Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-24
O godzinie: 11:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 7.30 ha
0
PLN

7 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5339 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 7,30 ha

Powiat:płoński
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę zbiornika wodnego/ pow. 7,30 ha/ użytek Ws wędkarstwo/ czynsz wywoławczy 4688,oo PLN/rocznie/wadium 500,oo PLN do 18.03.2022/termin przetargu 24.03.2022 godz. 11:00

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Arcelin gm. Płońsk przeznaczonej na cele rekreacyjno-wędkarskie

Tytuł strony Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Arcelin gm. Płońsk przeznaczonej na cele rekreacyjno-wędkarskie
Termin wpłaty wadium 2022-03-18
Kwota wadium 500,00 zł
Data rozstrzygnięcia przetargu 2022-03-24
Godzina rozstrzygnięcia przetargu 11:00
Cena wywoławcza 4 688,00 zł netto

GG.6845.1.1.2021

OGŁOSZENIE

Starosta Płoński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, tel. (0-23) 662-77-64 do 66 e-mail:urzad@powiat-plonski.pl

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości,  położonej w obrębie Arcelin gm. Płońsk, przeznaczonej na cele  rekreacyjno-wędkarskie

 

L.p. Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia

nieruchomości

[ha]

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto

[zł]

Wysokość wadium

w zł

Inne informacje
 

 

 

1.

 

 

 

Arcelin

gm. Płońsk

 

 

52/11

52/13

 

Kw nr PL1L/00002773/4

6,34

0,96

 

Nieruchomość niezabudowana. Działki posiadają nieregularny kształt. Na terenie działki nr 52/11 znajduje się zbiornik wodny pokopalniany. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej- gruntowej.

W najbliższym otoczeniu znajdują się głównie nieruchomości przeznaczone jako tereny rolne.

Wschodnia część zbiornika wodnego zlokalizowana jest na gruntach prywatnych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XV/97/2015 z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 10333 z dnia 09.12.2015, działki przeznaczone są na:

dz. nr 52/11 – zieleń nieurządzoną (w tym zakrzewienia oraz zieleń wysoka) z wyrobiskami poeksploatacyjnymi wypełnionymi wodą – symbol 1ZN oraz zachowanie i utrzymanie drożności istniejących odkrytych rowów melioracyjnych – symbol 14 WR,

-dz. nr 52/13– pod uprawy rolne i zieleń nieurządzoną z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej – symbol 14 R.Z.

 

 

4 688,00

 

 

500,00

 

Wykorzystanie nieruchomości: cele rekreacyjno-wędkarskie

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia podpisania umowy.

 

Stawka czynszu dzierżawy nie obejmuje należnego podatku VAT, opłat lokalnych oraz podatków związanych z przedmiotem dzierżawy.

 

–   Przetarg na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości odbędzie się w dniu 24 marca 2022r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku przy  ul. Płockiej 39,  sala nr 215, I piętro.

–   Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości rocznego czynszu dzierżawnego netto.

–   Wylicytowana kwota rocznego czynszu netto zostanie powiększona w umowie dzierżawy o obowiązujący podatek VAT

 

Warunki przetargu:

  1. Do przetargu na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości  mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosły w pieniądzu wadium w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku Nr 31 8230 0007 0013 2307 2000 0007,  w terminie do dnia  18 marca 2022r.,   z zastrzeżeniem, iż za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku.
  2. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej w dniu przetargu oryginału potwierdzenia wpłaty wadium.
  3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy.
  4. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej wymagane jest osobiste stawiennictwo z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.
  5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej wymagane jest przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  6. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. minimalna wysokość postąpienia wynosi: 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt).
  7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników. Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę netto rocznego czynszu dzierżawnego wygrywa przetarg.
  8. Dzierżawca przy wykorzystywaniu nieruchomości zobowiązany będzie do:

– ponoszenia świadczeń, w tym: podatku od nieruchomości, podatku VAT i ustalonego w wyniku przetargu czynszu dzierżawnego,

– systematycznego sprzątania, utrzymania czystości w obrębie całej nieruchomości oraz ponoszenia kosztów z tym związanych,

– umożliwienia amatorski połów ryb wszystkim zainteresowanym. Dzierżawca ustala Regulamin korzystania ze zbiornika i połowu ryb, którego postanowienia podlegają akceptacji przez Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy dzierżawy.

– zapewnienia publicznego dostępu do zbiornika wodnego w celach rekreacji przez okres trwania dzierżawy, pod warunkiem przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie,

– korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym, prawa wodnego oraz ochrony przyrody i używania przedmiotu dzierżawy stosownie do ograniczeń wynikających z tych przepisów.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty rocznego czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 

Starosta Płoński zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, tel. (023) 662-77-64 do 66 wew. 227.

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

https://www.powiat-plonski.pl/pl/przetarginasprzedaznieruchomosci/przetargi/przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-niezabudowanej-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-arcelin-gm-plonsk-przeznaczonej-na-cele-rekreacyjno-wedkarskie.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.30 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: płoński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-21

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6616 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,44 ha

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu