Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.70 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5323 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 3,70 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 25-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 3,70 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 38620,oo PLN / rocznie/ wadium 38620,oo PLN do 21.03.2022/ termin przetargu 25.03.2022 godz. 10:00

B U R M I S T R Z M I E R O S Z O W A
58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem na
produkcję energii z odnawialnego źródła – usytuowanie instalacji fotowoltaicznej wraz
z infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną.
Przedmiotem najmu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność
Gminy Mieroszów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 384/4 położona
w obrębie Mieroszów 2 przy ul. Tkackiej o powierzchni 3,7064 ha, sklasyfikowana jako:
ŁIV- 0,9745 ha, ŁV- 0,5986 ha, PsIV- 2,0964 ha, W-ŁV- 0,0369 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr SW1W/00078080/0.
Nieruchomość zlokalizowana jest przy nieutwardzonej, śródpolnej drodze, w odległości
ok. 120 m od ul. Tkackiej. Położona jest w bliskim sąsiedztwie stacji regazyfikacji gazu LNG
i budynku mieszkalnego nr 7 (działka nr 383/5). Bezpośrednio po drugiej stronie ulicy
przebiega trakcja kolejowa oraz usytuowany jest główny budynek dworca kolejowego.
Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona i stanowi teren porośnięty roślinnością trawiastą.
Działka ma kształt zbliżony do prostokąta i zachowaną proporcję długości boków, teren
nierówny, pagórkowaty o znacznej różnicy wysokości. Wzdłuż granic działki oraz w jej
środkowej części występują zadrzewienia (samosiejka), natomiast w północnej części działki
przebiega rów melioracyjny. Przedmiotowy drzewostan, ze względu na swoje usytuowanie
nie ogranicza swobodnego zagospodarowania nieruchomości.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren
obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolami: UP, KS – tereny przeznaczone dla
lokalizacji obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej, w tym
także stacje paliw, z wyjątkiem obiektów chronionych; usługowo – produkcyjnej, naprawczej,
a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł
i rzemiosło produkcyjne); KL-15 – tereny dróg i ulic lokalnych; KG-35 – tereny dróg i ulic
głównych.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
C E N A W Y W O Ł A W C Z A S T A W K I C Z Y N S Z U – 38.620,69 zł/rok
Wadium – 38.620,69 zł
Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Czynsz najmu jest płatny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu na rachunek
nr 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010 Gminy Mieroszów w Banku Spółdzielczym
w Kamiennej Górze.
Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana średniorocznym
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych po jego ogłoszeniu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, najemca zobowiązany jest do uiszczania
dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt najemcy.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium przelewem, na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115
2000 0008 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze, nie później niż do dnia
21 marca 2022 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na rachunek organizatora przetargu).
2. Przedłożenie komisji przetargowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;
– dowodu tożsamości;
– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru
sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
– aktualnych zaświadczeń, wydanych nie później niż dwa miesiące przed datą rozpoczęcia
przetargu tj. zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów”
Sp. z o. o. o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane
nieruchomości oraz zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu w płatności
podatków i opłat lokalnych;
– uzupełnionego oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o zapoznaniu się
z warunkami i regulaminem przetargu organizowanego przez Burmistrza Mieroszowa.
Informacje dodatkowe:
– wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się ze stanem nieruchomości
poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami
wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny
stan nieruchomości bez zastrzeżeń;
– wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się z projektem umowy najmu
przedmiotowej nieruchomości;
– wadium wniesione przez kandydata na najemce nie podlega zwrotowi i jest zaliczone
na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia uczestnika
przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu;
– wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia, zamknięcia,
odwołania, unieważnienia przetargu bądź jego zakończenia z wynikiem negatywnym,
na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – I piętro, pokój
nr 15 lub telefonicznie pod numerem 74 30 30 488.
Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku
zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

 

https://bip.mieroszow.pl/przetargi-nieruchomosci/3354-ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-najem-na-czas-oznaczony-25-lat-z-przeznaczeniem-na-produkcje-energii-z-odnawialnego-zrodla-usytuowanie-instalacji-fotowoltaicznej-wraz-z-infrastruktura-techniczna-i-elektroenergetyczna-2.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.70 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu