Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-24
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.32 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5318 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 2,32 ha

Powiat:nowosolski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego gruntu inwestycyjnego/ pow. 2,32 ha/ użytek R mpz produkcja, infrastruktura energetyczna/cena wywoławcza 603500,oo PLN/wadium 60400,oo PLN do 21.03.2022/ termin przetargu 24.03.2022 godz. 10:00

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.13.2022
BURMISTRZA OTYNIA
z dnia 15 lutego 2022 r.
w sprawiew ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Gminie Otyń w obrębie Bobrowniki stanowiących własność Gminy Otyń.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2, art 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 1899.) na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/220/05 Rady
Gminy Otyń z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Otyń zmieniona Uchwałą Nr XXVI/34/08 Rady Gminy Otyń z dnia 9 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVIII/220/05 Rady Gminy Otyń z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Otyń, zarządzam co
następuje:
§ 1.
Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Otyń, położonych w Gminie Otyń w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki:
– niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów: numerem 44/3 o powierzchni 1,09 ha, numerem 44/5
o powierzchni 0,3472 ha, numerem 44/6 o powierzchni 0,2221 ha, numerem 44/7 o powierzchni 0,05 ha,
– oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 44/8 o powierzchni 0,4996 ha, zabudowanej budynkiem
przeznaczonymi na cele inne niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 708,20 m2, oraz zabudowanej budynkiem
po portierni o powierzchni 10,30 m2,
– oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 44/4 o powierzchni 0,1314 ha, zabudowanej budynkiem
przeznaczonym na cele inne niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 270 m2 .
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą NR ZG1N/00020287/6.
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Otyniu, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Otyniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia
Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.13.2022
Burmistrza Otynia
z dnia 15 lutego 2022 r.
Burmistrz Otynia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otyń.

l.p. Numer
działki
Powierzchnia
działki / ha
Położenie Numer
K W
Wartość
nieruchomości
w zł netto
Wysokość
wadium
w zł/netto
1. 44/3 1,09 Bobrowniki ZG1N/00020287/6 180.000,00 18.000,00
2. 44/4 0,1314 Bobrowniki ZG1N/00020287/6 88.000,00 9.000,00
3. 44/5 0,3472 Bobrowniki ZG1N/00020287/6 75.000,00 8.000,00
4. 44/6 0,2221 Bobrowniki ZG1N/00020287/6 60.000,00 6.000,00
5. 44/7 0,05 Bobrowniki ZG1N/00020287/6 10.500,00 11.000,00
6. 44/8 0,4996 Bobrowniki ZG1N/00020287/6 190.000,00 19.000,00

Nieruchomości opisane numerami ew.: 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 położone w miejscowości
Bobrowniki przy ulicy Wiśniowej, nie posiadają aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Rada Gminy w Otyniu uchwałą Nr XLVII.123.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. uchwaliła
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń. Obszar na którym
znajdują się w/w działki to tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, położone są poza obszarem
zabudowanym. Bezpośrednie sąsiedztwo dla w/w działek, to tereny leśne oraz grunty rolne. Działki opisane
numerami 44/3, 44/5 44/6, 44/7 to nieruchomości niezabudowane. Przez działki 44/3 i 44/5 przebiega
napowietrzna linia energetyczna. Na działce 44/5 usytułowane są słupy energetyczne, na jednym znajduje się
stacja transformatorowa – słupowa. Działka nr 44/7 stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni betonowej, stan
nawierzchni zły. Działka 44/4 zabudowana jest wiatą magazynową o powierzchni użytkowej 270 m2. Działka nr
44/8 zabudowana jest budynkiem poprodukcyjnym, obecnie spełniającym funkcje magazynowe, o powierzchni
użytkowej 708,20 m2 oraz budynkiem portierni o powierzchni 10,30 m2. Dojazd do nieruchomości opisanych
numerami: 44/4 i 44/5 będzie się odbywał przez drogę wewnętrzna działkę numer 44/7, która posiada
bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Dojazd do działek opisanych numerami ewidencyjnym 44/3, 44/6, 44/8
będzie się odbywał z drogi gminnej. Do działek będących przedmiotem przetargu występuje możliwość
podłączenia się do sieci infrastruktury technicznej / prądu/. Dla w/w nieruchomości jest urządzona KW
ZG1N/00020287/6, której dział III i IV nie jest obciążony ciężarami ani długami.
W/w działki stanowią własność Gminy Otyń. Do ceny sprzedaży do działek niezabudowanych opisanych
numerami ewidencyjnymi 44/3, 44/5, 44/6 i 44/7 zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomości gruntowe zabudowane opisane numerami ew. 44/4 i 44/8 są zwolnione z podatku VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT.
Nieruchomości sprzedawana są zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów wydany przez Starostwo
Powiatowe w Nowej Soli. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może zostać dokonane na
koszt nabywcy.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Otyniu ul. Rynek 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej
w wysokości przypisanej do działki / w tytule wpłaty należy podać numer działki, imię i nazwisko
osoby/osób kupującej/kupujących / do dnia 21 marca 2022 r.
na konto – Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
nr 66 9674 0006 0000 0000 0680 0013. Uwaga: przez wniesienie wadium w terminie do dnia 21 marca 2022 r.
rozumie się uznanie na rachunku bankowym Gminy Otyń.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
– wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem
przetargu, – w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) dokumentów tożsamości (dowód
osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
z pełnomocnictwem drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu;
zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej,
– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
a podlegających rejestracji,
– aktualnego odpisu z rejestru ( wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż
1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub
paszport) osób reprezentujących podmiot,
– uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy
pisemnej- szczególne, ogólne lub rodzajowe upoważniające do reprezentowania uczestnika w przetargu.
Osoba wyłoniona w przetargu, jako nabywca nieruchomości, zobowiązana jest zapłacić w całości
najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej cenę sprzedaży nieruchomości wylicytowaną w przetargu,
należny podatek. Nabywca nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony
zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi
nabywca.
Burmistrz Otynia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu i o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otyniu ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 7, tel. 683559403.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/przetargi/77/126/dz_nr_44_2F3_3B_44_2F4_3B_44_2F5_3B_44_2F6_3B_44_2F7_3B_44_2F8_3B/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.32 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: nowosolski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu