Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-08
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.40 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5389 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,40 ha

Powiat:mrągowski

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,40 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 313,oo PLN/rocznie/wadium 60,oo PLN do 04.04.2022/termin przetargu 08.04.2022 godz. 10:00

Przetarg numer: 6/2022

Ogłaszający: Wójt Gminy Piecki

Rodzaj: Dzierżawa

Dotyczy: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 88/3, położonej w obrębie Lipowo, o ogólnej powierzchni 1,7067 ha, księga wieczysta OL1M/00017538/3

Ogłoszono dnia: 2022-03-03 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-04-08 10:00:00

Miejsce

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Pieckach, przy ul. Zwycięstwa 34, sala nr 2.

Księga wieczysta

OL1M/00017538/3

Cena wywoławcza

Ustala się wartość wywoławczą czynszu (w oparciu o zarządzenie nr 147/2021 Wójta Gminy Piecki
z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z mienia komunalnego) za przedmiot dzierżawy w wysokości 312,36 zł netto rocznie. Wylicytowana wartości czynszu dzierżawnego zwolniona jest z podatku VAT.

Wysokość postąpienia wynosi 15,00 zł.

Ostateczna wysokość czynszu wyłoniona zostanie w wyniku przetargu.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 4 kwietnia 2022 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby/nazwę firmy biorącej udział w przetargu oraz numer działki wystawionej do przetargu oraz jej obręb geodezyjny.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Opis

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Lipowo numerem 88/3: – powierzchnia objęta dzierżawą 1,4097 ha, – przeznaczenie: pod uprawy rolne. Umowa dzierżawy z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta na okres 3 lat. Działka położona jest w miejscowości Lipowo ukształtowanie terenu: płaskie Z godnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada funkcję MU mieszkalno usługowa. Dla działki nr 88/3 położonej w obrębie Lipowo brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r.

Informacje dodatkowe

Wójt Gminy bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia odwołać przetarg. Wójt Gminy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa może odstąpić od zawarcia umowy. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.piecki.com.pl oraz na stronie internetowej www.gminapiecki.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Dłużec i w Urzędzie Gminy w Pieckach na okres min. 30 dni licząc od dnia 3 marca 2022 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w lokalnej prasie – „Kurierze Mrągowskim” – data publikacji 3 marca 2022 r. Wykaz o przeznaczeniu ww. nieruchomości do dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w okresie od 27.01.2022 r. – 17.02.2022 r. Bliższe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Piecki pok. nr 21 oraz pod numerem tel. 89 742 22 52 lub 505 054 918.

https://bip.piecki.com.pl/przetargi/403/37/6_2F2022/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.40 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: mrągowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-28

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu