczestnika przetargu należy przedłożyć stosowne
dokumenty uprawniające i potwierdzające ich umocowanie do uczestnictwa w
postepowaniu przetargowym i podpisywania stosownej dokumentacji
przetargowej. Zarejestrowany uczestnik może uczestniczyć we wszystkich
licytacjach określonych w załączniku nr 1 – wykaz gruntów.
6. Inne postanowienia:
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić w całości
lub w części od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Protokół z
przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji
przetargowej oraz uczestnicy przetargu, którzy wygrali przetarg. Protokół
podlega zatwierdzeniu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków. Wzór
umowy dzierżawy dołączono do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2.
7. Podpisanie dzierżawy gruntów rolnych.
Zamawiający przewiduje, że podpisanie umów dzierżawy na wylicytowane
grunty nastąpi w terminie 10 dni od dnia licytacji. 8. Protokół z postąpienia.
Wyniki przetargu zostaną zamieszczone na okres 7 dni kalendarzowych na
stronie internetowej Nadleśnictwa Sieraków sierakow@poznan.lasy.gov.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa (Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków).
9. Przekazanie przedmiotu dzierżawy.
Przekazanie gruntu dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu nastąpi
protokolarnie w terminie 7 dni po podpisaniu umowy ze skutkiem na dzień
18.03.2022 r. Przekazanie zostanie dokonane w obecności właściwego
leśniczego w zależności od posadowienia gruntu.

Sporządził:
Katarzyna Gorzelańczyk
Specjalista ds. stanu posiadania
w Nadleśnictwie Sieraków
Zatwierdził:
Jarosław Nowakowski (-)
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Sieraków

5390 sieraków wykaz

 

https://sierakow.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszen-1

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.56 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu