Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-14
O godzinie: 10:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 3.62 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5374 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 3,62 ha

Powiat:poznański
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 8-letnią dzierżawę zbiornika wodnego/ pow. 3,62 ha/ użytek Ws jezioro/ czynsz wywoławczy 556,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 14.03.2022 godz. 10:00

 

Łopuchówko, dnia 24.02.2022 r.
Zn. Spr.: ZG.2217.11.2022
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina,
ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego
będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łopuchówko
1. Organizator przetargu:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina
Tel. +4861 8122 161
2. Forma przetargu: nieograniczony publiczny przetarg pisemny (ofertowy)
3. Przedmiot przetargu stanowią zbiorniki wodne: wg. załączników nr 1, 2 do
ogłoszenia, gdzie:
a) zbiornik wodny stanowi:
– użytek ewidencyjny Ws (jezioro), o powierzchni 3,6200 ha zlokalizowany
w 302111_5.0017.586/4 (wg ewidencja gruntów), 09-14-2-01-86 -j -00 (wg adresu
leśnego),
b) Opis dla zbiornika wodnego będzie zawierał co najmniej:
– oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz rodzaj użytków i ich klas według
danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
– oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
4. Oględzin zbiornika wodnego można dokonać w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie od dnia 25.02.2022 r. do dnia
11.03.2022 r. po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym lub w razie
nieobecności z podleśniczym.
5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony (do dnia 30.12.2028 r.)
a. Miejsce składania ofert :
Nadleśnictwo Łopuchówko
Łopuchówko 1, 62-095 Murowana GoślinaSekretariat, do dnia 14.03.2022 r. do godziny 9.00 b.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Nadleśnictwo Łopuchówko
Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina
Biuro Nadleśnictwa, dnia 14.03.2022 r. godzina 10.00
6. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi (w kg karpia):
– 36,20kg karpia dla zbiornika wodnego zlokalizowanego w 302111_5.0017.586/4 ;
7. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę
zbiornika wodnego” w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu (wypełniony
załącznik nr 7, załącznik nr 8 oraz w razie potrzeby dodatkowej dokumentacji
wskazanej w § 8 ust 1 regulaminu przetargu).
8. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w miejscu i terminie określonym w
Ogłoszeniu
9. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i ograniczeniami w organizowaniu
spotkań z tymi związanymi, jak również w trosce o zdrowie i życie uczestników i
pracowników Organizatora, za zgodą nadleśniczego otwarcie ofert może zostać
udostępnione, na wniosek oferenta, na platformie wirtualnej przy zastosowaniu
środkówkomunikacji elektronicznej, przy czym Nadleśnictwo nie ponosi
odpowiedzialności za problemy techniczne nie leżące po jego stronie (m.in.
niestabilnośćInternetu, brak prądu, problemy z logowaniem, nieumiejętne
obchodzenie się użytkownika z komputerem, itp.). Wówczas wnioskodawca otrzyma
link do transmisji drogą elektroniczną (zostanie wysłany na podany adres poczty
elektronicznej) co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert.
10. Oferta pisemna stanowi wypełniony załącznik nr 7 – (formularz ofertowy)
oraz wypełnione oświadczenie załącznik nr 8 – (oświadczenie oferenta) .
11. Wadium nie jest wymagane.
12. Jedynym kryterium wyboru oferty jako najkorzystniejszej jest zaoferowana
najwyższa liczba kg karpia.
13. Cena 1 kg karp wynosi 15,36 zł/kg, na podstawie przeciętnych ceny detalicznych
wybranych towarów i usług konsumpcyjnych dla karpia świeżego, za rok 2020
(ostatnia aktualizacja 5.08.2021 r.), w województwie Wielkopolskim, podawana przez
Główny Urząd Statystyczny.
14. Roczny czynsz dzierżawny netto stanowić będzie iloczyn zaoferowanej łącznej
ilości kg karpia i ceny 1 kg karpia. 15. Czynsz dzierżawny w kolejnych latach będzie podlegał corocznej waloryzacji od
początku roku kalendarzowego, w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany cen
towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) publikowany przez Prezesa GUS za
poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2023 i nie będzie
wymagała aneksowania umowy, z tym zastrzeżeniem, że czynsz nie będzie ulegał
zmianie w przypadku spadku cen. W tej sytuacji obowiązywać będzie czynsz, jak za
rok poprzedni.
16. Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
a) przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
b) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia
przetargu ofert.
c) Zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
17. Podstawowy wymóg wobec dzierżawcy: Oferent przystępując do przetargu
zobowiązuje się, w razie wybrania Jego oferty jako najkorzystniejszej, do korzystania z
przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki wodnej, w tym
zobowiązuje się w terminie 30 dni, od dnia podpisania umowy do opracowania i
wprowadzenia do stosowania w czasie obowiązywania umowy dzierżawy gruntu,
którego dotyczy przetarg, regulaminu ustanawiającego zasady hodowli ryb i
komercyjnych ich połowów, zgodnie z Umową. Równocześnie wybrany Oferent w
terminie 30 dni, od dnia podpisania umowy zobowiązuje się do przedstawieniu
Nadleśnictwu Operatu rybackiego dla zbiornika wodnego, który obejmie w dzierżawie,
sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i wsie z dnia 29 maja
2002 r. w sprawie operatu rybackiego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 177 z późn.
zm.). Oferent zobowiązuje się też przedstawić postanowienia regulaminu
użytkownikom gruntów sąsiadujących z przedmiotem przetargu. Powyższe zapisy
będą uwzględnione w podpisanej umowie dzierżawy.
18. Oświadczenie oferenta: oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany do
zapoznania się ze stanem prawnym i granicami kompleksu będącego
przedmiotem dzierżawy, treścią ogłoszenia o przetargu, warunkami dzierżawy oraz
wzorem umowy dzierżawy. Oferent ma możliwość zapoznania się z dokumentacją
postępowania w siedzibie Nadleśnictwa po wcześniejszym umówieniu się z osobą
wskazaną w pkt 19 e). Nadto oferent przystępując do postępowania wyraża zgodę na
związanie swoją ofertą aż do czasu zawarcia przedmiotowej w sprawie umowy
dzierżawy. 19. Postanowienia końcowe:
a) uczestnicy przetargu, mogą zapoznać się z postanowieniami projektów umowy
dzierżawy, które to postanowienia nie podlegają negocjacji stron, projekty umów w
załączeniu,
b) w przypadku nie podpisania umowy dzierżawy z winy uczestnika przetargu do dnia
28.03.2022 r., przedmiotowy grunt zostanie wystawiony do ponownego przetargu.
c) przetarg jest przygotowany w oparciu o procedury określone w „Regulaminie
przetarguna dzierżawę zbiorników wodnych będących w zarządzie
Nadleśnictwa Łopuchówko, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
25/2022 z dnia 24.02.2022 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko w sprawie
zasad dzierżawy zbiorników wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa
Łopuchówko oraz wprowadzenia minimalnych stawek wywoławczych obowiązujących
przy ogłaszaniu przetargów na dzierżawę zbiorników wodnych będących własność
Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łopuchówko”.
Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa
Łopuchówko lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl.
d) o wyniku przetargu Nadleśnictwo Łopuchówko zawiadomi po zamknięciu przetargu
poprzez wywieszenie listy wygrywających na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Nadleśnictwa Łopuchówko i na stronie internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko.
e) Wszelkich informacji na temat przetargu udziela: Tobiasz Kędzierski (61) 8122
161 wew. 130. Pytania można kierować również na adres
lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl. Pytania telefoniczne można kierować
wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00.
Okres zadawania pytań obejmuje czas od dnia następującego po
opublikowaniu ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako ostatni
dzień składania ofert. Jeżeli którykolwiek z tych dni, jest dniem wolnym od pracy, to
zapytania telefoniczne można kierować odpowiednio w dniach kolejnych od
opublikowania ogłoszenia lub w dniach poprzedzających dzień otwarcia ofert.
f) Przy zapytaniach, należy wziąć pod uwagę realność uzyskania odpowiedzi w
pożądanym czasie.
g) Na pisemny wniosek (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), odpowiedź
Nadleśnictwana pisemne zapytanie (pocztą tradycyjną lub pocztą
elektroniczną),może zostać umieszczona na stronie internetowej
Nadleśnictwa, pod informacją o ogłoszeniu przetargu. h) Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania
przyczyny do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako ostatni
dzień składania ofert.
Załączniki:
1. Zestawienie gruntów –zbiornik wodny;
2. Mapa gruntów – zbiornik wodny;
3. Wzór umowy dla osób fizycznych;
4. Wzór umowy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej;
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO);
6. Regulamin przetargu;
7. Formularz ofertowy;
8. Oświadczenie oferenta.
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łopuchówko
Tomasz Markiewicz
/podpisano elektronicznie/

5374 łopuchówko wykaz

https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/qyZ4/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-zbiornika-wodne-1

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.62 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu