Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-15
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 6.32 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5329 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,32 ha

Powiat:złotowski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 2,5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 6,32 ha/ użytek RV/ czynsz wywoławczy 1023,oo PLN/rocznie/wadium 1050,oo PLN do 11.03.2022/termin przetargu 15.03.2022 godz. 10:00

POZ.WKUZ.PI.4243.1.2022.MŻU

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w obrębie  BORUCINO, gmina OKONEK, powiat złotowski, województwo wielkopolskie

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane w wykazie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, podanym do publicznej wiadomości w dniu02.02.2022 r.  oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

Przetarg nr 1. obręb: BORUCINO, działki  nr  58/2, 58/3, 58/4, 58/5  o  łącznej pow. 6,3276  ha w tym  grunty w klasach: RV – 5,9431ha, W-RV-0,0017 ha, Lz-0,3828 ha, zapisane w księdze wieczystej KW PO1Z/00029475/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie.

Przeznaczenie: Przedmiotowe nieruchomości objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr LII/297/2010 Urzędu Miasta w Okonku z dnia 23.02.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek wsi Borucino:

 • 58/2 przeznaczona jest jako teren drogi
 • 58/3 przeznaczona jest w części jako teren drogi a w części jako teren zabudowy przemysłowej
 • 58/4 przeznaczona jest jako teren zabudowy przemysłowej
 • 58/5 przeznaczona jest jako teren elektroenergetyki

Gmina nie przewiduje zmiany dotychczasowej funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek. W/w działki stanowią kompleks gruntów niezabudowanych, aktualnie niezagospodarowane i nieużytkowane. Dojazd do działek drogą gminną z płyt betonowych. Na działkach 58/2, 58/3, 58/4 według prowadzonej przez Wody Polskie ewidencji urządzeń melioracji wodnych  oraz zmeliorowanych gruntów, występuje sieć drenarska.  Na działkach nie znajdują się żadne obiekty objęte ochroną zabytków jak również nie występują na nich zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 11,00 dt pszenicy.

Minimalne postąpienie wynosi: 2,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.050,00 zł.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2024 roku na cele rolne.

 

 

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Pile przy ul. Motylewskiej 7

61-701 Poznań, ul. Fredry 12, 61/ 856 06 01, strona www.kowr.gov.pl

lub

może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

 

 

Organizator przetargu stosownie do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020r., poz. 682) zastrzega sobie prawo wyboru sposobu przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

 1. Transmisję przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,
 2. Wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim udział – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej.

 

Organizator przetargu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu czynności wymagających stawienie się uczestników przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek stawienia się uczestnika przetargu, w takim przypadku uważa się za spełniony, jeżeli uczestniczył on w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Z uwagi na powyższe organizator przetargu jest uprawniony do żądania od uczestników przetargu danych niezbędnych do identyfikacji stosownie do § 6a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 682).

 

UWAGA:

−Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz Instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej KOWR pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

−Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem na stronie internetowej KOWR i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w części II – „Warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu” i wpłacili wadium.

−W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – organizator przetargu na 3 dni przed podjęciem pierwszej czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, poinformuje uczestnika przetargu, że dalsze czynności będą podejmowane wyłącznie w tym trybie.

−     W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • na 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępnione hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniający do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. 5 w części II „Warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu”. Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

 

Zasady przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

W przypadku przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, organizator przetargu zastrzega, że:

 1. jeśli nastąpi przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie uczestnika przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej:
  1. poinformuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie, że czas oczekiwania na wznowienie kontaktu wynosi 5 min;
  2. po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji (5 min) – podejmie trzykrotnie próbę połączenia z uczestnikiem przetargu na nr telefonu wskazany przez uczestnika w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. 5 w części II „Warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu”,
  3. po trzech nieudanych próbach połączenia na wskazany wcześniej numer telefonu – przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji, a zatem licytacja jest kontynuowana bez jego udziału,
  4. w przypadku połączenia telefonicznego z uczestnikiem – ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej daje dodatkowy czas (5 min) na wznowienie komunikacji informując jednocześnie, że po upływie tego czasu licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona.
  5. po ponownym uzyskaniu połączenia powtórzy identyfikację uczestnika przetargu.
 2. jeśli nastąpi przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej:
  1. ogłosi przerwę informując o tym fakcie wszystkich uczestników przetargu telefonicznie albo mailowo na uprzednio wskazany przez uczestnika przetargu kontakt;
  2. w przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie, informuje uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu;
  3. jeżeli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu. W takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu zostanie przesłana uczestnikom przetargu z wyprzedzeniem czasowym.
  4. po ponownym nawiązaniu łączności powtórzy identyfikację uczestnika/ów przetargu.
  5. W PRZETARGU NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU PODMIOTY (art. 29 ust. 3bc i 3ba ustawy o gnrSP), które:
 3. mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 4. władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzory powyższych oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • do dnia 08.03.2022r. do godz. 14.00 złoży w kancelarii siedziby OT KOWR, Sekcji Zamiejscowej w Pile ul. Motylewska 7 (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):
  1. pisemne oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  2. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
  3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu;
 • dokona wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej w dniu 11 marca 2022r. (liczy się data wpływu środków na konto KOWR). Brak wpłaty wadium w terminie będzie prowadził do uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W tytule przelewu należy podać:

„wadium w przetargu na dzierżawę – działka  nr…….  obręb ………. gm. ……….”.

W przypadku gdy wpłata wadium dokonywana jest z konta nie należącego do uczestnika przetargu, w pozycji przelewu „tytułem” należy podać „Imię i nazwisko oraz adres uczestnika przetargu – wadium w przetargu na dzierżawę – działka  numer  …….. obręb  ………….. gm. ………………..”.

W przypadku wpłaty gotówkowej należy również załączyć numer konta, na które zostanie dokonany zwrot wadium.

 • stawi się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

 

 • spełni pozostałe warunki podane w treści niniejszego ogłoszenia.

 

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny dostarczyć do KOWR  aktualny wypis z właściwego, rejestru, wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającej w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu  danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu, organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

Dokumenty te należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Dokumenty na przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, działki  numer 58/2,58/3,58/4,58/5 o powierzchni  6,3276 ha, obręb Borucino gm. Okonek”.

(pocztą tradycyjną, kurierem, ewent. do skrzynki wystawionej przed siedzibą Oddziału lub w sekretariacie – decyduje data wpływu do Oddziału)

 

UWAGA:

osoby, które w podanym terminie i we wskazany powyżej sposób nie złożą dokumentów wskazanych w części III – „Warunki uczestnictwa w przetargu” i nie wpłacą wadium w terminie, miejscu i formie nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu,
osoby zamierzające brać udział w przetargu, które odmówią albo nie dostarczą wskazanych przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu;
za uczestnika przetargu w przypadku przetargów prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – uznaje się osobę, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie złożyła dokumenty o których mowa w części III – „Warunki uczestnictwa w przetargu”, prawidłowo wpłaciła wadium oraz uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

 

Udział w przetargach przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w przetargu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzeniu przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po upływie terminów na wniesienie odwołania, o którym mowa pkt VI niniejszego ogłoszenia , lub po wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt VI ogłoszenia przez Dyrektora OT KOWR albo rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego.
 2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
 3. do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 4. jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:
 • Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu.
 • Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli nikt nie stawił się na przetarg ustny lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.
 • Organizator przetargu bez podania przyczyn może do czasu rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

 1. PRZEBIEG PRZETARGU:

Przetarg przeprowadzi powołana przez organizatora przetargu komisja.

 1. Przewodniczący komisji rozpoczyna przetarg od stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia przetargu, a następnie przekazuje uczestnikom przetargu informacje, m.in. na temat oznaczenia, powierzchni i opisu nieruchomości, okresu dzierżawy, wywoławczej wysokości czynszu i minimalnej wysokości postąpienia, wymienia przypadki, kiedy wadium nie podlega zwrotowi, odczytuje listę uczestników przetargu, sprawdza ich obecność i tożsamość oraz sprawdza, czy wadia zostały wniesione we właściwym terminie, miejscu i formie.
 2. Przewodniczący komisji wywołuje licytację, ogłaszając wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego i wzywa uczestników przetargu do zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia wywoławczej wysokości czynszu żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia, przewodniczący zamyka przetarg.
 3. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne postąpienia zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu dopóty, dopóki mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej wysokości czynszu nie ma dalszego postąpienia.
 4. W przypadku braku dalszych postąpień przewodniczący komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej wysokości czynszu dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą wysokość czynszu i zamyka licytację. Licytacje wygrywa uczestnik przetargu, który zgłosił najwyższą wysokość czynszu. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko uczestnika przetargu, który wygrał licytację.
 5. Z przetargu komisja sporządza protokół niezwłocznie po zakończeniu czynności przetargowych.

Do przeprowadzenia przetargów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dodatkowo stosuje się zasady przeprowadzenia przetarguprzy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Osoba, która zgłosiła zamiar uczestniczenia w przetargu, może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia w sprawie niedopuszczenia jej do przetargu lub dopuszczenia osoby nieuprawnionej do uczestniczenia w tym przetargu, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka osób dopuszczonych do udziału w przetargu. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Poznaniu albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa dzierżawy nie może zostać zawarta. W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, stosuje się przepisy art. 29 ust. 9 i 12 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 • ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY:
 1. Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu.
 2. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na dzierżawcę, przed zawarciem umowy dzierżawy złoży dodatkowe oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa (stanowiących własność, użytkowanych wieczyście oraz dzierżawionych). W przypadku, gdy w dniu w którym ma zostać zawarta umowa dzierżawy, grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, wraz z gruntami będącymi przedmiotem dzierżawy, przekroczą powierzchnię 300 ha użytków rolnych i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu – wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przed zawarciem umowy dzierżawy kandydat na dzierżawcę zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały następujących dokumentów:

Øświadectwa ukończenia szkoły i innych dokumentów poświadczających uzyskane kwalifikacje rolnicze.

 1. Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (oświadczenie majątkowe własne wg wzoru KOWR, opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami lub inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium. W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.
 2. Dla zabezpieczenia zapłaty 15-miesięcznego czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami ustawowymi za 9 miesięcy od I raty czynszu oraz za 3 miesiące od II raty czynszu (czyli za 6 miesięcy od czynszu rocznego), kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie do złożeniapropozycji zabezpieczenia, w co najmniej jednej z niżej wymienionych form. Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR, stosowane są zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym. Do preferowanych form zabezpieczenia należą:
 • gwarancja bankowa,
 • hipoteka,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem dla Wydzierżawiającego do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku,
 1. Kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie również do złożenia dwóch weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z umowy dzierżawy oraz jednego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z bezumownego użytkowania nieruchomości.
 2. Jeżeli wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przekracza równowartość 150 dt pszenicy, dzierżawca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany będzie dodatkowo złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2018.1360 z późn. zm.). W przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej ustanowionej na nieruchomości osoby trzeciej koniecznym będzie złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości stosownie do art. 777 § 1 pkt 6 K.p.c. przez właściciela nieruchomości.
 3. Formę zabezpieczenia ustala się biorąc pod uwagę m.in.:
 • wysokość czynszu dzierżawnego,
 • okres dzierżawy,
 • sytuację finansową i majątkową kandydata na dzierżawcę,
 • prawidłowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z KOWR, w tym z płatności rat czynszu i należności z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty oraz zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,
 • ryzyko związane ze spłatą czynszu dzierżawnego,
 • cechy danego zabezpieczenia, wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz umowy o ustanowienie zabezpieczenia, Ømożliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń KOWR w najkrótszym czasie.
 1. Zaakceptowanie przez KOWR zabezpieczeń będzie warunkiem zawarcia umowy dzierżawy.
 2. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 o Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2086 ze zm.) do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

W związku z powyższym w przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy, jako dzierżawca będzie również małżonek kandydata na dzierżawcę bądź też małżonek kandydata na dzierżawcę będzie zobowiązany do złożenia pod umową dzierżawy, w dniu jej podpisania, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka.

Zatem do podpisania umowy dzierżawy oraz złożenia zabezpieczeń wymagane jest stawiennictwo obojga małżonków.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę lub odmowy złożenia w/w oświadczenia uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po złożeniu lub uzgodnieniu zabezpieczeń zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy.
 2. Czynsz będzie naliczany od dnia wydania przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo – odbiorczym,
 3. Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie wyznaczony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po zakończeniu przetargu i złożeniu lub uzgodnieniu wymaganych zabezpieczeń płatności czynszu dzierżawnego.

VIII. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
 • odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny;
 • odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji przetargowej wydelegowany przez Radę Społeczną działająca przy Oddziale Terenowym

KOWR w Poznaniu;

 1. Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne ustalanie przebiegu granic, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy, a KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni. W przypadku podziałów geodezyjnych działek wydzierżawianych w części KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni. Umowny podział co do korzystania z działek wydzierżawianych w części odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy, a KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialnościza powstałe różnice w ich powierzchni. Mapy umownego podziału co do korzystania z działek wydzierżawianych w części stanowią załącznik do ogłoszenia;
 2. W przypadku jeśli w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wydane zostanie orzeczenie stwierdzające, że nieruchomość ta nie stanowi własności Skarbu Państwa, w tym, że nie podpadała pod działanie Dekretu PKWN z dnia 06.09.1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, KOWR OT w Poznaniu zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia zawartej umowy dzierżawy w całości lub części, w zależności od zaistniałego stanu prawnego, co znajdzie odzwierciedlenie w postanowieniach umowy dzierżawy.
 3. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w części lub całości przez jednostronne oświadczenie woli ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Prezes KZN może wypowiedzieć umowę dzierżawy w części dotyczącej działki z zachowaniem ustawowego terminu jej wypowiedzenia, w przypadku nieruchomości, które zostały ujęte w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, z dniem ewentualnego przekazania nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości,
 5. Dzierżawca zobowiązany będzie m. in. do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków dzierżawy (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 00 – 14.00, w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pile, ul. Motylewska 7,                           tel. 67 211-04-11, 67211-04-25 lub 67 211-04-35. Organizacje społeczno-zawodowe rolników reprezentowane w Radzie Społecznej przy Oddziale Terenowym KOWR w

Poznaniu mogą zgłaszać swoich przedstawicieli (po 1-osobie) do prac w komisji przetargowej, jednakże mając na uwadze Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 37/2020 z dnia  17 marca 2020 roku, w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa (COVID-19) zawieszone zostają do odwołania czynności związane z organizowaniem i funkcjonowaniem Rad Społecznych działających przy Oddziałach Terenowych oraz Dyrektorze Generalnym KOWR oraz zawiesza się do odwołania obowiązki konsultowania spraw dotyczących sposobu gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa zawarte w Zarządzeniach i wytycznych Dyrektora Generalnego KOWR.

 1. Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników przetargów ustnych (licytacyjnych) na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej, jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych

osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01207 Warszawa.

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 3)Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396) i aktach wykonawczych do niej wydanych i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. II ust. 5) w części „Warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu” będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych w ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO, ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i nie będzie utrwalany przez Administratora.

 • Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)      Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do  udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 • Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzonego z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu, tj. od 23.02.2022r. do 09.03.2022r. na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

 • Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu
 • Sekcji Zamiejscowej KOWR w Pile
 • Urzędu Miejskiego w Okonku
 • w miejscowości znajdującej  się  w  obrębie  geodezyjnym,  w  którym  położona  jest  nieruchomość (Borucino) 5)Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/308813

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.32 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: złotowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 24 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6342 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,38 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6340 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,58 ha

Powiat: kolski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu