Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 18.19 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5316 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,19 ha

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 15 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 18,19 ha/ użytek RIV,RV,ŁVI,ŁV/ czynsz wywoławczy razem 6891,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 14.03.2022 godz. 10:00

Lidzbark — Nadleśnictwo 18.02.2022 r.

Nadleśnictwo Lidzbark

Lidzbark – Nadleśnictwo 1

13-230 Lidzbark

Tel. 023 696 15 12, fax. 023 696 31 61 e-mail: lidzbark@olsztyn.lasy.gov.pl

Ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów rolnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Lidzbark.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Przetarg pisemny na dzierżawę gruntów rolnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Lidzbark. Nie otwierać do dnia 14.03.2022 r.

do godz. 10:00”. Wraz ofertą należy przesłać wypełnioną i podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2). Tak przygotowaną ofertę należy przesłać do dnia 14.03.2022 r. do godz. 09:30 pocztą na adres: Nadleśnictwo Lidzbark; Lidzbark—NadleśnicM’0 1; 13-230 Lidzbark lub dostarczyć osobiście do siedziby Nadleśnictwa Lidzbark (z dopiskiem jw., adres jw.).

Przedmiotem przetargu są grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Lidzbark wymienione w załączniku nr 1. Grunty przeznaczone do przetargu podzielone zostały na działki uprawowe. Oferent ma prawo dowolnego wyboru działek z zastrzeżeniem, że nie może dzielić ich na części.

Kryterium wyboru ofert — najwyższy czynsz dzierżawy za działkę rolną za rok użytkowania.

Z oferentem deklarującym najkorzystniejszy czynsz dzierżawy, podpisana zostanie bezterminowa umowa dzierżawy gruntu rolnego.

Nadleśnictwo Lidzbark, Lidzbark — Nadleśnictwo 1, 13-230 Lidzbark tel.: +48 23 696-15-12, fax: +48 23 696-31-61, e-mail: lidzbark@olsztvn.lasy.gov.pl                www.lasy.gov.pl

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zlustrowania interesującej go działki rolnej. Mapa z położeniem działek przeznaczonych do przetargu znajduje się pod adresem:

https://www.arcgis.com/apps/rnapviewer/index.html?webmap-l a93898a66d84492bf

30be03cc4cOaa5

Szczegółowych informacji dotyczących działek uprawowych zawartych w ogłoszeniu udzielają właściwi dla położenia danej działki Leśniczowie (załącznik nr 1). Wzór umowy (załącznik nr 3) można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa. Wszelkie inne informacje zostaną udzielone pod numerem telefonu: 606 818 955.

Cena wywoławcza za daną działkę uprawową podana jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Oferenci nie mogą oferować ceny niższej niż cena wywoławcza określona w załączniku nr 1 (podwyższoną o minimalną wartość postąpienia). Działka nie może być wydzierżawiona jeżeli uczestnicy przetargu nie zaoferują jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą dzierżawy określoną przez Nadleśnictwo. Opłata za pierwszy rok dzierżawy wyliczona będzie proporcjonalnie do okresu użytkowania. Minimalna wartość postąpienia dla każdej działki jest określona w załączniku nr 1 .

Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone na:

  • stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lidzbark/wystapieniakomunikaty-i-ogloszenia,
  • tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Lidzbark

– tablicy ogłoszeń UrzęduGminyLidzbark— – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płośnica,

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rybno, – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo, – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubowidz.

 

Nadleśnictwo Lidzbark zastrzega sobie prawo odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn.

5316 lidzbark wykaz

https://lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.19 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: działdowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 3 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6638 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-08-29

Dodano: 28 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6631 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 15,63 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6624 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,15 ha

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6613 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu