Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-10
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 0.59 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5364 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,59 ha

Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,59 ha/ użytek ŁV,RVI/ czynsz wywoławczy 59,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 10.03.2022 godz. 09:00

Gubin, 23.02.2022r.
Zn.spr. S.2217.1.2022
OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Gubin
ul. Dolna 19, 66-620 Gubin,
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny
na dzierżawę nieruchomości gruntowych
1. Opis przedmiotu dzierżaw:

Nr
pozy
cji
Adres leśny Obręb ewid. Adres adm. Pow.
( ha )
Nr
dział
ki ew.
Rodz
aj
Powi
erzch
ni
Określenie celu
dzierżawy
Minimalna
ilość
wywoławcz
a dt
pszenicy
od
1 ha gruntu
za rok
kalendarzo
wy
1 14-03-1-02-136-a-00 Chlebowo 08-11-052-0004 0,1200 136/7 Ł-V Cele rolnicze 0,80 dt
2 14-03-3-09-175-ax-00 Brzozów 08-02-052-0002 0,1265 50/3 R-VI Cele rolnicze 1,00 dt
3 14-03-3-09-175-bx-
00
Brzozów 08-02-052-0002 0,2419 50/3 Ps-V Cele rolnicze 0,80 dt
4 14-03-3-09-175-bx-
00
Brzozów 08-02-052-0002 0,0994 50/3 PS-VI Cele rolnicze 0,80 dt
5 14-03-3-09-175-cx-00 Brzozów 08-02-052-0002 0,0200 50/3 R-V Cele rolnicze 1,00 dt
 1. Ofertę należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Gubin, pokój nr 10, do
  godziny 9 ºº do dnia 10.03.2022r.
  3. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg –
  dzierżawa, nie otwierać przed dniem 10.03.2022r. do godziny 9 ²° ”.
  4. Ważna oferta winna zawierać informacje, wynikające z Formularza oferty,
  który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, tj. :
  1) Imię i nazwisko oferenta, dokładny adres, datę sporządzenia oferty, a w
  przypadku przedsiębiorstw lub innych osób prawnych – nazwę firmy, adres
  siedziby, Nr NIP .
  2) Rodzaj gruntu z numerem pozycji z tabeli w pkt. nr 1 niniejszego ogłoszenia,
  nr działki, oraz powierzchnią gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić.
  3) Oferowaną ilość dt pszenicy (cyfrowo i pisemnie), za rok kalendarzowy, nie
  niższą niż wywoławcza.
  4) Numer telefonu kontaktowego, e-mail (jeżeli oferent posiada). 5) Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz projektu umowy.
  6) Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby przeprowadzonego przetargu.
  5. Oferta nie spełniająca powyższych warunków, zostanie odrzucona ze
  względów formalnych.
  6. Przed złożeniem oferty oferent powinien zapoznać się z terenem
  przeznaczonym na dzierżawę, oraz z projektem umowy dzierżawy w/w
  gruntu.
  7. Dokumentacja przetargu, w postaci jak niżej:
  a) Zał. nr 1 do ogłoszenia- Formularz ofertowy.
  b) Zał. nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy dotyczący dla pozycji nr
  2,3,4,5 w tabeli.
  c) Zał. nr 3 do ogłoszenia – wzór umowy dzierżawy dla pozycji nr 1 w
  tabeli.
  d) Zał. nr 4 do ogłoszenia – wzór protokołu przekazania-przejęcia
  gruntu,
  dostępna jest na stronie www.gubin.zielonagora.lasy.gov.pl, w pliku
  poniżej ogłoszenia o niniejszym przetargu, oraz na stronie Biuletynu
  Informacji Publicznej Nadleśnictwa Gubin :
  https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gubin/wystapienia-komunikatyi-ogloszenia.
  8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2022r. o godzinie 9 20 w siedzibie
  Nadleśnictwa Gubin, pokój nr 1- świetlica (parter).
  9. Ze względu na wysokie zagrożenie epidemiczne, związane z pandemią
  Covid-19, uczestnicy sesji jawnej otwarcia ofert, zobowiązani są do
  posiadania i stosowania maseczek ochronnych, oraz do dezynfekcji rąk.
  Dozownik z płynem odkażającym, znajduje się w korytarzu przy wejściu
  do biura.
  10.Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.
  11.Przy wyborze oferty Nadleśnictwo Gubin kierować się będzie kryterium
  zaoferowanej ilości dt pszenicy za 1 ha.
  12.Nadleśnictwo Gubin zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do odwołania
  przetargu lub swobodnego uznania, że przetarg nie dał wyniku, bez podania
  przyczyn.
  13.Uczestnik przetargu jest związany ofertą przez okres 30 dni. 14.Oferent, którzy wygra przetarg na dzierżawę w/w gruntu, zobowiązany jest do
  podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Gubin w terminie wskazanym
  przez nadleśnictwo.
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Gubin

 

https://gubin.zielonagora.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/x9eK/content/przetarg-na-dzierzawe-gruntu

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.59 ha
Województwo: lubuskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-12-14

Dodano: 30 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6417 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,23 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-01-11

Dodano: 22 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6408 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-12-04

Dodano: 6 listopada, 2023

O godzinie: 09:00

# 6392 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,88 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 12:30

# 6390 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,63 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-12-28

Dodano: 25 października, 2023

O godzinie: 12:00

# 6380 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 25,99 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-10-30

Dodano: 2 października, 2023

O godzinie: 08:00

# 6349 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,87 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu