Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-18
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 1.50 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5377 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,50 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,50 ha/ użytek PsIV/cena wywoławcza 82000,oo PLN/wadium 8200,oo PLN do 18.03.2022/ termin składania ofert 18.03.2022 godz. 12:00

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

                                       Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207

 

OGŁASZA

Przetarg w trybie aukcji elektronicznej na sprzedaż nieruchomości położonej w Suszcu w rejonie ul. Woszczyckiej.

Aukcja elektroniczna odbędzie się na portalu aukcyjnym: https://lain3srk.coig.biz/w dniu 22.03.2022r.o godz.1000

 

I.Przedmiot przetargu:

 

Przetarg nr 230-173/2021 – prawo własności niezabudowanej działkigruntu oznaczonej nr 714/62 o powierzchni 1,5017 ha położonej w Suszcu w rejonie ul. Woszczyckiej, zapisanej w księdze wieczystej KA1P/00013637/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

 

Cena wywoławcza (netto):    82.000,00 zł Wysokość wadium:   8.200,00 zł Minimalne postąpienie:             500,00 zł

 

 

 

Sprzedaż przedmiotowych praw majątkowych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem  od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  9 ustawy o tym podatku.

Nieruchomość położona jest na terenie płaskim o lekkim nachyleniu w kierunku południowo – zachodnim,  o kształcie nieregularnego wieloboku. Teren nieruchomości jest zagospodarowany jako łąka niekoszona. Całość nie jest ogrodzona.

W południowej części działki posadowiony jest słup elektroenergetyczny średniego napięcia wraz z napowietrzną linią elektroenergetyczną. Do południowej granicy działki przylega rów melioracyjny.

Nieruchomość nie posiada usankcjonowanego prawnie dostępu do drogi publicznej, a nabywca będzie zobowiązany uzyskać dostęp do drogi publicznej własnym staraniem i na własny koszt.

Przy umowie przeniesienia praw do przedmiotowej nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o powyższych okolicznościach, stan ten akceptuje i nie będzie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec SRK S.A.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w rejonie ul. Woszczyckiej, w północnej części miejscowości Rudziczka, w gminie Suszec, w powiecie pszczyńskim, w woj. Śląskim. Zlokalizowana jest w granicach parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, na terenach górniczych, u podnóża budowli ziemnej „Krupiński”.

W sąsiedztwie znajdują się łąki i pola uprawne oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Sklep spożywczo – przemysłowy oraz szkoła podstawowa znajdują się w centrum wsi Rudziczka tj. około 1,5 km od nieruchomości. Natomiast Urząd Gminy oraz placówki handlowo – usługowe, oświatowe oraz przychodnia zdrowia znajdują się około 4,5 km od nieruchomości. Około 6,5 km na zachód od działki znajduje się miasto Żory i wyjazd na drogę krajową nr 81 prowadzącą z Katowic na południe do Harbutowic koło Skoczowa.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr IX/42/61/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 28.06.2007r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic:

Piaskowej, Dolnej i Królówka, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 128, poz. 2527 z dnia 06.08.2007r.  Zgodnie z jego zapisami przedmiotowy grunt położony jest na obszarze oznaczonym w części:

 • północnej (mniejszej) symbolem planu B34R – tereny rolnicze,
 • południowej (większej) symbolem planu B21RZ – tereny zieleni niskiej,
 • południowa granica działki symbolem B44WStereny wód powierzchniowych.

Przez południową część działki biegnie sieć energetyczna średniego napięcia 20 kV wraz ze strefą ograniczonej zabudowy.

W rejestrze gruntów przedmiotowa działka posiada następujące rodzaje użytków: RVgrunty orne,ŁIVłąki trwałe, PsIVpastwiska trwałe, Wgrunty pod rowami.

Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do 18.03.2022r. w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel.: (32) 756-65-83, (32) 756-64-72.

Aukcja elektroniczna poprzedzona będzie koniecznością sporządzenia za pośrednictwem portalu aukcyjnego wstępnej oferty. Termin ofertowania upływa 18.03.2022r., o godz. 1200.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 573-104-156, (32) 432-13-23, 519-552-121, (32) 432-13-13, (32) 432-13-14.

 

 

 

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • Złożenie w portalu aukcyjnym https://lain3coig.biz/, w terminie do 18.03.2022r. do godz. 1200, oferty na wyżej wymienioną pozycję przetargową.
  • Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 03.2022r. przelewem na konto

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Nr konta:30 1050 1230 1000  0024  1045  1583na przelewie należy wpisaćNr aukcji, której dotyczy wpłata

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki,

 

 • Do oferty w portalu aukcyjnym należy dołączyć skany następujących dokumentów:
  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dla podmiotów gospodarczych – aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów,
  3. oświadczenie, że oferent spełnia wymogi zawarte w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako Ustawa) i zobowiązuje się przy podpisaniu umowy w kancelarii notarialnej przedłożyć dokumenty potwierdzające ten fakt, a mianowicie:
   1. oświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego o którym mowa w § 7 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń,
   2. zaświadczenie o zameldowaniu o którym mowa w § 7 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
   3. oświadczenie potwierdzające, że składający ofertę jest rolnikiem indywidualnym, o którym mowa w § 7 ust. 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a powierzchnia użytków rolnych w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym nie jest większa niż 300 ha, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń,
   4. dyplom ukończenia studiów, świadectwo / dyplom ukończenia szkoły, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w celu potwierdzenia kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
   5. dokumenty potwierdzające staż pracy w rolnictwie w przypadkach, gdy staż jest wymagany przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 109). d)oświadczenie, że:
 • oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, (w tym techniczny) przedmiotu przetargu,
 • oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”,
 • oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń treść ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
 • oferent zobowiązuje się do zapłaty należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem ewentualnych zmian opodatkowania na każdym etapie procesu sprzedaży.
 • Postanowienia ogólne:
  • W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A..”, który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej https://srk.com.pl/oferta/regulaminyiwzorydokumentow
  • Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
  • Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
  • Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
  • Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
   1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
   2. Strony zobowiązują się w szczególności do:
   3. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez

Administratora zadaniach,

 1. zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
 2. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
 3. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
 4. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

c.Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

10.Spółka Restrukturyzacji Kopalń  S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać,  w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

https://srk.com.pl/oferta/przetargi-nieruchomosci/1234

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.50 ha
Województwo: śląskie
Powiat: pszczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-16

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6548 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 15 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6469 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 15,24 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-06

Dodano: 13 stycznia, 2024

O godzinie: 14:00

# 6468 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,82 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-11

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6425 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,92 ha

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu