Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-08
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.37 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5381 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,37 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 4,5-letnią dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,37 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy razem 5777,oo PLN/rocznie/wadium razem 550,oo PLN do 04.04.2022/termin przetargu 08.04.2022 godz. 10:00

PI.OPP.5.2022 OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 02.03.2022 r.

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Małuszów– działka ewid. nr 14/1, w obrębie wsi Pustków Żurawski – działki ewid. nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 przeznaczone na cele rolne.

1. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki ewid. nr 14/1 obręb Małuszów o pow. 3,59 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII-0,88ha, RIIIa-2,68ha, RIIIb – 0,03 ha),dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00116519/7.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/456/2005 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Małuszów, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolnicze (R). Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.

Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.

Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2022 – 31.12.2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 46,67 q żyta, co stanowi 2 869,27 zł /słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 27/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 61,48 zł.

Wadium wynosi 250 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 (z podaniem nr działki i miejscowości) – najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2022 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

2. Nieruchomości niezabudowane przeznaczone na cele rolne w obrębie Pustków Żurawski o łącznej powierzchni 4,7829 ha w granicach działek ewidencyjnych nr:
– część działki nr 42/2 o pow. 0,0774 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0774 ha),
– część działki nr 42/3 o pow. 0,0435 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0435 ha),
– część działki nr 42/4 o pow. 0,0438 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0438 ha),
– część działki nr 42/5 o pow. 0,0439 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0127 ha, N-0,0312ha),
– część działki nr 42/6 o pow. 0,0447 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą N-0,0447 ha),
– działka nr 42/7 o pow. 0,5140 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1741 ha, RIIIb – 0,0570 ha, RIVa-0,1649 ha, PSIII- 0,0105 ha, N-0,1075 ha),
– działka nr 42/8 o pow. 0,1351 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1351ha),
– działka nr 42/9 o pow. 0,1139 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1121 ha, N-0,0018 ha),
– działka nr 42/10 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1115, N-0,0028 ha),
– działka nr 42/11 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0040 ha, RIVa-0,1009 ha, N-0,0094 ha),
– działka nr 42/12 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0730 ha, RIVa-0,0314 ha, N-0,0099 ha),
– działka nr 42/13 o pow. 0,1125 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0140 ha, RIIIb – 0,0934 ha, PSIII-0,0051 ha),
– działka nr 42/14 o pow. 0,1180 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0113 ha, N-0,1067 ha),
– działka nr 42/15 o pow. 0,1049 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0869 ha, N-0,0180 ha),
– działka nr 42/16 o pow. 0,1049 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0867 ha, N-0,0182 ha),
– działka nr 42/17 o pow. 0,1050 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1050 ha),
– działka nr 42/18 o pow. 0,1004 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0566 ha, RIVa-0,0044 ha, PsIII-0,0394 ha ),
– działka nr 42/21 o pow. 0,1005 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1005 ha),
– działka nr 42/22 o pow. 0,1004 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1004 ha),
– działka nr 42/23 o pow. 0,1609 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0402 ha, RIVa-0,1207 ha),
– działka nr 42/24 o pow. 0,1093 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0420 ha, RIVa-0,0673 ha),
– działka nr 42/25 o pow. 0,0706 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0706 ha),
– działka nr 42/26 o pow. 2,2363 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,7766 ha, RIIIb – 0,3038ha, RIVa-0,9643 ha, PSIII-0,1216 ha, N-0,0700 ha),

dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00119585/1.

Szkic sytuacyjny przeznaczonych do dzierżawy działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XLI/811/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Żurawski oraz osiedla Żurawice położony w obrębach: Pustków Żurawski i Żurawice – część A działki ewid. nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 obręb Pustków Żurawski leżą na terenie oznaczonym symbolem 2M- teren zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowe nieruchomości dotychczasowo były użytkowane rolniczo.
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 741 ze zm.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2022 – 31.12.2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 47,30 q żyta, co stanowi 2 908,00 zł /słownie: dwa tysiące dziewięćset osiem złotych 00/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 61,48 zł.

Wadium wynosi 300 zł /słownie: trzysta złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) – najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2022 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala błękitna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2022, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kobierzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Małuszów i Pustków Żurawski.

https://ugk2.ugk.pl/PI/Pi.nsf/0/D1949F716517166AC12587FA0034DF47?OpenDocument&18067

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.37 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wrocławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu