Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-08
O godzinie: 10:40
Powierzchnia: 1.31 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5380 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,31 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 4,5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,31 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 838,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 04.04.2022/termin przetargu 08.04.2022 godz. 10:40

I.OPP.6.2022 OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 02.03.2022 r.

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobierzyce położonej w obrębie wsi Budziszów – działka ewid. nr 65/1 o pow. 1,31 ha przeznaczonej na cele rolne.

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki ewid. nr 65/1 w obrębie wsi Budziszów o pow. 1,31 ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,42 ha, RIIIb- 0,17 ha, PsIII-0,72 ha,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116525/2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XL/585/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Budziszów, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolne (R 9).
Przedmiotowa nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.

Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.

Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2022 – 31.12.2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 13,62 q żyta, co stanowi 837,36 zł /słownie: osiemset trzydzieści siedem złotych 36/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 61,48 zł.

Wadium wynosi 100 zł /słownie: sto złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 (z podaniem nr działki i miejscowości) – najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2022 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 1040 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala błękitna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2022, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kobierzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Budziszów.

https://ugk2.ugk.pl/PI/Pi.nsf/0/0080539B6EF4ABDDC12587FA00356B72?OpenDocument&1359

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.31 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wrocławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-13

Dodano: 18 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6566 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,87 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu