Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-24
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 1.54 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5385 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,54 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,54 ha/ użytek RV/ czynsz wywoławczy 320,oo PLN/rocznie/wadium 50,oo PLN do 23.03.2022/termin składania ofert 24.03.2022 godz. 08:00

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Barlinek
ul. Tunelowa 56a, 74-320 Barlinek, tel. 0 95 746 65 26 , fax 0 95 746 65 43,
e-mail: barlinek@szczecin.lasy.gov.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na dzierżawę nieruchomości rolnych:

Obręb
leśny
Oddział Gmina Obręb ewid. Działka ewid. Rodzaj użytku Powierzchnia ha wywoławcza zł/ha/rok Cena
Barlinek 242 m Nowogródek
Pom
Karsko 242/11 R V 0,7564 320,00 zł/ha
Barlinek 242 r Nowogródek
Pom.
Karsko 242/11 Ps IV 0,2536
Barlinek 290 a Nowogródek
Pom.
Karsko 290/2 R V 0,30
Barlinek 290 b Nowogródek
Pom.
Karsko 290/2 Ps V 0,23
Razem: 1,5400

Cena wywoławcza została ustalona na podstawie zał. nr 2 do Zarządzenia nr 13/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek, Aneks z dnia 12.07.2021 roku, zwaloryzowana
o współczynnik wzrostu cen towarów i usług za trzeci kwartał roku poprzedniego
ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .
Nie można złożyć oferty częściowej, ofertę można złożyć tylko na wszystkie
wymienione powierzchnie.
Celem dzierżawy jest prowadzenie gospodarki rolnej bez możliwości wznoszenia
jakiejkolwiek zabudowy.
1. Oferty w formie pisemnej (zał. nr 1 – formularz ofertowy) – zamknięta koperta
z napisem: „Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej”,
należy składać do 24.03.2022 roku do godz. 800 w sekretariacie Nadleśnictwa
Barlinek, ul. Tunelowa 56a, 74-320 Barlinek.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 24.03.2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Barlinek
o godz. 830.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia złożenia
ofert tj. w dniu 24.03.2022 do godz. 800 w wysokości 50,00 zł do kasy
nadleśnictwa lub na konto Nadleśnictwa Barlinek PKO BP 771020 1967 0000
8302 0003 7051. Wniesione wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy
dzierżawy. W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta wadium
przechodzi na rzecz nadleśnictwa.
3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przystąpi do negocjacji
ustnych z oferentami, gdzie stawką wyjściową będzie cena zaoferowana
w ofercie.
4. Termin realizacji dzierżawy od 01 kwietnia 2022 roku na czas nieokreślony. 5. Organizator przetargu informuje, że postąpienie dotyczy kwoty za 1 ha – 320,00
zł na rok i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z
zaokrągleniem w górę do 10,00 złotych. Warunki przetargowe: 1 % – tj. 3,20 zł
w zaokrągleniu postąpienie 10,00 zł.
6. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy.
b) dowód wpłaty wadium
7. Wysokość czynszu ustalona w przetargu co roku podlega waloryzacji
o współczynnik wzrostu cen towarów i usług za trzy kwartały bieżącego roku,
ogłaszanych przez GUS i obowiązywać będzie od 1 stycznia następnego roku.
W przypadku deflacji stawka czynszu pozostaje bez zmian jak w roku
poprzednim.
8. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa proponowana cena.
9. Istotne warunki umowy:
a) Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
zwierzynę.
b) Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia na własny koszt wszelkich
należności podatkowych oraz świadczeń publicznych wynikających
z tytułu zawarcia umowy oraz użytkowania dzierżawionego gruntu
według obowiązujących przepisów.
c) Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
za wykorzystanie gruntu na powyższy cel bez dopełnienia wszelkich
wymogów formalnoprawnych i że w razie poniesienia z tytułu
użytkowania terenu jakiejkolwiek szkody przez Nadleśnictwo, dzierżawca
wyrówna tę szkodę w pełnej wysokości.
Formularz ofertowy oraz wzór umowy do pobrania na stronie internetowej bip
Nadleśnictwa.
Nadleśnictwo zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Z poważaniem

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-barlinek/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.54 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: myśliborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-31

Dodano: 18 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6658 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,77 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6656 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 11,00 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-19

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6651 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6647 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 6,61 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu