Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-07
O godzinie: 08:30
Powierzchnia: 18.46 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5372 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,46 ha

Powiat:górowski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 7 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 18,46 ha/ użytek ŁIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 7540,oo PLN/rocznie/wadium 500,oo PLN do 04.03.2022/termin składania ofert 07.03.2022 godz. 08:30

Góra, dnia 25 luty 2022 r.

Zn. spr.: ZG.2217.2.2022

DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH – PRZETARG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pańs«towe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Góra Śląska ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze

Zn. spr.: ZG.2217.2.2022

1 . Wykaz gruntów oferowanych do wydzierżawienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 • Oględzin wymienionych w załączniku nr 1 działek można dokonywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30, po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym, na którego terenie znajdują się grunty.
Leśnictwo Siciny Tel. 795 516 937
Leśnictwo Jemielno Tel. 795 516 935
Leśnictwo Sułów Tel. 795 515 887
Leśnictwo Wodniki Tel. 795 515 862
Leśnictwo Bartków Tel. 795 516 936
 1. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas nieokreślony.
 2. Oferta musi zawierać:
 3. a) Poprawnie uzupełniony Formularz ofertowy, którego treść stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu, zawierający:
  • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
  • oferowany czynsz dzierżawy za pakiet (w wysokości, co najmniej wywoławczej wysokości czynszu za pakiet)
  • podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji.
 1. b) Poprawnie uzupełnione Oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.

 

 

 1. Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po terminie,
  2. nie zawiera danych określonych w pkt 5.,
  3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej stawki czynszu za pakiet,
  4. uczestnik przetargu nie wpłacił wadium w wysokości 500 zł w podanym terminie, 7, Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze — proszę nie otwierać przed dniem 7.03.2022 r. godziną 10:00” , w siedzibie Zamawiającego do dnia 07.03.2022 r. do godz. 8:30, w Nadleśnictwie Góra śląska, ul. Podwale 31, 56-200 Góra, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. Decyduje data i godzina wpływu do Nadleśnictwa. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Góra Śląska, ul. Podwale 31 , 56-200 Góra, w dniu 07.03.2022 r., o godzinie 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne.
 2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższy czynsz dzierżawny za dany pakiet.
 3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Góra śląska bez podania przyczyn może:
  1. przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia lub go uniewažnić;
  2. nie zatwierdzić wniosku Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 4. W przypadku odstąpienia oferenta od podpisania umowy Organizatorowi przysługuje prawo podpisania umowy z kolejnym oferentem, który złożył najwyższą ofertę czynszu dzierżawnego za dany pakiet.
 5. Organizator zastrzega, że može nie wykorzystać prawa przewidzianego w pkt. 1 1
 6. Wywoławczą wysokość czynszu za 1 ha gruntów oferowanych do wydzierżawienia ustala się w wysokości odpowiadającej wartości:

7,50 q żyta wg średniej ceny skupu za grunt III klasy gleboznawczej,

6,50 q żyta wg średniej ceny skupu za grunt IV klasy gleboznawczej,

5,50 q żyta wg średniej ceny skupu za grunt V klasy gleboznawczej,

4,50 q żyta wg średniej ceny skupu za grunt VI klasy gleboznawczej,

Wywoławczą stawkę czynszu w q žyta za całą powierzchnię danego pakietu, ustala się poprzez przemnożenie powierzchni przez stawkę czynszu w q żyta za 1 ha.

 1. Cenę Iq żyta przyjmuje się wg średniej ceny skupu żyta stosowanej w danym roku przy naliczaniu podatku rolnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. (na 2022 rok wynosi 61 ,48 zł).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł.
 3. Wadium może być wniesione w następującej formie:

Przelewem bankowym na rachunek bankowy:

PKO BP SA O/GÓRA•. 33 1020 3017 0000 2002 0425 3142

Tytuł przelewu: Wadium na przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

 1. Wadium wniesione przelewem na rachunek bankowy należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 marca 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu.
 3. Uczestnikom, którzy wygrali przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi:

Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.

21 . Informacje o miejscu i czasie, w jakim można zapoznać się przed przetargiem z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Góra śląska tel. 65 543 23 59 w godz. 8:00 — 14:30. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udziela:

Specjalista SL ds. gospodarki łąkowo-rolnej Szymon Nowak

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Nadleśnictwo Góra śląska z siedzibą 56-200 Góra, ul. Podwale 31 , adres e-mail: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl.

Dodatkowe informacje o nas można uzyskać przez stronę internetową www.goraslaska.poznan.lasy.gov.pl

 • Dane osobowe oferenta przetwarzane będą przez Administratora w związku ze złożeniem oferty i uczestniczeniem w przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis

,

przysługujących oferentowi praw z tego tytułu, jest dostępnych na stronie internetowej pod adresem:

http://www.goraslaska.poznan.lasy.gov.pl.pl/ w zakładce „RODO” lub w siedzibie Administratora.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Góra Śląska

5372 góra wykaz

https://goraslaska.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolny-5

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.46 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: górowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu