Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-08
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 37.09 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5314 sprzedaż gruntu rolnego pow. 37,09 ha

Powiat:olecki

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego gruntu rolnego/ pow. 37,09 ha/ użytek PsIV,RIV,N/cena wywoławcza 891.750,oo PLN/wadium 89.175,oo PLN do 07.04.2022/ termin składania ofert 08.04.2022 godz. 15:00

Syndyk masy upadłości Marcina Akus – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kiliankach, gm. Kowale Oleckie (sygn. akt VIII GUp 134/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: Prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2, 3/1, 4/1, 6, 7/1, 10, 11/1, 12 i 15 o łącznej powierzchni 37,0938 ha (PsIV,RVI,N) położonej w miejscowości Kilianki, gminie Kowale Oleckie (powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie), zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 89 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 795 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1C/00004485/2. W skład nieruchomość wchodzi czternaście działek: nr 1/3 o pow. 0,2889 ha, nr 1/4 o pow. 6,9644 ha, nr 1/5 o pow. 0,0437 ha, nr 1/6 o pow. 0,0098 ha, nr 1/7 o pow. 0,0098 ha, nr 2 o pow. 6,5597 ha, nr 3/1 o pow. 3,4229 ha, nr 4/1 o pow. 10,9521 ha, nr 6 o pow. 0,5160 ha, nr 7/1 o pow. 0,5416 ha, nr 10 o pow. 0,0941 ha, nr 11/1 o pow. 0,4271 ha, nr 12 o pow. 6,9549 ha i nr 15 o pow. 0,3088 ha położonych w obrębie 0011 Kilianki, gm. Kowale Oleckie, które stanowią grunty orne, łąki trwałe, rowy, pastwiska trwałe, lasy, nieużytki, użytki rolne zabudowane. Działka nr 6 zabudowana jest domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz trzema budynkami gospodarczymi. Działka nr 7/1 zabudowana jest oborą. Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie zostało zatwierdzone Uchwałą nr RG.0007.188.2013 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 19 sierpnia 2013 r. Wartość wg. ceny oszacowania wynosi 1.728.000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 891.750,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) tj. 75% ceny oszacowania. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Kilianki, gm. Kowale Oleckie – sygn. akt VIII GUp 134/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 89.175,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) do dnia 7 kwietnia 2022 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.****************** a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 851 227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00

https://sprzedajemy.pl/syndyk-sprzeda-nieruchomosc-rolno-lesna-zabudowana-kilianki-2-1b8e55-nr65622692

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 37.09 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: olecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 3 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6638 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-08-29

Dodano: 28 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6631 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 15,63 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6624 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,15 ha

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6613 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu