Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 38.21 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5319 dzierżawa gruntu rolnego pow. 38,21 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 38,21 ha/ użytek PsV/ czynsz wywoławczy 26750,oo PLN/rocznie/wadium 2600,oo PLN do 21.03.2022/termin przetargu 25.03.2022 godz. 10:00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14.02.2022r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz 3 ust. 1 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 202 Ir., poz. 2213)

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi obejmującej część działki oznaczonej nr 2 0 pow. 38,2132 ha położonej w mieście Białobrzegi księga wieczysta Nr RA2G/00019485/0

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, o nieregularnym kształcie przeznaczona wyłącznie do użytkowania rolniczego, położona w północnej części miasta Białobrzegi. W ewidencji gruntów część nieruchomości sklasyfikowana jest jako użytki: LIV 0,4830 ha, Łv – 0,1411 ha, Psłv – 0,2213 ha, PsV – 36,0814 ha, PsV1 – 1,2864 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XV/81/2004 z dnia 02.03.2004 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 68, poz. 1725 ze zmianami Dz. Urz. z 2006 r. Nr 61, poz.1938) ) działka położona jest w obszarze terenów otwartych w terenach łąkowo o— leśnych, źródliskowych, korytarzy i ciągów ekologicznych rzek i cieków, wód powierzchniowych i. t. p. częściowo terenach o charakterze naturalnym oznaczonych symbolem RZI na rysunku planu miejscowego i częściowo o charakterze w części wypoczynkowo – rekreacyjnym oznaczonych symbolem RZ2 na rysunku planu miejscowego, w granicach terenów zalewowych, w granicach terenów Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki” oraz w granicach obszaru NATURA 2000.

Niezależnie od podanych informacji, uczestnik przetargu odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem faktycznym oferowanej do dzierżawy nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami, (dojazd, rodzaje użytków) oraz możliwością zagospodarowania i nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec Gminy Białobrzegi.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi — 26.750,00 zł.

Wysokość wadium wynosi — 2.600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta Starego 9 w Białobrzegach w dniu 25 marca 2022r. o godz. 10:00.

W chwili obecnej przedmiotowa nieruchomość podlega dzierżawie na podstawie umowy dzierżawy podpisanej na czas określony do dnia 3 1.03.2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach nr 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030 w terminie do dnia 21 marca 2022 r. w wysokości 2.600,00 zł (słownie złoty: dwa tysiące sześćset i 00/100) w tytule przelewu wpisując wadium na dzierżawę cz. dz. nr 2. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium oraz wskazywać nieruchomość, której wadium dotyczy.
 2. Złożenie do dnia 25 marca 2022r. godz. 9:45:
  • oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Warunki przetargu dostępne są w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 15 i 16 lub stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi https://bip.bialobrzegi.pl.
  • pisemnego oświadczenia, o niezaleganiu w podatkach i/lub składkach ZUS (m. in. nie posiadaniu żadnego zadłużenia w podatku od nieruchomości i/lub czynszu dzierżawnego wobec Gminy Białobrzegi),
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 3. Przed otwarciem przetargu okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości.
 4. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową — uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia umowy majątkowej lub prawomocnego wyroku sądu ustanawiającego rozdzielność.
 5. W przypadku osoby prawnej, jej reprezentanci powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę zgromadzenia wspólników wyrażającą zgodę na dzierżawę nieruchomości.
 6. W przypadku podmiotów nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą jako firma, należy złożyć aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wspólnicy spółki cywilnej ponadto umowę spółki.
 7. W przypadku gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest cudzoziemiec, winien okazać się pełnomocnictwem oraz wszelkimi zezwoleniami i zgodami, jeżeli są one prawem wymagane.

O wysokości postąpienia decydują uczestniczy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż — 270,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od podpisania umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony tj. 5 lat.

Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolnicze zwolniony jest z podatku od towarów i usług. Czynsz dzierżawny płatny będzie w dwóch ratach tj. za I półrocze w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, za II półrocze w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Stawka czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresach rocznych począwszy od 1 stycznia każdego roku na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać wszelkie podatki i świadczenia publiczne związane z przedmiotem dzierżawy.

Uczestnicy przetargu mogą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z prowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi. W przypadku niezaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo uznania skargi za nieuzasadnioną, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości wyniki przetargu, wywieszając na okres 7 dni informację o wyniku przetargu w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi https://bip.bialobrzegi.pl.

Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej od wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 15 lub 16 Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach lub pod nr tel. (48) 386 30 29, 386 30 18.

 

Adam Bolek

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/gospodarka-nieruchomosc/przetargi/23876,Pierwszy-ustny-przetarg-nieograniczony-na-dzierzawe-cz-dz-nr-2-obreb-Bialobrzegi.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 38.21 ha
Województwo: mazowieckie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 13 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6328 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 43,24 ha

Powiat: ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-11

Dodano: 1 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6314 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,37 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-06

Dodano: 27 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6307 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,00 ha

Powiat: zwoleński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6306 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 32,62 ha

Powiat: płocki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-08-07

Dodano: 24 lipca, 2023

O godzinie: 09:30

# 6270 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,32 ha

Powiat: gostyniński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-07-12

Dodano: 25 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6227 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,70 ha

Powiat: ciechanowski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu