Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-22
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 2.92 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5369 dzierżawa gruntu leśnego pow. 2,92 ha

Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu leśnego/ pow. 2,92 ha/ użytek LsV/ czynsz wywoławczy 876,oo PLN/rocznie/wadium 87,oo PLN do 21.03.2022/termin przetargu 22.03.2022 godz. 10:30

WÓJT GMINY WIZNA

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Wizna działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1899 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 2108), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wizna:

Nieruchomości zabudowane

Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow. dzierżawy [ha, m²] Cena wywoławcza Wysokość wadium Przeznaczenie nieruchomości w planach

zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

zagospodarowania

Termin i miejsce przetargu Uwagi
Nr działk

i

Obręb Nr księgi wieczystej
I II III IV V VI VII VIII X XI
1. 362/7 Wizna [0022] LM1L/00028708/5 Pow. terenu do dzierżawy

–1427 m²

Pow. użytkowa budynku – 405,45 m²

214,05 zł netto

+

1 216,35 zł netto co daje 1 430,40 zł netto

(w stosunku miesięcznym)

143,00 zł Przedmiotowa nieruchomość

położona na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dzierżawa z przeznaczeniem

pod działalność handlową

22.03.2022 r.

godz. 10:00

Urząd Gminy Wizna

Brak
2. 363/3 Wizna [0022] LM1L/00038346/2 Pow. terenu do dzierżawy

–3675 m²

Pow. użytkowa budynku – 751,24 m²

551,25 zł netto

+

2 253,72 zł netto co daje 2 804,97 zł netto

(w stosunku miesięcznym)

280,00 zł Przedmiotowa nieruchomość

położona na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dzierżawa z przeznaczeniem

pod działalność handlową

22.03.2022 r.

godz. 10:15

Urząd Gminy Wizna

Brak

 

 

Nieruchomości niezabudowane

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow. dzierżawy [m²] rodzaj użytku klasa Cena wywoławcza Wysokość wadium Przeznaczenie nieruchomości w planach

zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

zagospodarowania

Termin i miejsce przetargu Uwagi
Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1. 168 Bronowo

[0002]

LM1L/00027932/7 2,92 ha LsV 876,00 zł (w stosunku rocznym) 87,00 zł Przedmiotowa nieruchomość

położona na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dzierżawa z przeznaczeniem na działalność rolniczą 22.03.2022 r.

godz. 10:30

Urząd Gminy Wizna

Brak

 

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późń. zm.)

Warunki przetargu:

 1. Wadium

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium na każdą nieruchomość oddzielnie w kwocie ustalonej dla każdej nieruchomości w wysokości 10% kwoty wywoławczej na konto Urzędu Gminy Wizna 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020, Hexa Bank Spółdzielczy, o. Wizna, do końca dnia 21.03.2022 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer oraz obręb działki na którą zostało wpłacone wadium. Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu (osoba fizyczna – imię i nazwisko, spółka – nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – nazwa firmy). Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu  przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Dokumenty

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 2. podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 3. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczenie pełnomocnictwa o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania – załącznik nr 1. do niniejszego ogłoszenia),
 6. oświadczenie – zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wizna dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania – załącznik nr 2. do niniejszego ogłoszenia).
 7. Informacje ogólne:
 8. Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 9. Czas trwania umowy dzierżawy zależny od indywidualnych potrzeb oferenta wygrywającego.
 10. Umowy dzierżawy obowiązywać będą od dnia 01.04.2022 r.
 11. Czynsz dzierżawny nieruchomości zabudowanych płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca, natomiast czynsz dzierżawny gruntów rolny płatny jednorazowo do 30 czerwca każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.
 12. Do podanych cen zostanie naliczony należny podatek VAT.
 13. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.
 14. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna, pl. Kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, na okres 21 dni, oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu.

 

 

Informacji związanych z dzierżawą wyżej opisanych nieruchomości udziela pracownik Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 5, tel.: 86 888 90 00, 514 073 899, e-mail: mmroczkowska@gminawizna.pl. Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wizna przy pl. Kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna https://wizna.pli w Biuletynie informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectw z wykazu nieruchomości.

http://www.bip.wizna.pl/index.php?k=130

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.92 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: łomżyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-03-22

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6538 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1066,99 ha

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6530 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,68 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 5 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6526 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,35 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6494 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-02-26

Dodano: 18 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6475 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,22 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-12-20

Dodano: 10 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6430 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,08 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu