Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.98 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5378 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat:suwalski
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,98 ha/ użytek RVI,RV/ czynsz wywoławczy 199,oo PLN/rocznie/wadium 2000,oo PLN do 23.03.2022/termin przetargu 25.03.2022 godz. 10:00

Filipów, 3 marca 2022r.

MK.6845.116.3.2021/2022.AW

 

 

Wójt Gminy Filipów ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Filipów

Opisana poniżej nieruchomość częściowo posiada plan zagospodarowania przestrzennego, nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna wymieniona w zarządzeniu 317/2022 Wójta Gminy Filipów z dnia 2 marca 2022r. Przetarg ma na celu zwiększenie powierzchni upraw w gospodarstwach na terenie Gminy Filipów. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Termin dzierżawy na okres pięciu lat tj. do dnia 20 września 2026 r.

 

Działka ozn. nr geod. 85/27 o powierzchni 1,9879ha, KWSU1S/00042629/4, położona w obrębie ewidencyjnym  Garbas Drugi, w tym: R IV a – 0,5846 ha, R IV b – 1,2178 ha, R V – 0,1848 ha i LZR – 0,0007 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 198,80 zł, po zaokrągleniu 199,00 zł, wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące), postąpienie minimum 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia).

Na części działki została wykonana orka zimowa, część gruntu porośnięta jest trawą i krzewami z samosiewu oraz znajdują się studzienki melioracyjne.

Działka posiada dogodny dostęp do drogi publicznej ozn. nr geod. 83/18, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Czynsz dzierżawny za działkę będzie waloryzowany każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

Za grunty oddane w dzierżawę na cele rolnicze od czynszu dzierżawnego przysługuje zwolnienie od pobierania podatku VAT .

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 10oow Urzędzie Gminy Filipów ul. Garbaska 2 (sala konferencyjna).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 1.

Regulamin przetargu określony jest załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Filipów 318/2022 z dnia 2 marca 2022r.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Filipów Nr 65 9367

0007 0020 0000 0156 0003 Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział w Filipowiedo dnia 23 marca 2022 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przechodzi na własność Gminy w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy uczestnika, który wygrał przetarg w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem w terminie określonym w regulaminie. Umowa dzierżawy zostanie sporządzona w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Przed rozpoczęciem przetargu należy dostarczyć:

  • dowód wniesienia wadium;
  • dowód osobisty do wglądu;
  • oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy; – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • zgoda na umieszczenie danych (imienia i nazwiska) na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu
  • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika-pełnomocnictwo sporządzone notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu może w każdej chwili unieważnić przetarg bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Filipów (pokój Nr 5),  telefon 087 5559235.

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu oraz podano do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

https://filipow.bip.gov.pl/ogloszenia/553011_ogloszenie.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.98 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: suwalski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6017 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,00 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 25 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5837 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,46 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 1 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5791 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,38 ha

Powiat: siemiatycki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-06-24

Dodano: 24 maja, 2022

O godzinie: 10:30

# 5723 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,41 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-20

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5658 dzierżawa gruntu rolnego pow. 34,84 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-18

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 11:00

# 5657 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,76 ha

Powiat: wysokomazowiecki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu