Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-05
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 7.50 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5327 sprzedaż gruntu rolno-leśnego pow. 7,50 ha

Powiat:brzeski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego gruntu rolno-leśnego/ pow. 7,50 ha/ użytek ŁIV,LsIV, Ws staw/cena wywoławcza 4100000,oo PLN/wadium 410000,oo PLN do 04.04.2022/ termin składania ofert 05.04.2022 godz. 15:00

Zarząd Powiatu Brzeskiego
na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) oraz rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
o g ł a s z a
przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę nr 1004/2 o pow.
7,5000 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Jasień, Gmina Brzesko, będącą
własnością Powiatu Brzeskiego.
Przedmiot przetargu
Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, obejmująca zabudowaną działkę nr 1004/2
B (tereny mieszkaniowe) – 0,19 ha, Ls (lasy) – 2,67 ha, LzIII (grunty zadrzewione i zakrzewione) – 1,10 ha,
Lzr-RIIIa (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) – 0,51 ha, ŁIV (łąki trwałe) – 1,09 ha,
PsIII (pastwiska trwałe) – 0,67 ha, RIIIa – (grunty orne) – 0,45 ha, Ws (grunty pod wodami
powierzchniowymi strojącymi)
– 0,82 ha, położona obrębie ewidencyjnym Jasień, Gmina Brzesko.
Posadowiona na działce zabudowa obejmuje dawną oficynę dworską, składającą się z dwóch
budynków: mieszkalnego oraz gospodarczego.
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej
nr 1004;1), wynosi 204 m2.
Część gospodarcza stanowi stajnię, która jest posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie części
mieszkalnej. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej
nr 1004;3), wynosi 138 m2.
Budynki znajdujące się na działce nr 1004/2 w Jasieniu, nie są wpisane do rejestru zabytków
nieruchomych województwa małopolskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954).
Obiekty znajdujące się na działce nr 1004/2 w Jasieniu oraz fragment zadrzewień, stanowiących
„założenie parkowe” figurują w gminnej ewidencji zabytków, tj.:
– oficyna dworska w zespole dworsko-parkowym, pochodząca z przełomu XVIII/XIX wieku,
GEZ nr 268,
– stajnia w zespole dworsko-parkowym, pochodząca z połowy XIX wieku, GEZ nr 267,
– „założenie parkowe” w zespole dworsko-parkowym, pochodzące z XIX wieku, GEZ 270.
Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, obejmująca zabudowaną działkę nr 1004/2,
znajduje się w odległości około 3,5 km od Rynku w Brzesku oraz około 10,5 km od Rynku w Bochni.
W odległości około 200 metrów od przedmiotowej nieruchomości biegną drogi krajowe nr 94/75,
a w odległości nieco ponad 4 km od przedmiotowej nieruchomości, znajduje się węzeł autostrady A4.
Działka ewidencyjna nr 1004/2 w Jasieniu, położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, działek niezabudowanych, leśnych oraz terenów usługowych.
Północna część działki ewidencyjnej nr 1004/2 w Jasieniu, położona jest przy drodze gminnej,
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1055 (ul. Wiedeńska). Wzdłuż granicy wschodniej działka nr
1004/2 w Jasieniu, przylega do drogi gminnej, stanowiącej działki ewidencyjne nr: 1002 i 957 (ul.
Kasztanowa), natomiast wzdłuż granicy zachodniej działka nr 1004/2 w Jasieniu, przylega do drogi
gminnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1005 (ul. Kasztanowa). Działka ewidencyjna nr 1004/2 w Jasieniu charakteryzuje się nieregularnym kształtem, wydłużonym
w kierunku północ-południe. Teren działki charakteryzuje się wewnętrznymi deniwelacjami, licznymi
skarpami. Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez Państwowy Instytut Geologiczny, w środkowej
części działki ewidencyjnej nr 1004/2, znajduje się osuwisko niskie o pow. ponad 0,30 ha, aktywne
okresowo. W północnej części działki, znajdują się stawy, w sąsiedztwie których rosną drzewa,
stanowiące pozostałości po „założeniu parkowym”. Przez teren północnej części działki biegnie linia
energetyczna średniego napięcia. W południowej części działki nr 1004/2 znajduje się las, główne
gatunki drzew to: dąb, brzoza, buk i klon. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Dla terenu ww. nieruchomości brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzesko, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r., część działki nr
1004/2 o pow. około 3,4 ha, znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu
miejskiego i podmiejskiego, pozostała część działki nr 1004/2, znajduje się w strefie gospodarki
rolno-leśnej.
Obciążenia nieruchomości
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr
TR1B/00091817/3, której dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia, oraz dział IV – Hipoteki,
– nie zawierają wpisów
Zobowiązania, przedmiotem których jest nieruchomość
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 100 000,00 zł /netto/
(słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100 /netto/)
Cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu zwolniona jest z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)
Wysokość wadium, ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 410 000,00 zł
WARUNKI PRZETARGU
1.
Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości.
2. Nabycie nieruchomości przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2020 poz. 1655
oraz z 2021 r. poz. 234), może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka,
wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości oraz
złożenie pisemnej oferty.
4. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2022 r., w formie pieniężnej na konto
bankowe Starostwa Powiatowego w Brzesku, prowadzone przez PKO BP S.A. o/Brzesko, nr
konta: 03 1020 2892 0000 5802 0678 2637, przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę uznania
rachunku bankowego.
5. Oferty należy składać do dnia 5 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Starostwa
Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, pokój 213 (II piętro) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1004/2 w Jasieniu – nie
otwierać przed dniem 11 kwietnia 2022 r.”
6. Pisemna oferta powinna zawierać
a) Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot
b) Datę sporządzenia oferty
c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń
d) Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
Oferty muszą być czytelne i nie budzić wątpliwości co do ich treści.
7. Do oferty należy dołączyć:
a) Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego
obowiązku (dotyczy osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułupozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku
wypędzenia z byłego terytorium RP lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą
w 1939 r.)
b) Pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie
uchylenia się od zawarcia umowy (dotyczy osób zwolnionych z obowiązku wniesienia
wadium).
8. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki podane
w niniejszym ogłoszeniu tj. zaoferowana cena będzie wyższa o co najmniej 1% od ceny
wywoławczej
9. Przetarg składa się z części jawnej i części niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się
w obecności oferentów w dniu 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, sala nr 327.
10. Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych, prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni dołączyć pełnomocnictwa w
formie aktu notarialnego, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania
przetargowego, a także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk, o którym
mowa w art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021
r., poz. 112, z późn. zm.).
11. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków, wymagane jest
przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na
nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, zgodnie z art. 37 § 1
pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku osobistego.
12. Pełnomocnictwo, dokumenty o których mowa w pkt 10 oraz oświadczenia wymienione
w pkt 11 mogą zostać dołączone do pisemnej oferty.
13. Nie określa się dodatkowych warunków przetargu o których mowa w § 16 pkt 6 rozporządzenia
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
14. W przypadku zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez
odsetek) jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub
unieważnienia przetargu.
15. W stosunku do przedmiotowej nieruchomości Skarbowi Państwa przysługuje ustawowe prawo
pierwokupu, na podstawie następujących przepisów:
– z art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn.
zm),
– art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2020 r.
poz. 1655 oraz z 2021 r. poz. 234),
– art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021. poz. 1275 i 1718).
16. Koszty opłat notarialnych tj. umowa warunkowa w związku z pkt 15 niniejszego ogłoszenia
i umowa przenosząca własność oraz koszty opłat sądowych związanych z nabyciem
nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
17. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium w myśl art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży, przy czym za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania konta bankowego Starostwa
Powiatowego w Brzesku, prowadzonego przez PKO BP S.A. o/Brzesko, nr konta: 08 1020 2892 0000
5902 0678 2595. Dowód potwierdzający dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany
jest okazać przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
18. Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny,
o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie, wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Urzędu Miejskiego w Brzesku
umieszczenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzesku www.powiatbrzeski.pl
oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert. 19. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest przystąpić do zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego W razie uchylenia się od
zwarcia notarialnej umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium przepada na
rzecz sprzedającego.
20. O terminie i miejscu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, nabywca zostanie zawiadomiony
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
21. Termin na złożenie wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
upłynął 19 stycznia 2022 r.
22. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami – pokoju nr 304, III piętro, Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego
51 lub telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. (14) 66 320 71 lub (14) 66 331 11 (wew. 166).
23. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika
tut. Starostwa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w okresie od 2 lutego 2022 r. do
5 kwietnia 2022 r.
24. Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Urzędu Miejskiego w Brzesku, umieszczeniu na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzesku www.powiatbrzeski.pl oraz Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) oraz zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu w prasie
codziennej ogólnokrajowej.
Brzesko, dnia 27.01.2022 r.
Z up. STAROSTY
(-)
mgr Maciej Podobiński
WICESTAROSTA

 

https://bip.malopolska.pl/spbrzesko,a,2052817,zarzad-powiatu-brzeskiego-oglasza-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-obejmuja.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.50 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: brzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5938 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5937 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 32,27 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5825 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5816 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,34 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 22 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5774 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,50 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-06-20

Dodano: 7 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5750 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,78 ha

Powiat: limanowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu