Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-23
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 12.43 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5382 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,43 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 11 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 12,43 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy razem 4250,oo PLN/rocznie/wadium razem 900,oo PLN do 18.03.2022/termin przetargu 23.03.2022 godz. 11:00

Burmistrz Miasta Gminy

Baranów Sandomierski woj. podkarpackie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr .ag/ 20zZ Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia..

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899, ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza I ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne.

l. PRZEDMIOT PRZETARGU

L.p. Położenie Oznaczenie Powierzchnia (ha) Cena wywoławcza brutto rocznie

(zł)

Przeznaczenie Okres dzierżawy

(lat)

Księga wieczysta

TBIT/00035865/6

Wadium (zł)
1 Dąbrowica cz.dz. ewid. 2733/50, cz. dz. ewid. 3821/1, cz. dz. ewid.

2740/5 – ako całość

0,6908 300,00 cele rolne 5 lat 50,00
2 cz. dz. ewid., cz. dz. ewid.

2655/7-, cz. dz. ewid. 2656 –

•ako całość

0,3625 150,00 50,00
3 cz. dz. ewid. 2741/6 0,4997 250,00 50,00
4 cz. dz. ewid.2741/6; cz. dz.

ewid. 3821/1; cz. dz. ewid.

2739/5 – jako całość

1 ,8636 600,00 100,00
5 cz. dz. ewid. 2741/6; cz. dz. ewid. 3821/1 ;cz. dz. ewid.

2739/5 – jako całość

1 ,4000 500,00 100,00
6 cz. dz. ewid. 3821/1 0,8650 300,00 50,00
7 cz. dz. ewid. 3821/1 0,8753 300,00 50,00
8 cz. dz. ewid. 3821/1 1 ,5000 500,00 100,00
9 cz. dz. ewid. 2741/6 2,6357 750,00 200,00
10 Kaczaki cz. dz. ewid. 2859/33 1 ,4000 400,00 TBIT/00036621/1 100,00
1 1 Siedleszczany cz. dz. ewid. 54/7 0,3700 200,00 Brak księgi 50,00

                Il.      MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 1 /sala narad/ w dniu 23 marca 2022 roku, o godz. 11 00

III. WARUNKI PRZETARGU

1 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej i we wskazanych wysokościach określonych jak wyżej na konto Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg o/ Baranów Sandomierski nr 90 9434 1067 2004 1400 0130 0010 najpóźniej do dnia 18 marca 2022 r. Za dzień wpłaty wadium należy uznać dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że każdorazowe postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, określonej w Rozdziale I Ogłoszenia, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi do dnia 15.04.2022r.
 3. CZYNSZ DZIERŽAWNY ZA 2022 ROK BĘDZIE PŁATNY Z GÓRY DO 14 DNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY DZIERŽAWY, natomiast za każdy kolejny rok czynsz będzie płatny do 30 września danego roku.
 4. Wysokość czynszu dzierżawnego może być waloryzowana corocznie lub w okresach kilkuletnich (skumulowany wskaźnik inflacji z danego okresu), lecz nie częściej niż raz w roku z początkiem roku kalendarzowego w oparciu o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS, zaokrąglony w górę do pełnych złotych.
 5. Poza czynszem Dzierżawca jest obowiązany uiszczać podatek od nieruchomości zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.
 6. Wygrywający przetarg na dzierżawę działek zobowiązany będzie do przywrócenia działek do użytku rolnego, w tym do usunięcia zadrzewień/ zakrzaczeń oraz utrzymania dzierżawionego terenu w dobrej kulturze rolnej przez cały okres dzierżawy, w tym m.in.: wykaszania roślinności w obrębie dzierżawionej nieruchomości co najmniej raz w roku w terminie 31 lipca. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do przystosowania przedmiotu dzierżawy do własnych potrzeb we własnym zakresie i na swój koszt.
 7. Zadrzewienia znajdujące się na wydzierżawionych działkach, będą mogły być w ustawowym terminie usunięte po uprzedniej zgodzie Wydzierżawiającego. Drzewo pozyskane w wyniku przywracania do užytku rolnego staje się własnością dzierżawcy.
 8. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem faktycznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 9. Zastrzega się utratę wadium na rzecz Wydzierżawiającego w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg. W razie nie spełnienia warunku przetargu, tj. braku wpłaty czynszu we skazanym terminie od zawarcia umowy, umowa ulega rozwiązaniu a wpłacone wadium — przepadkowi. Jednocześnie organizator przetargu może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem, tj. z tym, którego oferta była druga pod względem wysokości oferowanego czynszu dzierżawnego.

               IV.     UCZESTNICY PRZETARGU

Uczestnikiem przetargu može być osoba, która:

1)       nie zalega w podatkach i opłatach lokalnych należnych Gminie Baranów Sandomierski; 2)         wniesie wadium w formie i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu; 3)       okaże:

 1. dowód tożsamości;
 2. kopię pełnomocnictwa (dotyczy to osób reprezentujących w przetargu osobę prawną lub fizyczną), tj. okażą notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (oryginał dokumentu przy podpisaniu umowy);
 3. W przypadku osób prawnych — aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Z uczestnictwa w rzetar u odle a kluczeniu odmio t•. osob fiz czne osob rawne oraz inne •ednostki or anizac •ne któ ch członkowie zarządu. pełnomocnicy i osoby uprawnione do reprezentowania oferenta w bieżących czynnościach przetargowych w przeciąau okresu roku czasu, licząc do dnia przetargu zalegaią/ły.. pomimo wcześnieiszego upomnienia, w podatkach i opłatach lokalnych należnych Gminie Baranów Sandomierski z jakiegokolwiek tytułu prawnego.

               v.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 .       Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez oferenta, który wygrał przetarg.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych przyczyn.

Więcej informacji w przedmiotowej spawie można uzyskać osobiście w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pokój nr 20 i 22 lub telefonicznie 15 811 85 81 w. 122 i 127, w godzinach pracy oraz drogą elektroniczną na adres urzad@baranowsandomierski.pl.

https://bip.baranowsandomierski.pl/przetargi-ogloszenia/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.43 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: tarnobrzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-12-14

Dodano: 5 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6422 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,30 ha

Powiat: tarnobrzeski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-12-28

Dodano: 28 listopada, 2023

O godzinie: 09:00

# 6413 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,95 ha

Powiat: dębicki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-01-08

Dodano: 28 listopada, 2023

O godzinie: 11:30

# 6412 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,13 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-12-20

Dodano: 27 listopada, 2023

O godzinie: 12:00

# 6411 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,88 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-01-11

Dodano: 22 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6408 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 14 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6398 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu