Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-10
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.11 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5357 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,11 ha

Powiat:drawski
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 2,11 ha/ użytek ŁIV,PsV/cena wywoławcza 40455,oo PLN/wadium 8090,oo PLN do 04.03.2022/ termin przetargu 10.03.2022 godz. 09:00

Oddział Terenowy w Koszalinie 

OGŁOSZENIE numer KOS.WKUZ.DR.4240.93.2022.WK.O/N.III

z dnia 17.02.2022 r.

 

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Koszalinie

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Drawsko Pomorskie powiat drawski, pochodzącej z byłego Państwowego Funduszu Ziemi.

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość określona w wykazie z dnia 09.12.2021 r. nr KOS.WKUR.SZDP.4240.W.135.2021.WK, w skład której wchodzą:

 

grunty położone w obrębie Zarańsko, dla których jest prowadzona księga wieczysta KO1D/00022926/4 i oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr: 94/25 okręg podatkowy III.

 

Według danych z ewidencji gruntów i budynków ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 2,1100 ha, w tym użytki rolne: 1,1900 ha.

 

W skład nieruchomości wchodzą:

 • łąki trwałe:             0,2700 ha, (w tym kl: ŁIV-0,2700 ha,)
 • pastwiska trwałe: 0,9200 ha, (w tym kl: PsV-0,9200 ha,)
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. rol.:        0,3800 ha, (w tym kl: Lzr-ŁV-0,3800 ha)
 • nieużytki:   0,5400 ha, (w tym kl: N-0,5400 ha)

 

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na obrzeżach Zarańska w odległości ok. 5 km od Drawska Pomorskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny rolne, tereny infrastruktury technicznej oraz droga gruntowa gminna i droga wojewódzka. W dalszej odległości rozciągają się tereny leśne, zabudowa siedliskowa i wielofunkcyjna zabudowa Zarańska, zbiorniki wodne i rzeka Stara Rega. Teren działki o konfiguracji płaskiej  z niewielkimi odchyleniami rzędnych, kształt regularny.

 

Zgodnie z wypisem znak: GN.6727.520.2021.MH z dnia 05.11.2021 r. Burmistrz Drawska Pomorskiego  informuje, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/196/96 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29.03.1996 r.  w sprawie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 20, poz. 67) teren ww. działki oznaczony jest następująco: dla części działki – tereny łąk i pastwisky; dla części działki – 5.6 WZ-istniejąca przepompownia ścieków wymaga wyizolowania optycznego poprzez system zadrzewień. Możliwość modernizacji technicznej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie zatwierdzonym uchwałą nr VIII/59/2003 r. Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25.04.2003 r. zmienionym uchwałą nr LI/364/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30.11.2017 (wypis znak: GN.6727.521.2021.MH z dnia 05.11.2021 r.) teren ww. działki oznaczony jest następująco: łąki.

Względem ww. nieruchomości  nie wszczęto procedury planistycznej mającej na celu zmianę funkcji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.

Urząd Miejski nie wszczął postępowania administracyjnego i nie wydał decyzji administracyjnych w trybie art. 61 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gmina, w stosunku do omawianej nieruchomości, nie planuje zlokalizowania farmy elektrowni wiatrowych, stacji telefonii komórkowych lub eksploatacji złóż kopalin.

Dla ww. nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza przeznaczenia pod lokalizację siłowni wiatrowych, stacji telefonii komórkowych lub eksploatacji złóż kopalin.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości pod drogi publiczne lub poszerzenia istniejących dróg.

Ww. działka nie znajduje się w terenie objętym uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim o ustanowieniu obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) oraz nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu art. 25 ww. ustawy, a także w miejscowym planie odbudowy.

 

 

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych, dotyczące przedmiotowej nieruchomości:

 1. Na działce posadowiony jest żelbetowy słup energetyczny i w połowie działki przebiega poprzecznie napowietrzna linia elektroenergetyczna.
 2. Przez działkę przebiega droga zwyczajowa.
 3. Działka położona jest w obszarze chronionego krajobrazu.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 455,00 zł,w tym: cena gruntu – 38 457,00 zł, cena za drzewostan – 1 998,00 zł; Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

(słownie: czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 00/100 złotych)

Minimalne postąpienie:  410,00 zł

(słownie: czterysta dziesięć 00/100 złotych)

Wadium wynosi: 8 090,00zł

(słownie: osiem tysięcy dziewięćdziesiąt 00/100 złotych)

 

Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie jest wymagane uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWR.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2022 r. o godzinie 09:00w siedzibie SZ KOWR w Drawsku Pom., ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pom. lub

może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom

 

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział  w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajduje się pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 07.03.2022 r. na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms-em i email-em do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa poniżej i wpłacili wadium. 

Brak powyższej informacji oznacza, że przetarg odbędzie się w siedzibie SZ KOWR w Drawsku Pom., ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pom..

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli, wniosą wadium w terminie, miejscu i w formie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu, w tym złożą oświadczenie wraz z kwestionariuszem stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

W przetargu nie mogą brać udział podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu, lub

 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • na co najmniej 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 03.2022 r., do godziny 15:00, dostarczyła do KOWR OT w Koszalinie lub SZ KOWR w Drawsku Pom., ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pom.

(dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):

 1. oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu.
 • wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 • stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 • spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem,  tj. do dnia 03.03.2022 r., do godziny 15:00, dostarczyć do KOWR OT w Koszalinie lub SZ KOWR w Drawsku Pom., ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pom. aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 03.03.2022 r., do godziny 15:00, dostarczyć do KOWR OT w Koszalinie lub SZ KOWR w Drawsku Pom., ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pom. odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 8 090,00 zł na rachunek bankowy Oddziału Terenowego w Koszalinie wBanku Gospodarstwa Krajowego nr konta 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. wadium może być wnoszone wyłącznie w formie bezgotówkowej z wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora najpóźniej w dniu 04.03.2022 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości – do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli:

 • w terminie do dnia 03.2022 r., do godziny 15:00, dostarczą do siedziby SZ KOWR w Drawsku Pom., ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pom., pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
 • przedstawią komisji przetargowej w momencie rozpoczęcia przetargu oryginał zaświadczenia lub decyzję wydane przez właściwego miejscowo wojewodę, stwierdzające uprawnienie do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniu lub decyzji – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (względnie o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w artykule 2 lub art. 3 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169,

poz. 1418). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczoną do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w ogłoszeniu. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg pozostaje w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

Wadium jest zwracane niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub po zamknięciu przetargu  z tym, że wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Zwrot wadium i zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia następuje w wysokości nominalnej.

 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości pomimo, że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.  

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 • jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
 • uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia wymagania określonego w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zawarcie umowy stało się niemożliwe.

 

Uwaga: Wadium nie podlega zwrotowi do czasu upływu terminów na wniesienie odwołania lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w kwestii wniesionego odwołania albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.

 

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępniony hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu – załącznik nr 2 do ogłoszenia). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

 

Za uczestnika przetargu należy rozumieć osobę, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciła wadium, przedłożyła Organizatorowi wymagane dokumenty (załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia) oraz uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, Organizator przetargu, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej  do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów, może zdecydować o jego przeprowadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim udział przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej.

 

Organizator zapewnia uczestnictwo w licytacji zakwalifikowanych do udziału w niej osób za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tzn. aplikacji zoom.us. Wybrana metoda komunikacji elektronicznej zapewnia uczestnictwo w licytacji, tj. zgłaszanie postąpień do ceny wywoławczej nieruchomości w sposób nieprzerwany  do przeprowadzenia licytacji, tj. ustalenia ostatecznej wysokości ceny nieruchomości.

 

Organizator informuje, iż udział w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny  z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w przetargu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Co więcej, biorąc udział w przetargu uczestnik daje zapewnienie,  iż zapoznał się z instrukcją obsługi aplikacji do przeprowadzenia przetargu za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz spełnia warunki techniczne tj. posiada odpowiedni sprzęt o parametrach wskazanych przez organizatora przetargu oraz prędkość łącza internetowego wymaganego do prawidłowego udziału w licytacji.

 

Organizator przetargu jest uprawniony do żądania danych niezbędnych do identyfikacji osób zakwalifikowanych do przetargu, które chcą uczestniczyć w przetargu. W przypadku odmowy albo niedostarczenia wskazanych przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji, organizator przetargu nie dopuszcza tej osoby  do udziału w przetargu – nieprzedłożenie zał. nr 1 i 2 do ogłoszenia w wyznaczonym terminie.

 

Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa sprzedaż nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będąca własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu nie przekroczy 300 ha.

 

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych:

 • będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
 • do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez Nabywającegonieruchomości rolnej. Osoba która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej zaskładanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującejtreści ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępujepouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, od dnia nabycia tej nieruchomości od KOWR (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych).

 

W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości zastrzega się umowne prawo odkupu wykonywane przez KOWR na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia zawarcia  umowy sprzedaży, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej.

 

 1. Do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Prawo odkupu może zostać wykonane przez KOWR zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości, gdy:
 3. nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4. w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
 5. podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,
 6. podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość przewidziana ma być na cele nierolne,
 7. wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość podlegałaby wywłaszczeniu albo wnioskiem mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 8. ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży,
 9. nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupujących,
 10. wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości.
 11. W razie wykonania prawa odkupu całej nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma:
 12. ceny za jaką nastąpiło nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa,
 13. udokumentowanych kosztów poniesionych przez Kupujących w związku z zawarciem niniejszej umowy i przeniesieniem własności nieruchomości tj. opłaty notarialnej, wpisu w związku z ujawnieniem własności w księdze wieczystej,
 14. wartości nakładów na nieruchomość poniesionych do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez KOWR, z zastrzeżeniem ust. 5.
 15. W razie wykonania odkupu części nieruchomości lub udziału w nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma:
 16. a) części ceny całej nieruchomości, ustalonej proporcjonalnej do udziału wartości odkupywanej części w wartości całej nieruchomości, określonej w wycenie stanowiącej podstawę ustalenia ceny nieruchomości, b) kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b) w proporcji określonej powyżej (tj. w lit. a),
 17. c) wartości nakładów poniesionych na odkupywaną część nieruchomości do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez KOWR, z zastrzeżeniem ust. 5.
 18. Nakłady, o których mowa w ust. 3 lit. c) i ust. 4 lit. c) zostaną uwzględnione w cenie odkupu tylko o tyle, o ile zwiększą wartość nieruchomości lub jej części w stosunku do ceny określonej odpowiednio w ust. 3 lit. a) lub ust. 4 lit. a).
 19. Jeżeli w dacie wykonania prawa odkupu nieruchomość obciążona będzie hipoteką, zapłata przez KOWR ceny określonej zgodnie z postanowieniem ust. 3 lub ust. 4. zostanie uiszczona po wykreśleniu hipotek z księgi wieczystej.

 

KOWR może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na warunkach określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności w przypadku nabywania nieruchomości w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli nabywca spełnia łącznie następujące warunki:

 • w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami – zobowiąże się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
 • nie posiada zaległych zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego w terminie 7 dni od dnia przetargu.

Niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz.208). Rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłoszoną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy.

Kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do:

 • ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości w celu zabezpieczenia kwoty rozkładanej na raty wraz z oprocentowaniem, ewentualnymi odsetkami za okres opóźnienia i innymi kosztami na rzecz KOWR,
 • złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • złożenia dodatkowych zabezpieczeń w wysokości równowartości jednej raty, powiększonej o oprocentowanie w wysokości stopy dyskontowej, liczone od części ceny sprzedaży rozkładanej na raty, za okres jednego roku.

W uzasadnionych przypadkach KOWR zastrzega sobie prawo żądania od kandydatów na nabywców dodatkowych zabezpieczeń w wysokości przewyższającej wysokość określoną w pkt 3. Dodatkowymi zabezpieczeniami mogą być zabezpieczenia przewidziane w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91), KOWR może odstąpić od żądania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy część ceny uiszczana przed zawarciem umowy  będzie równa lub wyższa niż 50% ceny sprzedaży. O wyborze formy i wielkości dodatkowego zabezpieczenia decyduje KOWR.

Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiązany będzie udokumentować swoją sytuację finansową poprzez złożenie wymaganych dokumentów i informacji, w tym w szczególności:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. oświadczenie dotyczące posiadanego majątku wraz z jego szacunkową wartością, a w przypadku, gdy w skład majątku wchodzą nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub użytkowania wieczystego — numer księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi wieczystej – numer zbioru dokumentów prowadzonego dla danej nieruchomości;
 2. oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku;
 3. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;
 4. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy – w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 5. kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej albo wydruk tej deklaracji, złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w przypadku, gdy nabywca jest obowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
 6. informację banku/banków prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku – w przypadku posiadania rachunku bankowego;
 7. informację banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat – w przypadku, gdy nabywca jest kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą;
 8. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy.

 

 • w przypadku osoby prawnej:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. kopię sprawozdania finansowego z ostatnich trzech lat – w przypadku, gdy nabywca nieruchomości był obowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych;
 3. kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej wspólników spółki albo wydruk tej deklaracji, złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi;
 4. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;
 5. informację banku (banków) prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku (za okres ostatnich 12 miesięcy po stronie wpływów i po stronie wydatków);
 6. informację banku (banków) o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat – w przypadku, gdy nabywca jest kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą.

 

Kandydat na nabywcę nieruchomości, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, w zależności od formy zabezpieczenia spłaty kwoty należności składa odpowiednio:

 1. oświadczenie o zobowiązaniu się do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności, a po dokonaniu wpisu hipoteki – odpis księgi wieczystej potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności, a w przypadku nieruchomości zabudowanych – również umowę ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, odnawianej każdego roku;
 2. umowę gwarancji bankowej nieodwołalnej i bezwarunkowej lub promesę banku udzielenia takiej gwarancji;
 3. umowę poręczenia oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, przy czym, gdy poręczycielem jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na udzielenie poręczenia w przypadku braku rozdzielności majątkowej; d)weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
 4. weksel własny poręczony wraz z deklaracją wekslową oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, przy czym, gdy poręczycielem jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na udzielenie poręczenia w przypadku braku rozdzielności majątkowej;
 5. umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz polisę ubezpieczeniową przewłaszczanego majątku wraz z cesją praw z niej wynikających, odnawianą każdego roku, a w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej – wycenę przewłaszczanego majątku dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela, przy czym, gdy przewłaszczającym jest osoba fizyczna — dodatkowo zgodę małżonka na przewłaszczenie w przypadku braku rozdzielności majątkowej;
 6. umowę zastawu rejestrowego, a po dokonaniu wpisu zastawu do rejestru zastawów – odpis z rejestru zastawów;
 7. zaświadczenie o blokadzie środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz pełnomocnictwo dla Krajowego Ośrodka

Wsparcia Rolnictwa do dysponowania zablokowaną kwotą środków pieniężnych;

 1. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
 2. umowę ustanowienia kaucji;
 3. umowę o przelew wierzytelności;
 4. umowę o przystąpieniu do długu oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej osoby przystępującej do długu, przy czym, gdy osobą przystępującą do długu jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na przystąpienie do długu w przypadku braku rozdzielności majątkowej.

 

Wiarygodność kandydata na nabywcę, proponowane formy dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienie pozostałych warunków rozłożenia należności na raty, w tym dotyczących wysokości oprocentowania, podlegać będą ocenie KOWR. W przypadku niezłożenia w terminie określonym przez KOWR dokumentów dotyczących wiarygodności oraz dodatkowego zabezpieczenia, jak również w przypadku braku wiarygodności kandydata na nabywcę, a także negatywnej oceny zaproponowanej formy zabezpieczenia, kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży w pełnej wysokości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Nabywca odnośnie wykonania zobowiązania, co do zapłaty rozłożonej na raty ceny sprzedaży lub poszczególnych rat wraz z oprocentowaniem i odsetkami obowiązany jest poddać się w umowie sprzedaży rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt. 5 kpc.

KOWR może zażądać od nabywcy udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do przeniesienia własności zbywanej nieruchomości z powrotem na Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w razie odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu niewykonania jej postanowień w zakresie zapłaty ceny sprzedaży, na okres na który należność ta została rozłożona na raty.

W przypadku zaniechania użytkowania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności gospodarczej w rolnictwie, niespłacona część ceny sprzedaży może stać się natychmiast wymagalna.

Jeżeli nieruchomość zostanie zbyta (pod jakimkolwiek tytułem) w całości lub części przed zapłaceniem całej należności z tytułu jej sprzedaży, KOWR może żądać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez nią terminie.

 

W przypadku nabywania nieruchomości na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia  19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,  tj. z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty, w umowie sprzedaży zawarte zostaną dodatkowe zobowiązania nabywcy nieruchomości wynikające z  art. 29a niniejszej ustawy.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego  na koszt i staraniem nabywcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać KOWR na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku  do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, przedmiotem przetargu oraz położeniem nieruchomości. Nadto zobowiązani są do zapoznania się z określonymi w ogłoszeniu zasadami udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

 

Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

 

W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.

 

Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu – zał. nr 2 do ogłoszenia, nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.

 

Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.

 

Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku, jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu.  W przypadku, jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje  o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana z wcześniej podanym uczestnikom przetargu –  z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia  na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie

7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

 

Czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy, lub w którym jako nabywcę nieruchomości wyłoniono osobę, która nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 3ba ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 ze zm.),  jest nieważna.

 

Oględzin nieruchomości można dokonać od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia, w godzinach  9:00 – 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z SZ KOWR w Drawsku Pom., ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pom., tel. 943630016.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia  o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 7:30 – 15:30,  w SZ KOWR w Drawsku Pom., ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pom. lub w KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin albo dzwoniąc pod nr tel. 943630016.

 

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

1) Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.  2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy/sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991r.  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa  w załączniku nr 2 do ogłoszenia, będą przetwarzane przez administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości  w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych  z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz  w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży .

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie  i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych  i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek utrwalony podczas przeprowadzenia przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zostanie utrwalony przez Administratora i będzie przetwarzany przez okres do 30 dni od dnia zawarcia umowy zawartej  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR  i w stosunku do niego w przypadku gdy nagranie będzie służyło jako dowód w sprawie dotyczącej przeprowadzenia  i rozstrzygnięcia przetargu.

 • Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu,  np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 • Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu,  tj. od 23.02.2022 r. do 10.03.2022 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

 1. Urzędu Gminy w Drawsku Pomorskim
 2. SZ KOWR w Drawsku Pom.
 3. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
 4. na stronie www.kowr.gov.pl
 5. Sołectwa Zarańsko

 

 

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/309035

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.11 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: drawski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-01-11

Dodano: 7 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6428 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,87 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-30

Dodano: 23 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6410 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,69 ha

Powiat: białogardzki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-31

Dodano: 26 października, 2023

O godzinie: 10:00

# 6383 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 150,76 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-01

Dodano: 30 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6347 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 18,84 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 27 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6346 Dzierżawa gruntu rolnego/jeziora, pow. 17,54 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-07

Dodano: 9 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6290 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 35,00 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu